výroční zpráva 2019

EN

Sbírkotvorná činnost Národního muzea

Centrální poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního muzea v roce 2019 projednal 104 návrhů na nákup sbírkových předmětů nebo souborů předmětů v celkové navrhované výši cca 53 mil. Kč. 

Obsahově byl schválen nákup všech 104 navržených akvizic, s ohledem na omezené prostředky Národního muzea však nebylo možné všechny nákupy realizovat, a proto se přistoupí k jejich realizaci až v roce 2020.

*        Nákup 6 akvizic v celkové hodnotě 970 504 Kč byl přesunut na rok 2020, jednalo se o 4 položky Přírodovědeckého muzea, 1 položka Náprstkova muzea a 1 položka Historického muzea. V případě 1 akvizice Českého muzea hudby byla zakoupena v roce 2019 část souboru památek z rodiny Bedřicha Smetany za 234 859 Kč, nákup zbylé části souboru byl přesunut do roku 2020

**      Žádost o udělení dotace pro akvizici Náprstkova muzea schválenou ještě v roce 2018 za 2 622 200 Kč a která byla podána až v roce 2019, byla schválena a NM obdrželo dotaci 2 622 000 Kč, taro částka však není v tabulce započítána. Spoluúčast NM u tohoto nákupu činila 200 Kč. Z celkového počtu položek nebylo v roce 2019 realizováno 5. Z toho v případě 3 položek byla nebo bude žádost podána v roce 2020 (Kolekce římských provinciálních mincí za sníženou cenu 2 114 740 Kč, Soubor rukopisně psaných modlitebních knih z 18. a 19. století ze sbírky Rudolfa Hlavy za 1 187 700 Kč a Fragment kubické sochy Egypt, 18. dynastie, 15. stol. př. n. l. za 450 000 Kč). 1 položka nebyla realizována z důvodu pochybnosti o pravosti předmětu (jednalo se o Violoncello Giuseppe Rossi za 900 000 Kč) a 1 položka nebyla realizována, neboť bylo shledáno, že nejde o prioritní nákup (Notafilické a numismatické sbírky z pozůstalosti po Josefu Švestkovi v hodnotě 3 153 000 Kč)

***    Z celkového počtu položek nebyly realizovány 3, a sice nákup Mramorové stély, Thymiaterionu a Terakotového antefixu pro Historické muzeum v celkové hodnotě 45 000 EUR.

 

Z dotačního programu Ministerstva kultury ISO/C byl pro Historické muzeum zakoupen soubor pozůstalosti Hany a Edvarda Benešových a 1. část etnografické sbírky Mnislava Zeleného ve výši 1 599 500 Kč.

Nejvíce návrhů na akvizice bylo v roce 2019 financováno z rozpočtu dotace na budování nových stálých expozic NM, kdy tyto prostředky na akvizice čerpalo Přírodovědecké a Historické muzeum. 

Z daru Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových byly v roce 2019 zakoupen do sbírek Náprstkova muzea Národního muzea soubor historických zbraní, který pochází ze severní Afriky, oblasti Alžírska a Maroka z 19. století Nákupy financované z projektů či jiných zdrojů se uskutečnil pouze v Historickém muzeu a jednalo se nákup 4 svazků starých tisků, ilustrovaných kouzelnických knih německé provenience z let 1766 – 1804  z daru paní Högrové za 51 400 Kč.

Nově pořízené vybavení a restaurování z dotace ISO/D

V kalendářním roce 2019 byl z programu Ministerstva kultury ISO/D zakoupen obalový materiál pro Přírodovědecké muzeum, a to pro paleontologickou a mineralogickou podsbírku, a dále pro České muzeum hudby archivní desky, obálky a krabice na uložení nenotových částí osobních fondů. Pro Historické muzeum byl zakoupen univerzální pískovací stroj

Současně byly v rámci dotace ISO/D restaurována třetí část souboru historických panovnických portrétů Habsburků ze sbírek Historického muzea.

Inventarizace

V roce 2019 probíhala inventarizace sbírky Národního muzea ve dvou paralelních cyklech – v původním I. cyklu, který začal v roce 2003, a v II. cyklu probíhajícím od roku 2015, v jehož rámci jsou inventarizovány podsbírky menšího rozsahu a jejichž inventarizace byla v I. cyklu již dokončena. V roce 2019 byla provedena inventarizace 166 890 předmětů v I. inventarizačním cyklu (4,79% sbírky Národního muzea) a 10 846 předmětů v II. inventarizačním cyklu (0,31% sbírky Národního muzea). Celkem bylo inventarizováno v obou inventarizačních cyklech 177 736 sbírkových předmětů, tj. 5,15% celé sbírky Národního muzea.

Generální revize

V roce 2019 pokračovaly generální revize interními předpisy NM.

Generální revize v Historickém muzeu NM, konkrétně na Oddělení českých dějin, probíhala ve fondech textilu, hraček, obrazů a grafik.  Z důvodu vytíženosti kurátorů kvůli přípravám nových expozic byly revize v polovině roku pozastaveny a pokračovaly pouze ve fondu hraček. V roce 2020 bude generální revize pokračovat i v dalších fondech.

Dle Příkazu GŘ č.7/2017 byla nařízená hloubková kontrola v Přírodovědeckém muzeu NM, na Oddělení mineralogie v podsbírce 3 - mineralogická, která pokračovala i v roce 2019. Během roku byly čtyři namátkové kontroly, které budou pokračovat i v následujícím roce.

Podsbírky Národního muzea - vyčíslení