výroční zpráva 2019

EN

Činnost Knihovny Národního muzea

 Sbírky Knihovny Národního muzea zapsané do Centrální evidence sbírek tvoří necelé jedno procento z celkového množství jejích fondů. Určité činnosti jednotlivých oddělení se proto prolínají se správou fondů knihovních (evidovaných podle Knihovního zákona) a fondů zámeckých knihoven (evidovaných podle Zákona o státní památkové péči). Nejmenší část fondu spadá pod Archivní zákon. Tzv. čistá sbírková činnost patří pod oddělení rukopisů a starých tisků. V Centrální evidenci sbírek má převážnou většinu svých fondů také oddělení knižní kultury. Třetím centrem sbírkové činnosti je oddělení základní knihovny spravující knižní celky významných osobností, o nepatrné množství sbírek považovaných spíše za vzorek obrovského fondu periodických tisků se stará oddělení časopisů. Heterogenitu rozdílné evidence zceluje společné užívání pracovišť a depozitářů knihovny, konzervátorská dílna, hlavní elektronický evidenční systém Verbis doprovázený menšinovým a především sbírkovým systémem Heritage. Sbírková a nesbírková oddělení propojují dále badatelské služby, jejichž standard vyplývá ze statutu Knihovny Národního muzea jako veřejné knihovny, dále vědecko-výzkumné a výstavní aktivity překračující umělé evidenční členění fondů. Hlavními sbírkovými úkoly knihovny bylo plnění činností a norem pro jednotlivé podsbírky v oblasti akvizic, preventivní konzervace a restaurování, správy (inventarizace a katalogizace) a dokumentace. Zpráva o činnostech a úkolech Knihovny Národního muzea pokračuje v kapitole Péče o knihovní fondy. 

Akviziční činnost

Pro oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny NM bylo zakoupeno od antikváře Jana Placáka šest unikátních rukopisů z 16. až 18. století, konkrétně se jedná o česky psaný rukopis z 16. století: Extrakt ze všech register zemskych půho[nnych kněh ?] Margkrabství Moravského …; český opis tisku z první poloviny 17. století: Jan Brtvín z Ploskovic: Hospodář, knížka velmi užitečná; český rukopis trestně právního obsahu a německý opis tisku datovaný 1682 Pavla Kristiána z Koldína Ordnung der Titul der Stadt Rechten der Konigl. Stadt Praag; latinský rukopis z roku 1653 obsahující dějiny rodu Orlíků z Laziska od Jana Kryštofa Orlíka z Laziska Ad illustres Aqvilas Orlikianas Prosopopoeia; latinský rukopis z roku 1690 právnického obsahu od Karla Ferdinanda Schertze Varietates undetriginta juris regij provincialis inclyti marchionatus Moraviae ac juris Justinianaei adsertis …; rukopis filosofické disertační práce hraběte Jana Karla z Valdštejna Philosophia scholastico-ethica, fulgidissimis Habspurgico-Austriacorum imperatorum virtutibus illustrata, která vyšla tiskem roku 1726. Dále od stejného nabízejícího byl získán unikátní jazykově český starý tisk – Velmi pěkná historie o nevinné a soužené svaté pfaltz-hraběnce Jenovefě … z druhé poloviny 18. století.

V roce 2019 byla v oddělení knižní kultury výrazně rozšířena sbírka ilustrací darem díla Patra Barče (411 ks), dále pak nákupem ilustračních souborů Evy Natus Šalamounové. Knižní fond Bibliofilie byl obohacen větší kolekcí uměleckých knižních vazeb Karla Dudeška a Jendy Rajmana. Byly zakoupeny soubory kramářských tisků z pozůstalostí sběratele Rudolfa Hlavy a Bedřicha Slavíka. Za pozornost stojí i nově získaný soubor 24 štočků, 10 ilustrací, 105 exlibris, novoročenek a příležitostné grafiky Václava Fialy a 54 novoročenek a exlibris Ladislava Stehlíka, vč. exlibris různých autorů pro L. Stehlíka, dále pak matrice Národních listů z roku 1913, 14 autorských novoročenek Martina Manojlína z let 1992 až 2019 a soubor 12 štočků Karla Gyurjana ke knihám G. Meyrinka Černá koule.

Opis tisku Jana Brtvína z Ploskovic  Hospodář, knížka velmi užitečná, zavírajíc v sobě předně navedení života křesťanského … vydaného v Praze Danielem Adamem z Veleslavína v roce 1587. 

Rukopis Karla Ferdinanda Schertze Varietates undetriginta juris regij provincialis inclyti marchionatus Moraviae ac juris Justinianaei adsertis … z roku 1690. 

Genealogicko-historický rukopis Jana Kryštofa Orlíka z Laziska Ad illustres Aqvilas Orlikianas Prosopopoeia … z druhé poloviny 17. století. 

Unikátní jazykově český tisk Martina z Cochemu Velmi pěkná historie o nevinné a soužené svaté pfaltz-hraběnce Jenovefě, kterak v nepřítomnosti jejího nejmilejšího manžela se s ní dálo … vydaná v Jindřichově Hradci Ignácem Vojtěchem Hilgartnerem ve druhé polovině 18. století. 

Papírový model skafandru, používaného ilustrátorem Petrem Barčem jako kreslířská předloha pro realizaci obrázkového seriálu Potápěč Oliver Ward, 2002. 

Originální ilustrace Václava Fialy ke knize Josefa Kopty Modrý námořník, dřevoryt, 1958. 

Originální ilustrace Evy Natus-Šalamounové ke knize P. L. Traversové Mary Poppinsová, litografie, 1985. 

Linorytový štoček Karla Gyurjana k ilustraci pro knihu Gustava Meyrinka Černá koule, matrice pro vícebarevný tisk, 2006. 

Stereotypní odlitek sazby novinové stránky – oblá tisková forma pro rotační tisk, Národní listy ze dne 14. 1. 1913. 

Kramářská píseň o kultu sv. Salvátora Chrudimského a o potrestání rouhačů, 19. století. Tisk z pozůstalosti historika Bedřicha Slavíka. 

Kramářská píseň o porodu paterčat, z nichž každé mělo na svém těle znamení, 19. století. Tisk z pozůstalosti historika Bedřicha Slavíka. 

Kramářský tisk propagující úctu k sv. Anně z pozůstalosti sběratele Rudolfa Hlavy, 19. století. Na titulní straně je vyobrazena sv. Anna s Pannou Marií. 

Kramářská píseň, která zachycuje oblíbený příběh o utrpení hraběnky Jenovéfy z druhé poloviny 18. století. Tisk z pozůstalosti sběratele Rudolfa Hlavy. 

Oblíbená kramářská píseň Vale, lásko ošemetná, Adie lebe wohl z doby kolem roku 1850. Tisk z pozůstalosti sběratele Rudolfa Hlavy. 

Novoročenka Ladislava Stehlíka pro rok 1976 s motivem ze Samarkandu - pohřebiště Šáh-i-Zinda v Uzbekistánu, kolorovaná litografie, 1975. 

Novoročenka Ladislava Stehlíka pro rok 1969 s motivem Božích muk u Trhanova, barevná litografie, 1968. 

Novoročenka Václava Fialy pro rok 1968 s motivem viaduktu, barevná litografie, 1967. 

Novoročenka Václava Fialy pro rok 1963 s motivem zvěrokruhu, barevná litografie, 1962. 

Novoročenka Martina Manojlína pro rok 2019 s motivem Petřína, šesti barevný linoryt, 2018. 

Novoročenka Martina Manojlína pro rok 2017 se strukturálním zimním motivem, barevný linoryt a kombinovaná technika, 2016. 

Honoré de Balzac: La Fille aux yeux d´or, Paříž, Rombaldi 1942.  Celokožená knižní vazba Karla Dudeška zdobená slepotiskem a intarzií krystalického tvaru.

Trygve Gulbranssen: Věčně zpívají lesy, Praha, Sfinx 1947. Celokožená knižní vazba Karla Dudeška z roku 1947 zdobená vytaženými vazy, slepotiskem a aplikací. 

Nušič Branislav: Tisíc devětset patnáct: tragedie národa, Praha, Nakladatelství Družstevní práce 1924. Celokožená vazba Jendy Rajmana z roku 1927 zdobená vypalovanou linkou ručním zlacením. Předsádky jsou ze škrobeného knihařského papíru.

Zikmund Winter: Mistr Kampanus, Praha, J. Otto 1922.  Celokožená vazba Jendy Rajmana z roku 1922 v přírodní teletině zdobená mořením, zlacením a slepotiskem. Do knihy vložen návrh na vazbu. 

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochranu knihovních fondů zajišťovala konzervační a restaurátorská dílna Knihovny Národního muzea ve spolupráci s Centrálním oddělením péče o sbírky. Restaurátoři pravidelně kontrolovali hodnoty klimatu v centrálním monitorovacím systému AMUSING a prakticky zabezpečovali dodržování stabilních klimatických podmínek v knihovních depozitářích, včetně Ústředního depozitáře II v Terezíně. V případě palácové knihovny Kinských, nacházející se v objektu pod správou Národní galerie Praha, obstarávali provoz mobilních zvlhčovacích zařízení. V průběhu celého roku se restaurátoři aktivně podíleli na instalaci knihovních exponátů při krátkodobých a dlouhodobých výstavách a s tím souvisejících činností - vyhodnocení stavu knih pro výstavní účely, příprava exemplářů na vystavení, výroba maket, výroba výstavních stojánků, převoz a výměna exemplářů, zhotovení Condition Report, deinstalace výstav. 

Pracovníci konzervační dílny oddělení rukopisů a starých tisků zajišťují kontinuální konzervaci a restaurování nejen historického knižního fondu oddělení, ale provádějí tyto zásahy rovněž na knihách a sbírkových předmětech ostatních oddělení Knihovny Národního muzea i v dalších složkách Národního muzea. Restaurátorskou dílnou prošlo v roce 2019 přes 150 sbírkových předmětů ze všech oddělení KNM. Konzervováno bylo 115 knih, včetně přípravy zápůjček na výstavy (mechanické čištění, výroba stojánku nebo adjustace na lepenku), které prošly pouze konzervačním zásahem (mechanické čištění, desinfekce, drobné opravy) nebo na ně byl vyroben ochranný obal (obálka nebo phase box z nekyselého kartonu). Na výstavy bylo vyrobeno 65 stojánků, ochranných obálek a krabic na knihy bylo zhotoveno sedm. Komplexnějším restaurátorským zásahem prošlo 32 knih a jednolistů. 

Proběhlo náročné restaurování originální knihovny Josefa Váchala z roku 1909, dále pak dvou pracovních stolů, které dříve byly součástí původního vybavení pracoven v Historické budově NM, a lisu na obtah sazby. Podařilo se rovněž zajistit restaurování většího souboru kramářských tisků a modliteb. Z důvodu dodržování zásad preventivní ochrany sbírek byly pořízeny obalové materiály na sbírky, včetně krabiček na míru pro knižní fondy a špalíčky kramářských tisků. Pro zvětšení ukládací kapacity klimatizovaného depozitáře v Terezíně byl zhuštěn systém polic v kompaktních regálech. Do melinexových fólií a nových regálů byla v Terezíně přemístěna část sbírky historických plakátů.

Sign. 25 A 12 Minucí Pavla Olivatského na rok 1531, stav před restaurováním v původní adjustaci

Sign. 25 A 12 Minucí Pavla Olivatského na rok 1531, stav po restaurováním v nové adjustaci
 

Sign. 25 C 14 Žaltář z roku 1499, stav tisku před restaurováním, mikrobiální degradace papíru

Sign. 25 C 14 Žaltář z roku 1499, stav tisku v průběhu restaurování, spravování poškozeného papíru tenkým japonským papírem

Sign. 25 C 14 Žaltář z roku 1499, stav tisku po restaurování, chybějící části doplněny tónovaným ručním papírem

 

Sign. 28 A 2 b Mattioliho herbář z roku 1562, stav v průběhu restaurováním, spravování trhlin tenkým japonským papírem

 

Sign. IV G 38 rukopis Retuňk proti Antykrystu od J. A. Komenského ze 17. století, stav před restaurováním, papír poškozen korozí železoduběnkového inkoustu a opotřeben na okrajích

Sign. IV G 38 rukopis Retuňk proti Antykrystu od J. A. Komenského ze 17. století, stav po restaurování, degradovaný papír podlepen transparentním japonským papírem a doplněn na okrajích

 

Sign. VIII D 20 Kosmas s pokračovateli, rukopis kolem 1410, stav před restaurováním, knižní blok poškozen na okrajích mikrobiální aktivitou plísní

Sign. VIII D 20 Kosmas s pokračovateli, rukopis kolem 1410, stav v průběhu restaurování, spravování trhlin tenkým japonským papírem

Sign. VIII D 20 Kosmas s pokračovateli, rukopis kolem 1410, stav po restaurování

Sign. VIII D 20 Kosmas s pokračovateli, rukopis kolem 1410, stav před restaurováním, poškození hřbetní části bloku v místě drážky.

Sign. VIII D 20 Kosmas s pokračovateli, rukopis kolem 1410, stav po restaurování, zpevnění uvolněného listu japonským papírem

 

 

 

 

 

 

 

Domovní požehnání, drobný tisk z konce 19. století. Restaurováno v roce 2019 ve Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické v Praze.

Obšírné popsání ukrutného zvířete, které po strašlivém vlnobití na břeh Francouzské země z moře vyvrženo bylo, kramářský tisk z druhé poloviny 18. století. Restaurováno v roce 2019 ve Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické v Praze.

Kolorovaný obrázek – Mučednická smrt apoštola sv. Jakuba Mladšího. Restaurováno v roce 2019 ve Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické v Praze.

Kolorovaný obrázek – Ukřižování apoštola sv. Petra. Restaurováno v roce 2019 ve Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické v Praze.

Kramářský tisk – Nářek vlastence z 19. století, tiskem Jana Spurného v Praze byl v roce 2019 restaurován MgA. Kamilou Vítovou. 

Originální knihovna významného grafika, tiskaře a knihaře Josefa Váchala z roku 1909 s bohatou dřevořezbou byla restaurována v roce 2019 Martinem Vinšem. Foto: Olga Tlapáková.  

 

 

 

 

Originální knihovna významného grafika, tiskaře a knihaře Josefa Váchala z roku 1909 s bohatou dřevořezbou byla restaurována v roce 2019 Martinem Vinšem. (Spodní část) Foto: Olga Tlapáková.  

Odborná správa sbírek

V jednotlivých podsbírkách knihovny Národního muzea byly splněny roční inventarizační kvóty. Zpracování přírůstků v prvním stupni evidence kopírovalo akviziční činnost. V oblasti 2. stupně – katalogizace probíhalo zpracování starých tisků, rukopisů a rukopisných zlomků v systému Verbis. Šlo o systematickou katalogizaci knihovny Eduarda Langera, z níž bylo za poslední rok zkatalogizováno 1015 tisků. Z osobní knihovny Bohuslava Duška bylo zkatalogizováno 135 titulů (v rámci plnění cílů DKRVO). Do elektronického knihovního systému Verbis bylo převedeno 938 záznamů prvotisků (v rámci projektu NAKI). Ze základního fondu oddělení rukopisů a starých tisků bylo nově zkatalogizováno 124 starých tisků. Oddělení knižní kultury se podařilo dokončit katalogizaci rozsáhlého přírůstku ilustrací, grafiky a štočků Václava Fialy a Zdeňka Mézla. Zkatalogizovány bylo i grafické náčiní Zdeny Kabátové-Táborské a Pavla Piekara. Dokončena byla katalogizace modliteb a byla zahájena katalogizace náboženských tisků ze sbírky R. Hlavy v systému Ignis. Také pokračovala katalogizace starších přírůstků (například exlibris a novoročenek F. Koblihy) v databázovém systému Heritage.

Dokumentace sbírek

Oddělení rukopisů a starých tisků podle plánu zdigitalizovalo rukopisy XVI A 5; XV A 4; XVI A 4; XVI A 10; a II B 8. K dispozici jsou on-line na stránkách digitální knihovny Manuscriptorium.   Online byla zpřístupněna řada digitálních kopií starých tisků prostřednictvím digitální knihovny online katalogu KNM 2 Portaro. Digitální kopie starých tisků připojovali ke katalogizačním záznamům jednak pracovníci KNM, jednak externistka z řad dobrovolníků (71 tisků). Nově jsou online zpřístupněny všechny grafické listy z tzv. Troilova sborníku (celkem 198 bibliografických jednotek). Celkem bylo v digitální knihovně Portaro zveřejněno 269 digitálních kopií starých tisků. V oddělení knižní kultury proběhla digitalizace sbírkových souborů ilustrací, exlibris, štočků, hmotných památek, kramářských písní, modlitebních a obrozenských tisků. Zajištěna byla fotodokumentace části uměleckých knižních vazeb KNM. Na portálu eSbirky.cz byly nově vystaveny ilustrační soubory V. Fialy, V. Kabáta, E. Natus-Šalamounové, P. Nikla nebo F. Pavelky a soubory exlibris M. Manojlína a O. Fialy. Internetová knihovna Špalíček byla obohacena o kramářské tisky ze sbírek Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. V databázi Provenio bylo vystaveno na 241 naskenovaných především obrozenských tisků, dále zde byly vytvořeny autoritní a bibliografické záznamy ke knihám s provenienčními prvky včetně jejich náhledů.