výroční zpráva 2019

EN

Rekonstrukce, obnova a rozvoj objektů Národního muzea

V bilancovaném roce 2019 se uzavřela nejvýznamnější investiční kapitola v historii Národního muzea. Završil se proces největší stavební investice, kterou byla bezesporu generální rekonstrukce Historické budovy Národního muzea a stavba spojovací chodby, která pod zemí propojila Historickou a Novou budovu Národního muzea. Rekonstrukce byla realizována podle projektu, který vypracovalo konsorcium projekčních firem VPÚ DECO PRAHA a SUDOP Praha ve spolupráci s architektem Zdeňkem Žilkou. Stavbu provedlo sdružení stavebních firem Metrostav, PRŮMSTAV a IMOS Brno. Akce byla financována z Programu péče o národní kulturní poklad a v menší míře z účelové dotace poskytnuté Magistrátem hlavního města Prahy a z vlastních zdrojů muzea - fondu reprodukce majetku. 

Stanovený cíl rekonstrukce, tj. celková obnova a revitalizace novorenesanční budovy a vybudování podzemního spojovacího koridoru mezi muzejními budovami, byl splněn. Vznikl tak ojedinělý moderní kulturně-společenský komplex, vyhovující technickým a společenským požadavkům 21. století, který poskytne návštěvníkům nadstandardní uživatelský komfort. Významně narostly expoziční a výstavní plochy s možnostmi moderních technologických a prezentačních forem. Citlivě byly zakomponovány novodobé intervence, které přispěly k rozšíření užitné hodnoty vnitřních prostor při zachování maximální autenticity budovy z doby jejího vzniku.

Konkrétně byly nově zastřešeny oba dříve otevřené obdélníkové dvory v úrovni těsně nad korunní římsou ve tvaru sedlové celoprosklené střechy se stínícím efektem. V západní dvoraně vznikl multifunkční sál umožňující prezentace velkorozměrných výstav a expozic včetně pořádání kulturně - společenských akcí apod. Přestropením východního nádvoří v úrovni zvýšeného přízemí byla získána nová obslužně parkovací kapacita, přičemž vzniklá plocha stropu bude využita jako společenská dvorana s kavárnou, muzejním obchodem a výstavní plochou. V kopuli hlavní středové věže byl po vybudování konstrukce nové skleněné podlahy vytvořen vyhlídkový salonek s unikátním pohledem na panoramata Prahy. Zásadní stavební úpravou prošel 1. suterén s nově vytvořeným vestibulem a zázemím pro návštěvníky. Také všechny nové moderní technologie a zařízení byly „neviditelně“ instalovány do památkově chráněné budovy. 

Na obnově pracovalo nespočet řemeslníků, restaurátorů, uměleckých a technických pracovníků. Pod pečlivým dohledem památkářů byla specializovanými restaurátory prováděna obnova uměleckých děl a umělecko-řemeslných prvků, kteří jim navraceli  původní podobu mnohdy s použitím dobových technologií. Za zmínku také stojí nahrazení chybějících a poškozených prvků původní výzdoby interiéru a exteriéru. Konkrétně byly v interiéru realizovány malované skleněné výplně oken, malovaný skleněný podhled nad schodišťovou dvoranou a nad kopulí Pantheonu. V exteriéru byly provedeny repliky litinových vlajkových stožárů s lucernami, litinového historického oplocení, doplněny byly původní a nově instalované kandelábry se skleněnou koulí a měděnou korunkou apod.

Do interiéru se navrátila část původního restaurovaného mobiliáře. Dále bylo interiérové vybavení budovy doplněno o kvalitní soudobou produkci, která svým designem koresponduje s kvalitou návrhů a provedením historického mobiliáře.

Rozsáhlou úpravou venkovního prostranství došlo ke zkultivování prostředí v okolí muzejní budovy. Byly realizovány nové skladby komunikací a chodníků. Dále byly odborně ošetřeny stávající vzrostlé stromy směrem do Čelakovského sadů a provedena výsadba nových vzrostlých stromů v chodníku ve Vinohradské ulici. Vysazeny byly trvalky do záhonů a svahových řešení. Položen byl nový travnatý koberec včetně vegetačního souvrství, dále byl realizován prořez a přesazení vzrostlých keřů, výsadba nových keřů atd.

Průběh realizace a výsledek náročné rekonstrukce byl a je pozitivně přijímán jak u laické, tak i u odborné veřejnosti. Mimořádně zdařilá obnova byla poctěna řadou prestižních ocenění, z nichž k nejvýznamnějším patří hlavní cena GRAND PRIX OPERA HISTORICA. Konkrétně šlo o celonárodní soutěž, do které byly nominovány významné projekty záchrany a obnovy architektonických památek z celé ČR realizované za posledních 30 let.

V uplynulém roce probíhaly také intenzivní práce spojené s tvorbou a realizací nových expozic. Byly prováděny činnosti související s přípravou projektových dokumentací jednotlivých expozičních celků. Dále NM vypsalo několik veřejných zakázek, přičemž některé muselo pro nezájem uchazečů opakovat. Vznikla tak časová prodleva v řádech měsíců oproti původnímu plánu, která se negativně promítne do termínů otevření jednotlivých částí expozic. Pokračovaly práce na restaurování sbírkových předmětů a jejich příprava k adjustaci ve stálých expozicích. Připravovány byly makety či kopie předmětů, které není možné s ohledem na jejich fyzický stav nebo materiálovou podstatu vystavit dlouhodobě. V listopadu byla dokončena a zpřístupněna veřejnosti první muzejní expozice, a to v prostoru podzemní chodby propojující Historickou a Novou budovu NM. V ojedinělém prostředí pasáže vznikla unikátní multimediální expozice s animací provázející důležitými dějinnými událostmi 20. století a stavebním vývojem Václavského náměstí. 

 Dalším významným projektem uplynulého roku bylo dokončení Památníku Jana Palacha ve středočeských Všetatech, který vznikl přestavbou původního vesnického domu rodiny Palachových.  Autory nadčasového projektu Památníku jsou, na základě výsledku architektonicko–umělecké soutěže o návrh, Ing. Arch. Miroslav Cikán a Ing. Arch. Pavla Melková z MCA ateliéru. Jedná se nepřehlédnutelný objekt, jehož dominantou je monumentální ocelový klín protínající vesnický dům.   Součástí Památníku je i novostavba výstavního pavilonu s multimediální expozicí, která přibližuje dobu a čin Jana Palacha v kontextu událostí 20. století, a malá meditační zahrada. 

K projektům programového financování NM s delším časovým horizontem patří revitalizace Náprstkova muzea. V roce 2019 pokračovala předprojektová a projektová příprava akce. V otevřeném zadávacím řízení bylo vybráno konsorcium brněnských projektantů Ing. arch. Radko Květ, Rada Architekti a Adam Rujbr Architects, které v závěru roku zahájilo práce na návrhu obnovy historického areálu na Betlémském náměstí a na koncepční studii novostavby centrálního depozitáře situovaného do areálu NM v Horních Počernicích.

V říjnu muzeum uzavřelo smlouvu s akademickým sochařem Antonínem Kašparem na rehabilitaci Palachova pylonu. Původní idea pochází z roku 1969, kdy se architekt Karel Prager rozhodl uctít památku Jana Palacha tím, že na třicetimetrový pylon z masivních ocelových plátů, v těsné blízkosti bývalého Federálního shromáždění, osadí plastiku od Miroslava Chlupáče s názvem „Plamen“. Autorův záměr se nepodařilo v tehdejším politickém režimu utajit a realizovat. V rámci rehabilitace Palachova pylonu tak dojde k odlití a osazení bronzové plastiky na pylon, podle dochované sádrové předlohy od Miloslava Chlupáče. Dílo bude dokončeno v listopadu 2020. 

V tabulkové části je uvedena u jednotlivých akcí skutečná výše čerpání finančních prostředků v roce 2019, zahrnující jak státní, městské, tak i vlastní zdroje, které byly vynaloženy v rámci programového financování:

  

Z tabulky je zřejmé, že část disponibilních zdrojů nebyla vyčerpána, a to z níže uvedených důvodů:

  • Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea – k nižšímu čerpání došlo z důvodu opakování výběrových řízení a přesunu plnění do následujícího období včetně úhrady některých zakázek až v roce 2020.
  • NM – revitalizace Náprstkova muzea – finanční plnění negativně poznamenal posun termínu zahájení prací na projektové dokumentaci, a to vzhledem k zdlouhavému schvalovacímu procesu veřejné zakázky na projektanta revitalizace.
  • NM – rehabilitace Palachova pylonu – práce na díle byly zahájeny v říjnu 2019, přičemž rozpracovanost prací bude možné uhradit až v roce 2020.

Mimo výše uvedené akce realizovalo NM z prostředků fondu reprodukce majetku restaurování dvou kamenných barokních soch pocházejících z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Sochy, symbolizující boj Herkula s obrem Kakem, jsou součástí umělecké výzdoby přední části zahrady Michnova letohrádku. Součástí prací bylo odstranění nevhodných materiálů a povrchových úprav, doplnění chybějících částí kamene a vyplnění prasklin. 

V rámci předprojektových a projektových příprav akcí bylo dokončeno vypracování projektové dokumentace na realizaci půdní vestavby depozitáře NM v Terezíně II. Dále  probíhala projektová činnost na rekonstrukci komunikace kolem Nové budovy NM a byl vypracován odborně znalecký posudek na stavebně-technický stav střešního pláště objektu depozitáře v Litoměřicích, který bude podkladem pro následné projekční práce pro jeho celkovou rekonstrukci.