výroční zpráva 2019

EN

Péče o archiválie Národního muzea

Webový portál Vademecum, na kterém Národní muzeum prezentuje archivní fondy a sbírky, zpřístupňuje 208 108záznamů a 86 904 digitálních objektů. V roce 2019 jej využilo 1714 uživatelů, kteří vykonali 2278 návštěv (celkový počet zobrazení stránek byl 71 770).

Archiv Národního muzea

Koupil osobní fond redaktora a publicisty Bořivoje Homoly a složku osobních dokumentů botanika Ladislava Čelakovského; darem získal nové osobní fondy Oldřich Bělič, Zdeněk Eis, Zdeněk Erben, Jiří Hartl, Emil Sprenger a Renata Vikartová a dodatky ke Sbírce pečetidel, Sbírce fotografických varií a k fondům G. Bareš, P. Drtina, A. Hajn, M. Matoušková a F. Páta; probíhaly pravidelné skartace úředních spisů NM. Mgr. Markéta Kabůrková, Th.D. inventarizovala fond Jednota československého duchovenstva (4 kart., 463 inv. č.). Studenti VOŠ a SPŠG zrestaurovali 20 pergamenových listin Šternberk-Manderscheid a 10 plakátů; dobrovolnice Bc. Lenka Brücknerová vyčistila od prachu 125 listin (Sbírka pergamenů B). Adéla Skoupá, DiS. interně restaurovala Vyobrazení svatebního průvodu z Chrudimského kraje a z Klatovského kraje z Obrazového archivu etnografie (2 ks) a konzervovala exponáty na výstavy (13 ks). Zejména díky dobrovolnické činnosti a praktikantům (K. Buršíková, R. Petřík, R. Rudolfová, M. Řehořová) a v rámci DKRVO (B. Panušková) byla digitalizována řada archiválií z fotografických a starých sbírek a z fondu Menclovi. 24 500 negativů z Archivu etnografie a dalších fotografických fondů bylo konzervováno, digitalizováno a nově zabaleno v rámci projektu IROP. Pokračovala zahraniční spolupráce s kolegy v Nordrhein-Westfalen při zpracování a využití rodinného archivu Šternberk-Manderscheid.

Ukázka z přírůstku do osobního fondu botanika Ladislava Čelakovského v Archivu NM – maturitní vysvědčení ze staroměstského gymnázia, 1853

Ukázka z přírůstku do osobního fondu botanika Ladislava Čelakovského v Archivu NM – domovský list pro Prahu, 1856.

 

A

Jedna z 16 fotografií Prahy v roce 1945 získaných do Archivu NM – Emauzy.

Jedna z 16 fotografií Prahy v roce 1945 získaných do Archivu NM – roh Fochovy (nyní Vinohradské) a Rumunské ulice.

 

 

Jedna z 16 fotografií Prahy v roce 1945 získaných do Archivu NM – K. H. Frank u Faustova domu, 14. 2. 1945.

   

 

 

Vyobrazení svatebního průvodu z Klatovského kraje u příležitosti korunovace Ferdinanda V., 1836, anonym, kvaš, papír, 29 × 220 cm (ANM, OAE, č. D1011), stav po restaurování.

Hrad Blankenheim v Porýní (Nordrhein-Westfalen), bývalé sídlo významného rodu Manderscheidů, pod ním budova Eifelmusea, 3. 2. 2019.

Prezentace knihy Frauen. Zwischen Fremd- und Selbstbestimmung v Eifelmuseu v Blankenheimu, která čerpá z pramenů rodinného archivu Šternberk-Manderscheid v Archivu NM – autorka knihy Dr. Gabriele Rünger, vedoucí Stadtarchivu v Euskirchenu, 3. 2. 2019.

Setkání s německými spolupracovníky v Museu v Blankenheimu – Dr. Hans-Werner Langbrandtner (LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum, Landschaftsverband Rheinland), PhDr. Milena Běličová, MUDr. Václav Leskovec, Monika Gussone, M. A. (RWTH Universität Aachen), 3. 2. 2019. Foto Anja Raith.

 

Československé dokumentační středisko

 V rámci spolupráce s ČSDS, o. p. s. a jeho grantu OR2016-27242 bylo inventarizováno 7 fondů a sbírek. Mgr. Jan Bílek, Ph.D., Mgr. Ondřej Valtus, Klára Rothová a Mgr. Jitka Hanáková inventarizovali sbírku Charta 77 (32 kart., 1466 inv. č.). Mgr. Markéta Kabůrková, Th.D. a Mgr. Jitka Hanáková inventarizovaly sbírku Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), (4 kart., 780 inv. č.). Bc. Radek Petřík a Mgr. Jitka Hanáková inventarizovali Dokumentační sbírku 1968 (8 kart., 201 inv. č.). Mgr. Jitka Hanáková inventarizovala sbírku Východoevropská informační agentura (2 kart., 122 inv. č.). Prof. Vilém Prečan, Mgr. Ondřej Valtus a Mgr. Jitka Hanáková inventarizovali Dokumentační sbírku Černá kniha (24 kart., 2159 inv. č.). Mgr. Jitka Hanáková a Klára Rothová inventarizovaly sbírku Zkušenosti pražského jara 1968 – výzkumný projekt (4 kart., 56 inv. č.). Bc. Renée Rudolfová a Mgr. Jitka Hanáková inventarizovaly fond Jiří Lederer – 1968 (7 kart., 476 inv. č.). Mgr. Jitka Hanáková zrevidovala další část fondu Monitoring RFE (1195 ev. jednotek), jehož digitalizace pokračovala ve spolupráci s ÚSTR (137 643 skenů). Mgr. Jitka Hanáková pokračovala v práci na webových stránkách „Rádio Svobodná Evropa ve sbírce Československé dokumentační středisko“.

Archiv Muzea dělnického hnutí

Zapsal do evidence NAD 3 fondy a 8 dokumentačních sbírek převzatých z Muzea dělnického hnutí, o. p. s. V rámci projektu NAKI „Muzeum dělnického hnutí v 21. století“ vyhotovili Mgr. Libor Jůn, Ph.D. a PhDr. David Majtenyi kartonový soupis fondu Julius Fučík a Gusta Fučíková. Mgr. Markéta Kabůrková, Th.D. soustavně pracuje na inventarizaci fondu Klement Gottwald – kult osobnosti, zatím bylo zapsáno 595 inv. č. ze složek Narozeniny a Blahopřání ke zvolení. PhDr. David Majtenyi digitalizoval evidenční knihy bývalého Muzea K. Gottwalda (2337 skenů). Ve spolupráci s ÚSTR je připravována výstava o Juliu Fučíkovi a Reportáži psané na oprátce, plánovaná na léto 2020.

  

Portrét Julia Fučíka od Z. Dvořáka (1942) z osobního fondu Julius Fučík a Gusta Fučíková v Archivu Muzea dělnického hnutí.

Archiv tělesné výchovy a sportu 

V roce 2019 převzal darem registraturu České baseballové asociace a pohlednice, které doplnily osobní fond Karel Aksamit; 5 nových sbírek vzniklo vlastním sběrem. Mgr. Lucie Swierczeková dokončila zpracování fondu Josef Kleissner, které v předchozím roce začala Mgr. Pavlína Gottsteinová Fúrová (7 kartonů, 880 inv. č.); znovu zpracovala a inventářem opatřila sbírku Dělnických tělocvičných jednot (44 kartonů, 1264 inv. č.), zpracovala osobní fond tenisty Karla Koželuha (1 karton, 21 inv. č.) a fotbalisty Karla Káďi Peška (2 kartony, 62 inv. č.). Mgr. Lucie Swierczeková rozšířila prezentaci muzejních sportovních sbírek na portálu e-Sbírky o 1858 nových záznamů.

Karikatura tenisty Karla Koželuha z jeho nově zpracovaného osobního fondu, 1926 (inv. č. 8). 

 

 

Blahopřání k 60. narozeninám z nově zpracovaného fondu fotbalisty Karla Kádi Peška, 1955 (inv. č. 6). 

Archiv Náprstkova muzea

V uplynulém roce nezískal žádné nové přírůstky. Interně pokračovala postupná konzervace sbírky Scrap-books . Rovněž byly vlastními silami restaurovány předměty jednotliviny z fondu A. R. Nykla, konkrétně se jedná o japonský cestovní kufr a části oděvů. Tyto předměty byly vystaveny na drobné výstavě k osobnosti Nykla v budově NpM. V průběhu roku byly započaty práce na zpracování fondu V. Náprstka a A. R. Nykla. V této souvislosti byla dokončena revize fondů. Aktualizována byla i lokace jednotlivých fondů. Vzhledem k nástupu nového pracovníka na post archiváře se činnost archivu v tomto roce orientovala zejména na služby badatelům.

 

Ukázka exponátů z osobního fondu cestovatele a lingvisty Aloise Richarda Nykla (1885–1958) na výstavě v Náprstkově muzeu.