výroční zpráva 2019

EN

Činnost Náprstkova muzea

Akviziční činnost

Náprstkovo muzeum získalo celkem 544 předmětů, z toho 76 darem, 1 starým sběrem a 467 nákupem v celkové hodnotě 4 644 650,- Kč. Mezi nevýznamnější akvizice patřil soubor chrámových maleb (tzv. thangky) zobrazujících božstva tibetského buddhismu a svitkových obrazů z Číny a Japonska, který jako celek představuje ucelený a soustavný sběratelský počin vycházející z celoživotního působení sběratele v Mongolsku. 

Neméně významnou akvizicí bylo nabytí první části unikátní sbírky artefaktů původních obyvatel Amazonie zahrnující předměty od 39 etnických skupin amazonské pánve. Kolekci předmětů denní potřeby, oděvů, ozdob, šperků, zbraní, hudebních nástrojů a rituálních pomůcek shromažďoval mezi lety 1969 až 2018 etnograf a popularizátor zájmu o původní kultury Ameriky Mnislav Zelený během svých cest a terénních výzkumů.

Ochránce učení Hajagríva, malba na plátně, 22x15 cm, 18.století, Mongolsko.

 

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Oddělení péče o sbírky NpM6 v roce 2019 ošetřilo celkem 3 770 sbírkových předmětů. Z toho bylo restaurováno 247 ks sbírkových předmětů a 3 523 sbírkových předmětů bylo konzervováno .Externě bylo zadáno k restaurování devadesát osm sbírkových předmětů. Digitálně bylo zdokumentováno 7 319 sbírkových předmětů.

Podíleli jsem se na realizování výstavního plánu NpM a spolupracovali na přípravě výstavy „Tutanchamon Real Experience“ v HB NM.

V rámci preventivní péče o sbírky, byl nakoupen ve spolupráci s realizátory projektu DRKVO, speciální obalový materiál na uložení sbírkových předmětů (PH neutrální krabice vyrobené na míru a PH neutrální papírové obálky)

Aktivně se podílíme na plánování nových depozitářů a restaurátorských dílen NpM v Horních Počernicích a řešíme ukládání nově získaných akvizic

 

Brýle,  konec 19. století, Čína – tradiční typ brýlí s kovovými postranicemi, stav před restaurováním

Brýle, konec 19. století, Čína – tradiční typ brýlí s kovovými postranicemi, stav po restaurování

Odborná správa sbírek

Během roku 2019 se pracovalo na nápravných opatřeních k Vypořádání Příkazu GŘ 3/2018 v rámci Generální revize podsbírky 25-jiná (etnografie NpM) tak, aby generální revize mohla být v prvním čtvrtletí roku 2020 ukončena a mohla být podána Závěrečná zpráva z generální revize probíhající v letech 2013-2018. 

U etnografické fotosbírky bylo dokončeno první kolo inventarizace fondu. V rámci řešení IP DKRVO bylo zpracováno statistické vyhodnocení digitalizované sbírkové evidence, jehož výsledky byly publikovány v periodiku Annals of the Náprstek Museum. Pokračoval i restaurátorský průzkum zaměřený především na stav negativů a výběrová digitalizace s ohledem na potřeby aktuálně řešených vědeckých a výstavních projektů, publikací a badatelského zájmu. 

Africký fond prošel rozsáhlou celkovou revizí

 Maska Gelede, Jorubové (inv. č. 23469); polychromované dřevo, v. 44,8 cm, š. 19,7 cm. Konec 19. stol. Nigérie Benin (původce - A. Sachs, 1926)

Dokumentace sbírek

Ve spolupráci NpM 1 a NpM 2 byl určen postup při zpracování dosud nezapsaného fotografického materiálu z fondu knihovny NpM. Byla zahájena digitalizace a pořízeno 4599 digitálních reprodukcí.

 Alberto Vojtěch Frič s kaktusem - negativ 9×14 cm

Ručně kolorovaný diapozitiv formátu 8,5×8,5 cm z produkce firmy Šebek, který sloužil jako doprovod přednášky "Horním Engadinem do Milána"

Ručně kolorovaný diapozitiv formátu 8,5×8,5 cm, kterým doprovázel A. R. Nykl svou přednášku  o Japonsku