výroční zpráva 2019

EN

Činnost a hlavní akce Centra pro prezentaci kulturního dědictví

Činnost Centra pro prezentaci kulturního dědictví se i v roce 2019 nadále soustřeďovala na rozvoj dlouhodobě řešených úkolů v podobě vybraných teoretických i praktických otázek v prezentaci movitého kulturního dědictví pro různé cílové skupiny návštěvníků. Mezi výstupy pracoviště tak patřily tvorba odborných a metodických textů ve výše zmíněných oblastech, jejich prezentace, lektorská, pedagogická, organizační a správcovská činnost.

V průběhu celého roku byla věnována pozornost dalšímu rozvoji základních pilířů činnosti Centra: provozu, aktualizaci a dalšímu rozvoji informačního portálu www.emuzeum.cz,  správě a rozvoji oborové muzeologické knihovny Centra, spolupráci na redakčním zpracování časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce a vybraným aspektům v rozvoji portálu o českých muzeích www.domuzea.cz. Těmito aktivitami tak pracoviště plní svou funkci v řešení důležitých otázek českého muzejnictví a komunikace s cílovými skupinami návštěvnické veřejnosti i odborníky.

Významná je i pokračující spolupráce, konzultace a realizace společných projektů a aktivit s organizacemi věnujícími se osobám se zdravotním postižením, a to konkrétně v oblasti zpřístupnění kulturního dědictví pro všechny návštěvníky bez rozdílu, jako jsou například pravidelné komentované prohlídky pro neslyšící návštěvníky. 

Centrum v roce 2019 se i nadále věnovalo rozvíjení oblasti přímé komunikace s návštěvníky muzeí a galerií. Pokračovalo v řešení problematiky komunikace pracovníků muzeí v první linii a návštěvníky, a to formou organizace školení a kurzů.