výroční zpráva 2019

EN

Činnost Přírodovědeckého muzea

Jedním ze stěžejních úkolů Přírodovědeckého muzea v roce 2019 bylo zajišťování sbírkových předmětů do připravovaných trvalých expozic. Byly pořízeny nové mineralogické vzorky, soubory fosilií, modely bezobratlých i obratlovců, lyofilizované plodnice hub, dermoplastické exponáty savců a ptáků a v neposlední řadě hyperrealistické rekonstrukce postav neandertálského člověka. Stávající sbírkové předměty byly pro potřeby expozic restaurovány, konzervovány a zdokumentovány.

Akviziční činnost

Do přírodovědeckých sbírek bylo v roce 2019 zařazeno 347 přírůstků zahrnujících přes 75 tisíc sbírkových kusů. Hlavními zdroji akvizic jsou vlastní sběry pracovníků v terénu, nákupy a dary. Z velkého množství přírůstků do nových expozic, lze zmínit např. atraktivní model mamuta v životní velikosti, meteorit Hradec Králové (unikátní meteorit s rodokmenem), dokonale vypreparovanou kompletní kostru permského krytolebce z moravské lokality, nebo dermoplastické exponáty ptáků a savců od předních evropských preparátorů. Sbírky byly dále rozšířeny o herbářové doklady z ČR a Evropy i entomologické sbírky dokumentující diverzitu hmyzu v celosvětovém měřítku. Mezi významné přírůstky patří i ucelené společenstvo prvohorních bezobratlých ze svrchního ordoviku z geologického průzkumu ražby pražského metra na Pankráci.

Skupina krystalů vanadinitu z lokality Mibladen, Maroko; 7,5x5,5 cm.

Krystal vesuviánu z Mali; 10,5x8cm (dar od P. Černého).

Kompletní kostra permského krytolebce Discosauriscus z lokality Kochov u Letovic. Kostra je zcela vypreparovaná chemicko-mechanickou metodou dvoufázového transferu a je zalita do transparentní pryskyřice (hřbetní a břišní pohled).

Trilobit rodu Ptychoparia z českého kambria.

Fosilní oddenek lotosu z lokality Bohunice.

Řasový stromatolit z lokality Dolnice.

Meteorit Hradec Králové, hlavní část jediného známého kusu meteoritu o hmotnosti 108,9 g.

Terénní práce v oblasti staré rudní deponie po někdejším rudním ložiskovém průzkumu Malý Bor – Vrbík u Horažďovic, nalezišti wolframové rudy – scheelitu (vlevo) a nápadně modrá luminiscence scheelitu (vpravo). Ukázka bude využita v části expozice věnované luminiscenci minerálů v UV záření.

Lyofilizované plodnice hlívy pro mykologickou expozici.

Nově vyrobený dermoplastický preparát zebry pro nové expozice.

Nově vyrobený dermoplastický preparát makaka lvího pro nové expozice

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preparace, restaurování a konzervování sbírek je prováděno soustavně po celý rok, celkem tak bylo ošetřeno více než 62 tisíc sbírkových kusů. I zde bylo prioritou ošetření předmětů určených do trvalých expozic. Jedná se např. o restaurování mramorové busty Kašpara hraběte Šternberka, preparaci obřího amonita rodu Lewesiceras z Úpohlav u Lovosic nebo lyofilizace plodnic hub. Rovněž byly zhotoveny odlitky vybraných sbírkových předmětů - tyto velmi věrné repliky budou využity jako haptické exponáty. Restaurován byl rovněž historický mobiliář pro expozice. Preventivní ochrana sbírek pak spočívá v pravidelné dezinsekci (dvakrát ročně) a v udržování stabilních klimatických podmínek v depozitářích. Udělená dotace ISO/D MK ČR byla využita k nákupu obalového materiálu – krabiček pro ukládání mineralogických a paleontologických předmětů.

Vybrané ukázky minerálů připravených pro nové expozice včetně restaurovaných historických podstavců a nově natištěných popisek na podstavcích.

Restaurované historické skříně pro antropologické exponáty.

 

Odborná správa sbírek

Přírodovědecké muzeum spravuje celkem 12 podsbírek. Podle stanoveného harmonogramu probíhá jejich inventarizace, v roce 2019 pak byla dokončena inventarizace petrografické podsbírky. V rámci hloubkové kontroly mineralogické podsbírky bylo revidováno celkem 12 071 položek. Průběžně probíhá zařazování nových přírůstků a reorganizace sbírkových fondů stejně jako evidence v databázích, mj. byla na webu NM zveřejněna aktualizovaná verze databáze "Nové taxony hub popsané Josefem Velenovským". V roce 2019 se také uskutečnilo několik zápůjček na výstavy, např. byl zapůjčen kosterní materiál na výstavu "Až na kost" do Technického muzea v Brně.

Ukázka nově uspořádané sbírky roháčovitých brouků rodu Odontolabis v entomologických krabicích s Unit-systémem.

Dokumentace sbírek

V průběhu roku pokračovala soustavná fotografická dokumentace sbírek, nově bylo zdokumentováno přes 10 tisíc položek. Byla provedena podrobná digitální fotodokumentace vybraných sbírkových předmětů určených do nových expozic a v jednotlivých podsbírkách pokračovala digitalizace předmětů ve vybraných fondech, např. fosilií Barrandienu a mladší paleobotaniky, typového materiálu hmyzu či předmětů z antropologické podsbírky.

Fotodokumentace typového materiálu brouků ze sbírky dr. J. Strejčka (holotyp Plinthus iasonis Meregalli (vlevo) a paratyp Cassida strejceki Sekerka (vpravo))

Rentgenový snímek lebky nedospělého jedince z Rajhradic (9. - 10. století), u které je patrný srůst pravého čelistního kloubu. (foto: Marek Jantač)