výroční zpráva 2019

EN

Věda a výzkum v Českém muzeu hudby

Zaměstnanci Českého muzea hudby se v roce 2019 podíleli na řešení 5 výzkumných oblastí zaměřených na hudební historii a její osobnosti, hudební nástroje i zvukové dokumenty a v rámci těchto oblastí řešili 15 výzkumných cílů podpořených z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení 1 projektu základního výzkumu dotačního programu GAČR a 1 projektu aplikovaného výzkumu programu NAKI. V rámci interního programu na podporu zejména mladší generace odborných pracovníků byl v ČMH v roce 2019 přijat k financování 1 projekt. Výsledky výzkumu byly prezentovány ve 12 příspěvcích na odborných domácích i zahraničních konferencích, seminářích a workshopech a publikovány formou 14 publikačních výstupů, mezi nimiž byla 1 odborná monografie. V rámci popularizace vědy prezentovali pracovníci Českého muzea hudby v roce 2019 veřejnosti své výzkumné aktivity formou přednášek, seminářů, workshopů, exkurzí, popularizačních článků a publikací v tištěné i online podobě a také výstupů v mediích. Přednášky byly zaměřeny na výsledky výzkumů především fondů ČMH. U monografických muzeí (Muzeum B. Smetany a A. Dvořáka) doprovázely především stávající výstavy Nevěsta prodaná do ciziny, Antonín Dvořák: Inspirace přírodou a koncertní cyklus Hudební podvečery nad Vltavou. Přednášky byly dále zaměřeny na studenty, seniory (Kurz Inspirace hudby, Antonín Dvořák v Americe), ale i na zájemce z řad laické veřejnosti. Semináře Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů se soustředily na aplikaci výsledků výzkumu do praxe (přednáška: Voda ve dřevě, Představení činnosti Metodického centra a Péče o smyčcové nástroje). Bohaté výstupy přinesl početný tým projektu Nový fonograf (v rámci NAKI) a Problematika zvukových dokumentů (v rámci IP DKRVO). Své výsledky prezentuje hojně v zahraničí, např. v USA, Španělsku, Polsku, Slovensku, Německu aj. Pracovníci Českého muzea hudby v uplynulém roce zpřístupnili také řadu výsledků své výzkumné činnosti formou článků a publikací. Za pozornost stojí jedenáctidílný seriál České muzeum hudby 200 let po založení Národního muzea pro časopis Harmonie (dostupný v tištěné verzi i online), který shrnul současný stav nejnovějších poznatků jednotlivých oddělení Českého muzea hudby. Významná je i publikace Adély Bachtíkové a kol. Sto plus jedna etiketa: nahrávky na gramodeskách z éry mechanického záznamu zvuku 1900–1926. Širší povědomí o Českém muzeu hudby vytvářejí příspěvky v médiích. Rozhlasové i televizní reportáže zachycují především mediálně zajímavá témata týkající se předních osobností české hudební kultury (B. Smetana, A. Dvořák), ale i osobností, které byly nějakým způsobem spjaty s českým hudebním životem (R. Wagner, C. M. v. Weber aj.). Pro média je přitažlivá i problematika zvukových dokumentů. V poslední době se dostalo pozornosti z USA nově získanému zařízení na přehrávání nejstarších zvukových nosičů (tzv. Endpoint), jedinému tohoto typu v Evropě. Zájem přitahuje také výzkum zvukových nosičů z let 1899–1960 na území USA.

Oblasti IP DKRVO

Oblast 20. Hudební historie – Výzkumná oblast je zaměřena na hudebně historický výzkum sbírek Národního muzea – Českého muzea hudby. Výzkum pramenů k dějinám české hudby od 14. do 20. století se zaměří na papírové a pergamenové sbírky notované, nenotované a ikonografické. Předmětem výzkumu budou nejstarší prameny k dějinám hudební kultury v českých zemích dochované v Národním muzeu – Českém muzeu hudby z doby před rokem 1700. Dále bude zpracován a vydán tematický katalog děl V. J. Tomáška a prozkoumána sbírka korespondence Richarda Morawetze. Výzkum se zaměří také na fotografie Jana Mulače, dílo Hugo Boettingera a iniciály Secretum Musarum Nicolase Valleta.

Oblast 21. Organologie – Oblast organologie v NM je zaměřena na výzkum hudebních nástrojů ze sbírek Českého muzea hudby. Sbírka hudebních nástrojů ČMH je výjimečná kromě rozsahu a vzácných exemplářů také tím, že dokumentuje produkci hudebních nástrojů na českém území. Organologický výzkum na půdě  ČMH  probíhá již od založení pracoviště (1946). Výzkum bude v následujícím období zaměřen zejména na ucelené sbírky ve fondech ČMH, se zvláštním zřetelem k osobnostem výrobců hudebních nástrojů a k fenoménu sběratelství v 19. století. Cílem oblasti je odborně zpracovat a publikačně zpřístupnit významné sbírky a související osobnosti, a na těchto příkladech dokumentovat vývoj a inovace v konstrukci hudebních nástrojů na českém území v evropském kontextu.

Oblast 22. Život a dílo Bedřicha Smetany – Výzkumná oblast zaměřená na život a dílo Bedřicha Smetany v širším dobovém kontextu vychází z rozsáhlých sbírkových fondů Muzea Bedřicha Smetany a dlouhodobého kontinuálního výzkumu. Oblast bude v následujícím období převážně zaměřena na studium, zpracování, vyhodnocení, zpřístupnění a prezentaci unikátních pramenů, a to nejen z pohledu osobnosti B. Smetany jako skladatele, ale také z hlediska jeho významu pro národní kulturní dědictví.

Oblast 23. Život a dílo Antonína Dvořáka – Výzkumná oblast zaměřená na život a dílo Antonína Dvořáka vychází především z bohatých pramenů uložených v Muzeu Antonína Dvořáka. V následujícím období se výzkum převážně zaměří na problematiku pramenů, recepce a vydávání díla A. Dvořáka a dále na ikonografii a diskografii skladatele za účelem vědeckého zpracování rozsáhlé a jedinečné dvořákovské sbírky. Cílem je prohloubit a aktualizovat bádání o českém skladateli světového významu.

Oblast 24. Problematika zvukových dokumentů – Oblast se zaměřuje především na čtyři základní pilíře ochrany zvukového kulturního dědictví, a to na ochranu fyzických nosičů, jejich evidenci, digitalizaci a rovněž i zpřístupnění daného obsahu v rámci zpracovávání vybraných sbírek Národního muzea. Důraz je kladen na aplikovaný výzkum, a to zejména v podobě odzkoušení pracovních postupů a procesů v souladu ochrany fyzického nosiče a digitalizace jeho obsahu. Oblast se též zaměřuje na výzkum historie zvukových dokumentů ve sbírkách NM se zaměřením převážně na území ČR a USA v období 1899–1960. Zároveň je do oblasti zahrnuta problematika magnetofonových a filmových pásů do roku 1989 ve sbírkách ČMH.

Detailní popis výzkumných oblastí, jejich dílčích a konkrétních výzkumných cílů Českého muzea hudby najdete pod tímto odkazem.

Projekty GAČR

Projekty NAKI

Interní granty

Popularizace vědy

a) popularizační přednášky, semináře a workshopy pro veřejnost

Hudební historie

 • Kabelková, Markéta: Přednáška Troldova pozůstalost v Národním muzeu – Českém muzeu hudby, účast na workshopu Hudební poutník dr. Emilián Trolda (1871–1949) u příležitosti 70. výročí jeho úmrtí (28. 11. 1949), Jičín, 28. 11. 2019.
 • Vojtěšková, Jana: Přednáška Ludevít Procházka a Klatovy, Městská knihovna v Klatovech, spolu s prezentací knih Album Ludevíta Procházky, Fotoalbum Ludevíta Procházky a Deníky Ludevíta a Marty Procházkových, 20. 6. 2019.
 • Štefancová, Dagmar: Seminář pro studenty hudební vědy FF UK na téma Rukopisy a staré tisky ve fondu ČMH, jejich evidence a zpracování (s praktickými ukázkami), 6. 11. 2019.

Organologie

 • Semináře Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (přednáška: Voda ve dřevě – Jan Kříženecký; přednáška: Představení činnosti Metodického centra – Adam Bitljan; přednáška: Péče o smyčcové nástroje – František Kůs).

Život a dílo Bedřicha Smetany

 • Bergmannová, Sandra: Skladby pro dechové trio od baroka po 20. století, přednáška v rámci koncertního cyklu Hudební podvečery nad Vltavou – V hudbě život Čechů, 4. 2. 2019.
 • Bergmannová, Sandra: Z Domoviny Bedřicha Smetany a díla A. Dvořáka a B. Martinů pro housle a klavír, přednáška v rámci koncertního cyklu Hudební podvečery nad Vltavou – V hudbě život Čechů, 24. 4. 2019.
 • Bergmannová, Sandra: Klavírní skladby B. Smetany, A. Dvořáka a V. Nováka, přednáška v rámci koncertního cyklu Hudební podvečery nad Vltavou – V hudbě život Čechů, 19. 6. 2019.
 • Mojžíšová, Olga: Seminář k ediční problematice korespondence B. Smetany a prezentace edice, Ústav hudební vědy FF UK, 16. 4. 2019.
 • Mojžíšová, Olga: Přednáška Od pomníku k muzeu, k 110. výročí založení Společnosti B. Smetany, MBS, 3. 12. 2019.
 • Viktorová, Kateřina: Přednáška k výstavě Nevěsta prodaná do ciziny s hudebním programem Pražské konzervatoře, 24. 9. 2019.

Život a dílo Antonína Dvořáka

 • Círová-Hacmacová, Ivana: Doprovodné přednášky k výstavě Antonín Dvořák: Inspirace přírodou, 19. 9. a 17. 10. 2019.
 • Vejvodová, Veronika: Přednášky pro Kurz Inspirace hudby – Leoš Janáček, Igor Stravinskij, Bohuslav Martinů, Univerzita třetího věku VŠE, 4. 4. 2019, 11. 4. 2019, 25. 4. 2019.
 • Vejvodová, Veronika: Přednáška Antonín Dvořák v Americe, Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Praha 9, 15. 5. 2019.

Problematika zvukových dokumentů

b) popularizační exkurze pro veřejnost

Hudební historie

 • Kabelková, Markéta Kříženecký, Jan: Exkurze pro skupinu z vedení opery v San Franciscu při jejich cestě po Evropě s tématem Po stopách W. A. Mozarta – obsah exkurze: Historie Českého muzea hudby, prezentace mozartovských pramenů ze sbírky hudebněhistorického oddělení, komentovaná prohlídka expozic, 29. 4. 2019.
 • Kabelková, Markéta: Exkurze studentů hudební vědy z Ústavu hudební vědy FF Masarykovy univerzity v Brně – Historie Českého muzea hudby a jeho sbírek, prezentace sbírky hudebněhistorického oddělení a komentovaná prohlídka expozicí hudebních nástrojů, 15. 5. 2019.
 • Kabelková, Markéta: Exkurze studentů hudební vědy z Ústavu hudební vědy FF Masarykovy univerzity v Brně – Historie Českého muzea hudby a jeho sbírek, prezentace sbírky hudebněhistorického oddělení, 11. 10. 2019.
 • Kabelková, Markéta: Exkurze studentů hudební vědy a pedagogů univerzity v Basileji – Historie Českého muzea hudby a jeho sbírek, prezentace sbírky hudebněhistorického oddělení, komentovaná prohlídka expozicí hudebních nástrojů; výklad obsahově přizpůsoben pro švýcarské posluchače, 14. 10. 2019 (ve spolupráci s OHN).

Organologie

 • Kříženecký, Jan Slavický, Tomáš: Komentované prohlídky expozice ČMH.

Život a dílo Bedřicha Smetany

 • Bergmannová, Sandra: Exkurze v MBS pro studenty Hudební vědy – FFUK Praha, FFMU Brno, Universität Basel, v češtině a němčině.
 • Mojžíšová, Olga: Komentované prohlídly expozice MBS pro školy a seniory, v němčině a angličtině, celkem 7x.
 • Viktorová, Kateřina: Komentované prohlídky k výstavě Nevěsta prodaná do ciziny, 3x.
 • Viktorová, Kateřina: Výklad v expozici MBS, 2x v češtině, 1x v němčině.
 • Reichová, Alena: Komentovaná prohlídka expozice MBS pro PedFUK a další školy, celkem 6x.

 

Problematika zvukových dokumentů

c) popularizační publikace

Hudební historie

Programní texty ke koncertům Českého spolku pro komorní hudbu:

 • Smetanovo trio (Brahms, Martinů, Arenskij), 21. 1. 2019 (Dagmar Štefancová).
 • Pazdera, Krestová aj. (Šostakovič, Schumann), 6. 3. 2019 (Dagmar Štefancová).
 • Pražákovo kvarteto, R. Sévére (Krommer-Kramář, Feld, Smetana), 16. 10. 2019 (Dagmar Štefancová).
 • Programní texty ke koncertům České filharmonie: (Mozart, Beethoven, Haydn), 11. 3. 2019 (Dagmar Štefancová).

Problematika zvukových dokumentů

 • Bachtíková, Adéla Gössel, Gabriel Šír, Filip: Sto plus jedna etiketa: nahrávky na gramodeskách z éry mechanického záznamu zvuku 1900–1926. Praha: Národní muzeum, 2019. 227 stran. ISBN 978-80-7036-616-5.

d) popularizační články (tisk, online)

Hudební historie

Organologie

Život a dílo Bedřicha Smetany

Problematika zvukových dokumentů

e) Mediální výstupy

Hudební historie

Život a dílo Bedřicha Smetany

Život a dílo Antonína Dvořáka

Problematika zvukových dokumentů

 

Hledání zvukových nahrávek v Americe

Křest knihy Bohemia on Records

Endpoint in Národní muzeum

Seminář IPCE Španělsko

 

 
Den otevřených dveří Ministerstva kultury

 

 
Exkurze studentů Kabinetu informačních studií MUNI Brno


Přednáška Sandry Bergmannové v rámci koncertního cyklu Hudební podvečery nad Vltavou – V hudbě život Čechů

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

 • Slavický, T.: Josef Sawerthal's Reisebericht (1846) as a Testimony to the Conditions and Functions of Military Bands in Austria and Hungary – Music, Arts and Politics: Revolutions and Restorations in Europe and Croatia 1815–1860. 14th International musicological and interdisciplinary conference of the Croatian musicological society. Chorvatsko, Záhřeb, 16.–10. 10. 2019 (poster).
 • Kabelková, M.: Koncepce a vybrané problémy katalogu tvorby Václava Jana Tomáška. – Jak vytvářet tematické katalogy děl skladatelů? ČR, Praha, ÚDU AV ČR, 31. 5. 2019 (poster).
 • Vejvodová, V.: Premiere Reconstructed: Dvořák's Last Opera "Armida" and Problems of First Staging at the Prague National Theatre, 1904. – Performing Arts and Technical Issues; Itálie, Lucca; 18. – 19. 10. 2019.
  Vejvodová, V.: Korespondence Antonína Dvořáka. – Historická korespondence; Česká republika, Praha – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR; 9. 12. 2019.
 • Šír, F.: Zvukové kulturní dědictví prostřednictvím Národního muzea. – Valné shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR. Fakulta elektrotechnická ČVUT, Praha. 21. 3. 2019 (poster).
 • Gössel, G. – Šír, F: Bohemia on Records: Mapping Early Sound Recordings of Czech Settlers in the USA. – 53st Annual ARSC Conference. Portland, Oregon; 9. 5. 2019.
 • Laurence, P. – Šír, F.: Connect, Collect, Collaborate:
   Join us as we create the International Bibliography of Discographies. A Worldwide Collaborative Project Initiated by the IASA Discography Committee. 2019 V4+ Kolokvium. Slovensko, Bratislava. 19. 6. 2019 (poster).
 • Šír, F.: Grammar of gramophone record labels: an aid for cataloguing historical records from 1900 to 1946. – IAML Congress 2019. Poland, Krakow; 15. 7. 2019.
 • Mejzr, M.Studničný, M. Šír, F.: Pioneers of the Sound Industry: The beginnings of trade, distribution, and dissemination of the oldest sound carriers before the First World War, in Czech lands. IAML Congress 2019. Poland, Krakow; 15. 7. 2019.
 • Horová, I. – Šír, F.: Záchrana zvukového kulturního dědictví za pomoci grantového programu MK ČR. – 43. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií. Slezské zemské muzeum v Opavě. 4. 9. 2019.
 • Šír, F.: Retos de la difusión digital:  La confección de una fonoteca virtual pública como elemento de investigación, fuente de información colaborativa y portal divulgativo. Spain, Madrid. 9. 9. 2019.
 • Allen, A.: New Phonograph: Modular technology, workflow, and collaboration. –  IASA 50th Annual Conference. Netherlands, Hilversum; 2. 10. 2019.
 • Allen, A. Mejzr, M. Šír, F.: New Phonograph: Enthusiasm and Inspiration as a Driving Force: How to leverage your content to overcome budgetary constraints. – Joint Technical Symposium 2019. Netherlands, Hilversum; 5. 10. 2019.