výroční zpráva 2019

EN

Věda a výzkum v Knihovně Národního muzea

Zaměstnanci Knihovny Národního muzea se v roce 2019 podíleli na řešení 1 souborné výzkumné oblasti zaměřené na historické knihovní fondy, v rámci této oblasti řešili 10 výzkumných cílů podpořených z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení 1 projektu aplikovaného výzkumu programu NAKI. Výsledky výzkumu IP DKRVO byly prezentovány ve 4 příspěvcích na odborných konferencích, seminářích a workshopech a publikovány formou 7 publikačních výstupů. Popularizace vědy se v Knihovně Národního muzea v roce 2019 soustředila především na přednáškovou a publikační činnost týkající se problematiky exlibris a kramářských tisků, tedy fondů uložených v oddělení knižní kultury. Další a neméně důležitou oblastí byl výzkum proveniencí a jejich následná evidence. Tento výzkum byl prezentován především v rámci workshopu „Provenience knižních jednotek a knižních celků v knihovnách muzeí a galerií“, který se konal v Nové budově Národního muzea dne 4. 6. 2019. Vybraní pracovníci KNM se zúčastnili doprovodných programů v rámci Světa knihy 2019. Nedílnou součástí popularizační činnosti KNM byly také pravidelné exkurze pro veřejnost do Knihovny Kinských a Nostické knihovny, přednášky o zámeckých knihovnách po celé ČR a další rozhlasové a televizní výstupy vázané na aktuální výstavní a jiná témata.

Oblasti IP DKRVO

Oblast 25. Historické knihovní fondy. – Výzkum historických knihovních dokumentů spočívá převážně na sbírkách uložených v Knihovně Národního muzea s nezbytnými komparativními výzkumy v jiných knihovních a archivních institucích. Bude reprezentovat výjimečnou šíři a bohatost tohoto druhu paměti, která umožňuje použít metodicky široké spektrum výzkumných přístupů, analýz a interpretací. Vychází z otázek a problematik současné knihovědy, historie a lingvistiky, jež svými výsledky doplní poznatky v některých dílčích zaměřeních. Výzkum je tematicky rozložen do několika segmentů vymezených druhově (rukopisy, staré tisky, kramářské tisky, druhově heterogenní celky zámeckých knihoven, periodický tisk) a tematicky (analýza soukromé cestopisné literatury, právních rukopisů, legendistických rukopisů, kramářských tisků, provenienčních knihovních celků, knižních ilustrací a vazeb, periodického tisku). Spojení tohoto druhového a tematického přístupu přinese další prohloubení znalostí o fondech Knihovny Národního muzea a přispěje k obecnému poznání v daných vědeckých oborech.

Detailní popis výzkumné oblasti, jejich dílčích a konkrétních výzkumných cílů Knihovny Národního muzea najdete pod tímto odkazem.

Projekty NAKI

Popularizace vědy

a) popularizační přednášky, semináře, workshopy pro veřejnost

 • Bydžovská, Iva: Broadside Ballads and Chapbook Collection of National Museum in Prague. – Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech 'kramářské písně' (Broadside Ballads) – media, traditions; Brno, Masarykova univerzita, 11. – 13. 9. 2019.
 • Bydžovská, Iva: Blízká i nebezpečná. Krajina a cestování v kramářských tiscích. – 22. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů; Praha, Historický ústav AV ČR, v. v. i., 6. – 8. 10. 2019.
 • Mašek, Petr: Šlechta a její životní styl – Husův sbor, Hvozdnice, 10. 1. 2019.
 • Mašek, Petr: Šlechta a zámecké knihovny – Bílá hora, klášter benediktinek, 22. 1. 2019.
 • Mašek, Petr: Titulatura šlechtické aristokracie – Jaroměř, Městská knihovna Jaroměř, 13. 2. 2019.
 • Mašek, Petr: Staré pověsti české – Ústí nad Labem, Muzeum Ústí nad Labem. 20. 2. 2019.
 • Mašek, Petr: Zámecké knihovny – Střížkov, dům seniorů, 17. 4. 2019.
 • Mašek, Petr: Zámecké knihovny – Doprovodná akce v rámci veletrhu Svět knihy Praha 2019; Praha, Lapidárium Národního muzea, 11. 5. 2019.
 • Mašek, Petr: Zámecké knihovny – Praha, Nová budova Národního muzea, přednáška určená pro knihovníky z Litoměřicka, 29. 5. 2019.
 • Mašek, Petr: Staré pověsti české – Kutná Hora, Muzeum moderního umění, 16. 11. 2019.
 • Mašek, Petr: Zámecké knihovny a šlechta – Městská knihovna Náchod, 9. 12. 2019.
 • Mašek, Petr – Šípek, Richard: Vymezení a logistika historického a sbírkového fondu knihoven. – Konference Historické fondy Univerzity Karlovy, Praha, Univerzita Karlova, 30.–31. 10. 2019.
 • Mašek, Petr – Šípek, Richard: Zpracování a katalogizace historického a sbírkového fondu knihoven. – Konference Historické fondy Univerzity Karlovy; Praha, Univerzita Karlova, 30.–31. 10. 2019.
 • Novotný, Jan: Hmotná podstata a preventivní ochrana historického a sbírkového fondu – Konference Historické fondy Univerzity Karlovy; Praha, Univerzita Karlova, 30.–31. 10. 2019.
 • Novotný, Jan: Přehled dokumentace hmotného stavu vzácných knižních exemplářů – předneseno v rámci přednáškového cyklu Informační pondělky; Praha, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1. 4. 2019.
 • Novotný, Jan – Křenek, Karel: Ochrana grafických sbírek pohledem muzejního restaurátora. – Workshop Preventivní péče o historické rytiny a další grafické listy z mobiliárních fondů hradů a zámků; Benešov nad Ploučnicí, Národní památkový ústav, 12. 11. 2019.  
 • Sekera, Martin: Jistoty a nejistoty muzejního pracovníka ve vztahu k etice odpovědnosti – Muzeum a etika (muzeologický seminář); Masarykovo muzeum v Hodoníně, 27. 11. – 28. 11. 2019.
 • Šípek, Richard: Komentované prohlídky výstavy Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků (opakovaně v průběhu roku).
 • Šípek, Richard – Mužík, Zdeněk: Exkurze pro veřejnost do Nostické knihovny a do Knihovny Kinských (opakovaně v průběhu roku).
 • Veverková, Monika: Projekt Virtuální rekonstrukce knižních celků a on-line formulář pro evidenci vlastníků knih – Bibliotheca Antiqua 2019; Olomouc, 13. – 14. 11. 2019.
 • Veverková, Monika – Běhalová, Štěpánka – Šípek, Richard: Workshop Provenience knižních jednotek a knižních celků v knihovnách muzeí a galerií. – Praha, Nová budova Národního muzea, 4. 6. 2019.
 • Vyšohlídová, Martina: Zasej, skliď, uvař a sněz. Jídlo na exlibris ve sbírce Knihovny Národního muzea. – Doprovodná akce k výstavě Šejdíři a šizuňkové. Historie falšování potravin; Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 14. 5. 2019.
 • Vyšohlídová, Martina: Exlibris institucí ve sbírce Knihovny NM. – Součást oslav 101. výročí založení Spolku sběratelů a přátel exlibris, cyklus Exlibris vyprávějí; Praha, Národní muzeum 12. 11. 2019.
 • Vyšohlídová, Martina: Vyrob si vlastní exlibris. – Doprovodná akce v rámci veletrhu Svět knihy Praha 2019; Praha, Lapidárium Národního muzea, 11. 5. 2019.

 

b) popularizační články (tisk, online)

 • Bydžovská, Iva – Měřička, Matěj – Klacek, Michal: Workshop Možnosti digitální prezentace kramářských tisků (Nová budova Národního muzea, 21. listopadu 2018). Acta Musei Nationalis Pragae. Historia literrarum 64, 2019, č. 1–2, s. 80–83. ISSN 2570-6861. Dostupné on-line z: https://publikace.nm.cz/publikace/publikace-download.php?name=File1&dir=archiv&table=tabPublikaceArchiv&id=5257
 • Kašparová, Jaroslava – Měřička, Matěj: Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách – prozatímní výsledky výzkumu. Acta Musei Nationalis Pragae. Historia literrarum 64, 2019, č. 3–4, s. 69–73. ISSN 2570-6861. Dostupné on-line z: https://publikace.nm.cz/publikace/publikace-download.php?name=File1&dir=archiv&table=tabPublikaceArchiv&id=5329
 • Muchka, Pavel: Nové sbírkové akvizice v Knihovně Národního muzea v roce 2019. Acta Musei Nationalis Pragae. Historia literrarum 64, 2019, č. 3–4, s. 76–80. ISSN 2570-6861. Dostupné on-line z: https://publikace.nm.cz/publikace/publikace-download.php?name=File1&dir=archiv&table=tabPublikaceArchiv&id=5331
 • Muchka, Pavel: Protektorátní knižní kultura obrazem. Acta Musei Nationalis Pragae. Historia literrarum 64, 2019, č. 3-4, s. 90–100. ISSN 2570-6861. Dostupné on-line z: https://publikace.nm.cz/publikace/publikace-download.php?name=File1&dir=archiv&table=tabPublikaceArchiv&id=5334
 • Muchka, Pavel: Josef Váchal a Knihovna Národního muzea. Knižní značka, 2019, č. 2, s. 45–46. ISSN 1211-3840.
 • Novotný, Jan – Křenek, Karel – Bártová, Kateřina. Ve vzácných rukopisech se najdou i zbytky chleba. Právo 29, 2019, č. 63, 15. 3., příloha Víkend, s. 16–18. Autor článku: Petr Svorník.
 • Sekera, Martin: Ve sporu o Peroutku hledáme především zákon. Spravedlnost by už měla zaklepat na soudní veřeje. Aktualne.cz, publikováno 11. 10. 2019. Dostupné on-line z: http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=34944
 • Vyšohlídová, Martina: Přednáška o jídle na exlibris. Knižní značka, 2019, č. 2, s. 60. ISSN 1211-3840.
 • Vyšohlídová, Martina: Rytí exlibris na veletrhu Svět knihy. Knižní značka, 2019, č. 2, s. 59–60. ISSN 1211-3840.
 • Vyšohlídová, Martina: Umělecká pozůstalost Petra Dillingera. Knižní značka, 2019, č. 4, s.121–122. ISSN 1211-3840.
 • Vyšohlídová, Martina: Vázali Jenda Rajman a Karel Dudešek. Exlibris knihařů ve sbírce Knihovny Národního muzea. Knižní značka, 2019, č. 4, s. 123–124. ISSN 1211-3840.

c) mediální výstupy


Workshop Provenience knižních jednotek a knižních celků v knihovnách muzeí a galerií. – Nová budova Národního muzea, 4. 6. 2019. Přednáška
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.


Workshop Provenience knižních jednotek a knižních celků v knihovnách muzeí a galerií. – Nová budova Národního muzea, 4. 6. 2019. Mgr. Monika Veverková.


Konference Historické fondy Univerzity Karlovy, Praha, Univerzita Karlova, 30.–31. 10. 2019. Přednáška PhDr. Jana Novotného.

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

 • Bydžovská, I.: Blízká i nebezpečná. Krajina a cestování v kramářských tiscích. – 22. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů; Česká republika; Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha; 6. – 8. 10. 2019.
 • Bydžovská, I.: Broadside Ballads and Chapbook Collection of National Museum in Prague. – Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions (mezinárodní konference); Česká republika, Masarykova univerzita, Brno; 11. – 13. 9. 2019.
 • Bydžovská I., Měřička M., Klacek M.: Workshop Možnosti digitální prezentace kramářských tisků (Nová budova Národního muzea, 21. listopadu 2018). Acta Musei Nationalis Pragae. Historia literrarum 64, 2019, č. 1–2, s. 80–83. ISSN 2570-6861. Dostupné on-line.
 • Mašek P.,  Šípek R.: Vymezení a logistika historického a sbírkového fondu knihoven. – Konference Historické fondy Univerzity Karlovy, Praha, Univerzita Karlova, 30.–31.10.2019.
 • Mašek P.,  Šípek R.: Zpracování a katalogizace historického a sbírkového fondu knihoven. – Konference Historické fondy Univerzity Karlovy; Praha, Univerzita Karlova, 30.–31.10.2019.
 • Novotný, J.: Hmotná podstata a preventivní ochrana historického a sbírkového fondu – Konference Historické fondy Univerzity Karlovy; Praha, Univerzita Karlova, 30.–31.10.2019.
 • Novotný, J.: Přehled dokumentace hmotného stavu vzácných knižních exemplářů – předneseno v rámci přednáškového cyklu Informační pondělky; Praha, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1. 4. 2019.
 • Novotný J., Křenek K.: Ochrana grafických sbírek pohledem muzejního restaurátora. – Workshop Preventivní péče o historické rytiny a další grafické listy z mobiliárních fondů hradů a zámků; Benešov nad Ploučnicí, Národní památkový ústav, 12. 11. 2019.  
 • Novotný, J.: Encyklopedieknihy.cz – oborový heslář pro knižní vazbu a restaurování. – XVII. seminář restaurátorů a historiků; Česká republika, Jihlava; 18. – 21. 11. 2019.
 • Sekera M.: Jistoty a nejistoty muzejního pracovníka ve vztahu k etice odpovědnosti – Muzeum a etika (muzeologický seminář); Masarykovo muzeum v Hodoníně, 27. 11. –28. 11. 2019
 • Šípek R.: Zpráva o projektu Provenio. -  19. konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě, Praha, Národní archiv, 28. 11. 2018 
 • Šípek R.: Konference Discovering Collections, Discovering Communities, Birmingham, 12.–14. 11. 2019
 • Tvrzníková, J.: Ilustrační cyklus Floriana Abela a Francesca Terzia pro Melantrichovu bibli 1570. – Knižní kultura české reformace; Česká republika, Litomyšl; 5. – 7. 6. 2019.
 • Veverková M.: Projekt Virtuální rekonstrukce knižních celků a on-line formulář pro evidenci vlastníků knih – Bibliotheca Antiqua 2019; Olomouc, 13. – 14. 11. 2019. 
 • Veverková M., Běhalová Š., Šípek R.: Workshop Provenience knižních jednotek a knižních celků v knihovnách muzeí a galerií. –Praha, Nová budova Národního muzea, 4. 6. 2019.