výroční zpráva 2019

EN

Péče o knihovní fondy Národního muzea

Centrálním knihovnickým pracovištěm NM je Knihovna Národního muzea, která zajišťuje akvizici a základní zpracování knih pro všechny odbory NM a jejich oborové knihovny. Jistou samostatnost v akvizici i správě mají v rámci NM Knihovna hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby a Knihovna Náprstkova muzea, které byly historicky budovány jako samostatné – v Českém muzeu hudby jde o tzv. sbírkové knihovny. Od roku 2017 se stalo součástí Knihovny Národního muzea také oddělení digitalizace, nových médií a informačních technologií jako KNM 8. To se 1.4.2019 transformovalo v samostatný odbor Národního muzea pod názvem Odbor digitalizace a informačních systémů. 

Hlavním legislativním rámcem, v němž Knihovna Národního muzea pracuje, je Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb.  To přináší závazky především pro oddělení základní knihovny, oddělení časopisů, oddělení mezinárodní výměny a oddělení služeb. V nesbírkovém legislativním rámci (fondy mimo Centrální evidenci sbírek) pracuje se svými fondy (kulturními památkami) také oddělení zámeckých knihoven. Činnost Knihovny Národního muzea v oblasti práce se sbírkou (CES) je popsána v kapitole Činnost Knihovny Národního muzea. 

Hlavním evidenčním systémem pro knihovní fondy v Národním muzeu je knihovní systém Verbis. Základní strategický směr jeho rozvoje je šíření uživatelských licencí také mimo Knihovnu Národního muzea do těch oddělení odborných složek Národního muzea, v nichž jsou předpoklady k jejich efektivnímu užívání (systemizovaná pracovní síla s odbornou knihovnickou průpravou).  Významným pokrokem je vytvoření souborného katalogu knihovních fondů v NM, jehož prostřednictvím probíhá souběžné vyhledávání z dílčích katalogů jednotlivých databází. 

Místa působení Knihovny Národního muzea jsou v Nové budově Národního muzea, Místodržitelském letohrádku v Praze 7, depozitáře v Terezíně a přechodně na Zbraslavi. Speciální operační radius má oddělení zámeckých knihoven, které pečuje o správu fondů hradních a zámeckých knihoven v České republice. V říjnu 2019 byly ze zbraslavského zámku do Historické budovy přestěhovány pracovny oddělení zámeckých knihoven, z nové budovy Národního muzea se tamtéž přemístila oddělení rukopisů a starých tisků, dále oddělení služeb, které začalo připravovat k provozu historickou studovnu knihovny. Ta bude otevřena pro veřejnost v roce 2020, kdy se ze Zbraslavi přemístí do historické budovy cca 12 km knih zde uložených od roku 2009. 

Ke střednědobým úkolům Knihovny Národního muzea náleží revize tzv. trvalých výpůjček knih v odborných oddělení napříč Národním muzeem, kterou prování oddělení služeb. Tento mimořádný úkol je první pokus o generální revizi výpůjček nashromážděných v průběhu 20. století do počtu cca 20 tisíc jednotek. V roce 2019 byla splněna revize v numismatickém oddělení, přepis výpůjček do elektronické evidence pro toto oddělení byl proveden částečně (přerušilo ho stěhování oddělení služeb do Historické budovy NM, dále skončila revize výpůjček v antropologickém oddělení.  


Rekonstruovaná studovna


Nový pult služby výpůjčního protokolu

Šatna pro badatele


Digitalizační pracoviště 


Pracovna oddělení služeb


Pracovna oddělení zámeckých knihoven 


Pracovna oddělení rukopisů a starých tisků
 


Pracovna vedoucího oddělení rukopisů a starých tisků


Zatím prázdný historický depozitář
 

Akvizice 

 V oblasti soudobé literatury Knihovna Národního muzea pokračovala v soustavném doplňování knihovního fondu dle sběrného programu -   s důrazem na knihovnictví a knihovědu, literární vědu, historii a pomocné vědy historické, dějiny věd, dějiny novinářství, regionální literaturu, muzeologii a přírodní vědy.  Akvizice domácí produkce probíhala především formou tzv. placeného povinného výtisku (PPV – dotace MK ČR 750 tis. Kč) (oddělení základní knihovny),  zahraniční odborná literatura byla získávána především výměnou  a nákupem  z rozpočtu Národního muzea (oddělení mezinárodní výměny).  Dalším zdrojem byl nákup z grantů a  dary  - zejména jednotlivé knižní dary od osob a vydavatelů. Oddělení časopisů s právem bezplatného povinného výtisku periodik zaznamenalo přírůstek 5 476 jednotek  (svazek jako evidenční jednotka obsahuje více čísel titulu) od 5 026  titulů. Z toho 77 svazků (23 titulů) bylo zapsáno ze starých a dosud nezpracovaných fondů.  V podrobnějším pohledu je akviziční statistika Knihovny Národního muzea tato: na nákup domácí a zahraniční literatury bylo celkem vydáno 1 700 000 Kč (knihy, periodika): 750 tisíc Kč činila dotace na nákup českých neperiodických publikací (tzv. placený povinný výtisk monografií – získáno 2765  knih), 950 tisíc Kč z rozpočtu NM  na odborné domácí a zejména zahraniční knihy (získáno  171 knih), periodika (získáno 136 titulů českých  a 84 titulů zahraničních). Dále byl zaplacen a zajištěn přístup do 7 licencovaných databází v rámci konsorcia CzechELib. 
Mezinárodní výměna tištěných publikací, i přes pokračující obecný trend ve vydávání  odborné literatury - tj. pokles počtu periodik vydávaných v tištěné podobě  v důsledku jejich přechodu na elektronický formát – buď jako  „Open Access“ či  placený přístup, přispěla k akvizici takto: výměnou dochází na 300 titulů periodik a na 1300 titulů knižních kontinuací. Podrobně viz tabulka kap. Věda a výzkum / Výměna publikací. 

Ochrana knihovních fondů 

Jednotlivá oddělení Knihovny Národního muzea mají své specifické přístupy ke správě svých fondů podle druhu svého materiálu a evidence. Oddělení rukopisů a starých tisků, oddělení knižní kultury a částečně oddělení základní knihovny a oddělení časopisů spravují fondy v režimu sbírky (CES), o tom v kapitole Činnost Knihovny Národního muzea. Konzervační a restaurátorská dílna KNM v roce 2019 sloužila především k práci s fondem sbírkovým. 

Nejmohutnější aktivitu v preventivní ochraně knihovního fondu vyvíjelo oddělení časopisů při péči o povinný výtisk: celkem svázáno 480 kusů svazků periodik. Ochrannými krabicovými obálkami (2 957 kusů) bylo opatřeno 2 510  nevázaných titulů periodik. Dle doporučení restaurátorů bylo již dříve zahájeno přemísťování fondu tzv. závodních časopisů ze zrušeného depozitáře „Radonice“ (celkem 300 bm) do nových nekyselých ochranných obalů. K tomu bylo použito všech 249 zakoupených šuplíkových krabic. Celkem bylo přebaleno 498 titulů fondu Radonice. Odbornou převazbou a vyspravením listů prošlo 10 svazků z historického fondu. 

Oddělení základní knihovny pokračovalo v průběžné mechanické očistě svého knihovního fondu uloženém na Zbraslavi, která je prováděna souběžně s prováděním inventarizace. Je prováděna vlastními silami i s pomocí externí firmy. Depozitář v Nové budově NM byl dokončen z hlediska přípravy polic pro přijetí části fondu ze Zbraslavi v roce 2020. Historický depozitář v Historické budově NM procházel zkouškami vzduchotechniky.  Oddělení zámeckých knihoven přestěhovalo fond Loučná nad Desnou (2502 sv.) z Velkých Losin do depozitáře v Terezíně. Reinstalovalo fondy Pavlínin Dvůr (1.049 svazků), Šumperk (1.353 svazků), Sobotín (1.336 svazků), Žádlovice (1.480 svazků), Loučná nad Desnou (2.502 svazků), Zelená Hora (3874 svazků). Systematická péče o knihovní fond probíhá také v rámci knihoven Náprstkova muzea Českého muzea hudby, knihy jsou čištěny, drobné opravy jsou prováděny ve vlastní restaurátorské dílně. 

Odborná správa, evidence a dokumentace knihovních fondů 

Oddělení základní knihovny (KNM 1) ve spolupráci s oddělením mezinárodní výměny (KNM7) pokračovalo ve zpracování přírůstků v automatizovaném knihovnickém systému Verbis. Katalogizace byla ukončena u 17 376 záznamů, do Souborného katalogu ČR bylo zasláno celkem 14 968 záznamů (retrokonverze 9 075), přijato bylo 14 846 záznamů (z toho 9004 záznamů se týkalo retrokonverze). 

Statistika fondu: přírůstky KNM (oddělení základní knihovny) zpracované v r. 2019 do elektronického katalogu Verbis

Oddělení časopisů zkatalogizovalo  6 416  svazků od 2 050 titulů, z toho bylo 440 svazků/23 titulů staré zásoby, zbytek povinný výtisk,   oddělení zámeckých knihoven zkatalogizovalo   1838 svazků (fondy Strážnice,  Lipník nad Bečvou, Jaroslavice, Distribuční středisko), konverze opisem (Budíškovice, Potštát). 

Knihovní inventarizace a revize probíhaly podle kvót stanovených Knihovním zákonem. Oddělení základní knihovny zkontrolovalo 87 823 svazků, oddělení časopisů 10 558 svazků historického fondu, 1820 titulů povinného výtisku, provedlo 384 reklamací u vydavatelů. Oddělení zámeckých knihoven provádělo plánované revize (celkem  58 643 svazků). Revizní přehled: Pavlínin Dvůr (1 049 svazků), Šumperk (1 353 svazků), Sobotín (1 336 svazků), Žádlovice (1 480 svazků), Loučná nad Desnou (2 502 svazků), Snědovice (1 339 svazků), Konojedy 2 616) svazků, Chlumec u Chabařovic (2 829 svazků), Zahrádky (2 000 svazků), Bítov (3 468 svazků), Ratibořice (2 216 svazků), Horšovský Týn (14 472 svazků), Černá Hora (7068 svazků), Jaroslavice (3509 svazků), Kvasice (1 380 svazků), Zelená Hora (3874 svazků), Peruc (303 svazků), Schwenda (303 svazků), Chýše (5420 svazků), Čekanice (137 svazků), Lesná (12 svazků). Proběhla i revize fondu Maleč (9 460 svazků), který není v Majetku NM. Namátkové revize byly provedeny ve fondech Bystřice pod Hostýnem, Kunín, Jílové u Podmokel, Červený Hrádek u Jirkova. 

Úspěšně byly dokončeny projekty z dotací MK ČR – VISK (Veřejné informační služby knihoven). Kromě Knihovny Národního muzea se do jednotlivých programů zaměřených na digitalizaci a retrokonverzi zapojily Knihovna Náprstkova muzea, Knihovna Hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby a Odbor digitalizace a informačních systémů. 

Přehled projektů VISK 2019 

Knihovna Národního muzea 

VISK 5

Retrospektivní konverze Generálního jmenného katalogu NM – část česká, 12. etapa, 200 000,- Kč 

VISK 6  

Digitalizace vzácných rukopisů Knihovny Národního muzea, 130 000,- Kč 

VISK 7 

Reformátování periodik Národního muzea – Rudé právo (1923 – 1929),   250 000,- Kč 

Knihovna Náprstkova muzea 

VISK 5 

Retrospektivní konverze lístkového katalogu Knihovny Náprstkova muzea, 120 000,- Kč 

VISK 7 

Reformátování krajanských periodik Národního muzea, 260 000,- Kč 

Knihovna Hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby 

VISK 5 

Retrospektivní konverze katalogů hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby, 14. etapa / Úplná retrospektivní konverze katalogu hudebnin II, 10. část, 132 000,- Kč 

Rekatalogizace šelakových gramofonových desek z fondu Národního muzea – Českého muzea hudby, 4. etapa, 70 000,- Kč 

Rekatalogizace fonotéky z fondu Národního muzea – Českého muzea hudby – Muzea Antonína Dvořáka, 20 000,- Kč 

Odbor digitalizace a informačních systémů 

VISK 7 

Pilotní projekt digitalizace šelakových gramofonových desek z fondu Českého muzea hudby, 200 000,- Kč 

Badatelský servis 

Evidence badatelů, jimž jsou zpřístupňovány fondy a sbírky knihoven NM, se provádí ve dvou skupinách: podle servisu materiálu ve sbírkové evidenci (obsahuje výkaz v kapitole Péče o sbírkové fondy) a podle servisu materiálu v knihovní evidenci. Fondy byly zpřístupňovány ve studovně v Nové budově Národního muzea, v Terezíně, na Zbraslavi, v Místodržitelském letohrádku v pražské Stromovce, v Českém muzeu hudby a v Náprstkově muzeu. Tabulka poskytuje přehled o servisu v oddělení časopisů (KNM3), oddělení zámeckých knihoven (KNM4), oddělení služeb (KNM6), které vedle sbírkového materiálu zajišťuje servis knihovního fondu oddělení základní knihovny, Knihovny hudebněhistorického oddělení  Českého muzea hudby (ČMH) a Knihovny Náprstkova muzea (NPM). 

 

Oddělení služeb Knihovny Národního muzea kromě výpůjčních služeb, reproslužeb a digitalizace, bibliograficko-informační činnosti, správy ISBN a rozesílání povinného výtisku v roce 2019 přestěhovalo své pracoviště do Historické budovy a provedlo instalaci a revizi příruční knihovny ve studovně. Průběžně kontrolovalo tzv. trvalé výpůjčky v odděleních muzea, přepisovalo výpůjčky do r. 2005 do Verbis, pomáhalo s inventarizací základní knihovny a s přípravou fondu na Zbraslavi ke stěhování.