výroční zpráva 2016

EN

Věda a výzkum v Přírodovědeckém muzeu

V roce 2016 pokračovali pracovníci Přírodovědeckého muzea v řešení 5 projektů GA ČR, přičemž 2 z nich byly v tomto roce zdárně ukončeny. Nově byl přijat k financování projekt NAKI II pro Zoologické a Entomologické oddělení. Jedním z jeho hlavních cílů je vytvoření metodiky pro odběr biologického materiálu pro získávání DNA z historických sbírkových předmětů. V rámci interních grantů v PM byly ke konci roku 2016 ukončeny 4 vědecké projekty a jeden mezioborový projekt, kde probíhalo řešení společně s Náprstkovým muzeem. O úspěšných řešitelích interních grantů svědčí i skutečnost, že jeden z řešitelů Mgr. Jan Štundl vyhrál v rámci popularizace svého výzkumu první místo v jedné z kategorií vědecké soutěže „Věda je krásná“.

Z pohledu zahraničních projektů byl rok 2016 opět rokem zejména projektu SYNTHESYS 3 (EC H2020), kdy Přírodovědecké muzeum navštívilo 19 badatelů z různých koutů Evropy a celkově u nás strávili 171 pracovních dnů. Úspěšně byl také ukončen evropský projekt Eco signals-VolkswagenStiftung, který byl řešen ve spolupráci s německými kolegy z přírodovědeckého muzea ve Stuttgartu. Další rokem řešení pokračoval projekt BIG4, který je realizován ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a ve kterém studenti doktorského studia zpracovávají taxonomicky vybrané skupiny vodomilovitých brouků.

Projekty GA ČR

GA15/049 (řešitel RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; doba řešení 20152017)
Nedestruktivní metody jako nástroj pro studium diversity křídových rostlin

GA14/270 (řešitel Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.; doba řešení 20142016)
Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek

SP14/P228 (řešitel RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.; doba řešení 20142016)
Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi

SP15/P193 (řešitel Mgr. Radek Šanda, Ph.D.; doba řešení 20152017)
Endemizmus žaberních parazitů ve světle evoluce a biogeografie jejich hostitelů (Cyprinidae) v oblastech kolem Středozemního moře

SP15/P782 (řešitel Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.; doba řešení 20152017)
Biologie stárnutí a senescence: mechanizmy a dynamika u volně žijících ptáků

Projekty NAKI

NAKI 16DG038 (řešitel RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.; doba řešení 20162019)
Metodika determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA a správy a evidence tkáňové zoologické sbírky

Interní vědecké projekty

P15/01IG-ŠT (řešitel Mgr. Jan Štundl; doba řešení 20152016)
Charakterizace vývoje štiky dravé (Esox lucius; L. 1758) s důrazem na raný embryonální vývoj

P15/01IG-WA (řešitel Mgr. Jan Wagner, Ph.D.; doba řešení 20152016)
Paleoekologická a tafonomická charakteristika spodnomiocénní lokality Ahníkov

P15/01IG-KA (řešitel Mgr. Sylva Kaupová; doba řešení 20152016)
Mikrovzorkování v analýze stabilních izotopů: výživa a zdravotní stav nedospělé populace

P15/01IG-MA (řešitel Mgr. Radana Malíková; doba řešení 20152016)
Výzkum geneze minerální asociace fosfátů na klasických nalezištích v Barrandienu zastoupených v mineralogických sbírkách NM

Interní mezioborové projekty

VaV/Šejbl: řešitel: Jan Šejbl, DiS. (NpM); spoluřešitel: Ing. Jan Šumpich (PM); doba řešení 2015–2016
Tajemství hedvábí. Chov bource morušového a jeho historie v Čechách

Výzkumné cíle PM v rámci IP DKRVO 2016

2016/01  Mineralogie lokalit (Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.)

2016/02  Mineralogie vybraných minerálů a minerálních skupin (Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.)

2016/03 − Petrologický a petroarcheologický výzkum (RNDr. Blanka Šreinová)

2016/04  Paleontologický výzkum lokalit (RNDr. Jiří Kvaček, CSc.)

2016/05  Paleobotanický výzkum lokalit (RNDr. Jiří Kvaček, CSc.)

2016/06  Výzkum fosilních bezobratlých (RNDr. Vojtěch Turek, CSc.)

2016/07  Výzkum fosilních obratlovců (Mgr. Jan Wagner, Ph.D.)

2016/08 − Taxonomie, ekologie a biodiverzita vybraných zástupců stopkovýtrusných a vřeckovýtrusných hub (Dr. Jan Holec)

2016/09  Taxonomie vybraných druhů lišejníků a ekologie saxikolních skupin lišejníků (Mgr. František Bouda)

2016/10  Taxonomie a chorologie vybraných skupin rostlin, kapraďorostů a řas evropské flóry (Mgr. Otakar Šída)

2016/11  Výzkum semenné banky mokřadních rostlin (Mgr. Otakar Šída)

2016/12  Evoluce a biodiverzita tropických rostlin (Mgr. Otakar Šída)

2016/13  Výzkum entomofauny střední Evropy s důrazem na Českou republiku (RNDr. Pavel Chvojka)

2016/14  Taxonomicko-zoogeografické zpracovávání vybraných taxonů hmyzu (Mgr. Jiří Hájek, Ph.D.)

2016/15  Taxonomická a zoogeografická revize vybraných taxonů domácí a celosvětové fauny (Mgr. Radek Šanda, Ph.D.)

2016/16  Biologie a demografie ptačích populací (Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.)

2016/17  Výzkum migrace ptáků za využití moderních metod (Mgr. Petr Klvaňa, Ph.D.)

2016/18  Paleodemografie, morfologická variabilita a výživa minulých populací (RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.)

2016/19  Zdravotní stav minulých populací (RNDr. Petra Havelková, Ph.D.)

Zahraniční projekty

EU 13/500 SYNTHESYS3 (řešitel RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; doba řešení 20132017)
Synthesys – The Natural History Museum

EU13/VW (řešitel RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; doba řešení 201310/2016)
Eco signals-VolkswagenStiftung

SP15/BIG4 (řešitel Mgr.Martin Fikáček, Ph.D.; doba řešení 20152019)
BIG4 2016

Konference a semináře

Seznam konferenčních příspěvků (posterů) – DKRVO za rok 2016

 • Flégr, T., Novák, M., Cempírek, J.: New occurrence of bossite in the Řečice pegmatite, Czech Republic. - New minerals and mineralogy in the 21th century;  ČR, Jáchymov; 3.−5. 9. 2016. P (DKRVO 2016/02)
 • Šreinová, B.: Geologie Bosenských „pyramid“. – Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí; ČR, Zlič u České Skalice, org. hvězdárna Úpice; 17.–19. 5. 2016. O (DKRVO 2016/03)
 • Števko, M., Sejkora, J., Malíková, R.: New data on supergene minerals from the Rainer mining field, Ľubietová - Podlipa copper deposit, Slovakia. - New minerals and mineralogy in the 21th century; ČR, Jáchymov; 3.−5. 9. 2016. P (DKRVO 2016/01)
 • Žák, J., Vacek, F.: The three-dimensional deformation of the Teplá-Barrandian upper crust during Variscan orogeny. - Orogenic Processes in the Bohemian Massif; ČR, Annín; 17.–19. 6. 2016. O (DKRVO 2016/03)
 • Horáček, I., Fejfar, O., Ložek, V., Wagner, J., Čermák, S., Knitlová, M., Žák, K., Hošek, J.: Středopleistocenní revoluce v Českém krasu: přehled dokladů. – 22nd Quaternary 2016; Česká republika, Brno; 24.–25. 11. 2016. O (DKRVO 2016/04)
 • Sklenář, J., Ekrt, B.: Pyritizace v české křídě – několik postřehů. - 8. křídový seminář; Česká republika, Jičín; 13.–14. 10. 2016. O (DKRVO 2016/04)
 • Košťák, M., Sklenář, J., Souček, M., Kohout, O.: Nové a staronové nálezy vzácných a neobvyklých amonitu CKP a jejich význam pro stratigrafii. - 8. křídový seminář; Česká republika, Jičín; 13.–14. 10. 2016. O (DKRVO 2016/04
 • Holec, J.: Mycena clavata a M. xantholeuca – dvě vzácné helmovky z Boubínského pralesa. – Novinky studia velkých hub II; ČR, Praha; 14.5. 2016. O (DKRVO 2016/08)
 • Matouš, J.: Druhová rozmanitost rodu Ramariopsis v České republice. – Novinky studia velkých hub II; ČR, Praha; 14.5. 2016. O (DKRVO 2016/08)
 • Bouda, F.: Nové druhy mapovníků (Rhizocarpon) v ČR. – IV. Československá lichenologická konference; ČR, Vlasenice; 24.−26.2. 2016. O (DKRVO 2016/09)
 • Hemala, V., Kment, P. & Malenovský, I. 2016: External structures of the metathoracic scent gland efferent system in the true bug superfamily Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera). – Zoologické dny. Přírodovědecká fakulta JU a Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; ČR, České Budějovice; 11.−12. 2. 2016. P (DKRVO 2016/14)
 • Kment, P., Carapezza, A. & Moulet, P. 2016: Ploštice (Heteroptera) souostroví Sokotra. – Zoologické dny. Přírodovědecká fakulta JU a Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; ČR, České Budějovice; 11.−12. 2. 2016. O (DKRVO 2016/14)
 • Dolejš, P.: Sbírka nohatek (Pycnogonida: Pantopoda) v Národním muzeu. – Zoologické dny České Budějovice 2016; Česká republika, České Budějovice; 11.−12. 2. 2016. P (DKRVO 2015/15)
 • Dolejš, P., Kůrka, A., Šafra, M.: Arachnologie v Národním muzeu. – Zoologické dny České Budějovice 2016; Česká republika, České Budějovice; 11.−12. 2. 2016. P (DKRVO 2015/15)
 • Just, P., Dolejš, P., Buchar, J.: Mládeži nepřístupno: rozmnožování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae). – Zoologické dny České Budějovice 2016; Česká republika, České Budějovice; 11.−12. 2. 2016. O (DKRVO 2015/15)
 • Krištofová, L. Dolejš, P., Berec, M.: Srovnání dvou klíčů k určování pavouků (Araneae) do čeledí. – Zoologické dny České Budějovice 2016; Česká republika, České Budějovice; 11.−12. 2. 2016. P (DKRVO 2015/15)
 • Kůrka, A., Dolejš, P., Kubcová, L.: Popularizace arachnologie v České republice. – Zoologické dny České Budějovice 2016; Česká republika, České Budějovice; 11.−12. 2. 2016. P (DKRVO 2015/15)
 • Moravec, J.: Informace o přípravě publikace: Fauna ČR, Obojživelníci – Amphibia, Caudata. –  Seminář Ocasatí obojživelníci, Muzeum  Duchcov; Česká republika, Duchcov; 10. 9. 2016. O (DKRVO 2016/15)
 • Telenský, T., Klvaňa, P., Cepák, J., Jelínek, M., Reif, J.: Vliv změny klimatu na populace dálkových migrantů v ČR. „Každý pták se počítá“ - celostátní konference České společnosti ornitologické; ČR, Mikulov; 14.−16. říjen 2016. O (2016/16).
 • Klvaňa, P., Cepák, J.: Zpráva kroužkovací stanice NM za rok 2015 − 35. Aktiv spolupracovníků Kroužkovací stanice NM; ČR, Kostelec nad Černými lesy; 5.–6. listopad 2016. O (2016/16).
 • Cepák, J., Mráz, J., Beran, V.: Výsledky značení orlů mořských v ČR (nejen) barevnými kroužky - 35. Aktiv spolupracovníků Kroužkovací stanice NM; ČR, Kostelec nad Černými lesy; 5.–6. listopad 2016. O (2016/16).
 • Klvaňa, P., Cepák, J.: Kolem Afriky − výsledky geolokátorového sledování vlaštovky obecné - 35. Aktiv spolupracovníků Kroužkovací stanice NM; ČR, Kostelec nad Černými lesy;  5.–6. listopad 2016. O (2016/17).
Seznam konferenčních příspěvků (posterů) – DKRVO – za rok 2016
 • Ozdín, D., Sejkora, J., Račko, M.: Datovanie a paragenetická charakteristika hydrotermálnej mineralizácie v okolí Ľubietovej. - Nerastné suroviny v 21. storočí;  Slovenská republika, Banská Štiavnica; 6.−7. 10. 2016. P (DKRVO 2016/01)
 • Števko, M., Sejkora, J.: Nové poznatky zo šúdia supergénnych mineralizácí na Cu ložiskách. - Nerastné suroviny v 21. storočí; Slovenská republika, Banská Štiavnica; 6.−7. 10. 2016. O (DKRVO 2016/01)
 • Heřmanová, Z., Kvaček, J., Karch, J., Dudák, J., Krejčí, F., Žemlička, J.: Mid-European Caryanthus species under X−ray. − IOP/IOPC; Brazílie, Salvador; 23.−28. 11. 2016. P (DKRVO 2016/05) 
 • Heřmanová, Z., Ekrt, B., Sklenář, J., Kočí, T., KočováVeselská, M., Kvaček, J.: Cretaceous ichnofossils from Czech Republic visualized with micro-tomography. − 17th Czech-Slovak-Polish palaeontological konference; Polsko, Krakow; 20.−21.10. 2016. O (DKRVO 2016/06)
 • Kočí, T., Jaeger, M., Morel, N.: Sabellides et serpulides du Cenomanien de la region du Le Mans – preliminary report. − Colloque du Stratotype Cénomanien; Francie, Le Mans , Sarthe; 26 –29. 4. 2016. O (DKRVO 2016/06)
 • Kočí, T., Kočová Veselská, M., Jaeger, M., Morel, N.: Sclerobionts in Pyrgopolon (Pyrgopolon) deforme (Lamarck, 1818) from the Upper Cenomanian in Le Mans area – preliminary report. - Colloque du Stratotype Cénomanien, Le Mans; Francie, Sarthe; 26–29. 4. 2016. O (DKRVO 2016/06)
 • Kočí, T., Kočová Veselská, M., Buckeridge, J., Newman, W., Sklenář, J.: A new chionelasmatine barnacle (Cirripedia: Balanomorpha) from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) the first bona fide neobalano form from the Mesozoic – preliminary report. - 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference; Polsko, Krakow; 20.−21. 10. 2016. P (DKRVO 2016/06)
 • Kočová Veselská, M., van Bakel, B., Kočí, T.: Ferroranina fritschi (Brachyura, Palaeocorystoidea) from the Coniacian claystones of Březno locality in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic.  - 6th Symposium on Mesozoic and Cenozoic Decapod Crustaceans; Francie, Villers-Sur-Mer mardi; 14.−18. 6. 2016 P (DKRVO 2016/06)
 • Kvaček, J.: New interpretation of Tritaenia linkii. – International Organisation of palynology / International Organisation of Palaeobotany Conference; Brazílie, Salvador; 23.−28. 11. 2016. O (DKRVO 2016/05) 
 • Laibl, L., Esteve, J., Fatka, O.: Morphological variability of Sao hirsuta (Trilobita, Cambrian) and the case for neutral evolution. - Progressive Palaeontology 2016; Velká Británie, Oxford; 19.−22. 5. 2016. P (DKRVO 2016/06)
 • Turek, V., Manda, Š.: Trends in evolution of early ontogenetic strategies in nautiloids. - 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference; Polsko. Krakow; 20.−21. 10. 2016 O (DKRVO 2016/06)
 • Valent, M., Fatka, O.: Exceptional three-dimensional preservation of hyoliths from the mid-Cambrian sediments of Buchava Formation (Skryje-Týřovice Basin, Barrandian area, Czech Republic) - Palaeo Down Under 2; Australia, Adelaide; 10.−15. 7. 2016. P (DKRVO 2016/06)
 • Wagner, J., Jiangzuo, Q.: Taxonomical and evolutionary significance of fine dental elements rearrangement in ursid teeth: case study of m1. – 22nd International Cave Ber Symposium; Polsko, Kletno;  21.–25. 9. 2016. P (DKRVO 2016/07)
 • Holec, J.: Is this fungus an indicator of selected habitat variables, e.g. degree of naturalness? Methods, advantages and problems of the traditional approach. – 1. Forschungssymposium im Kellerwald, 12 Jahre Forschung im Nationalpark: Pilze und Xylobionten; Německo, Bad Wildungen; 28.−29. 9. 2016. O (DKRVO 2016/08)
 • Bouda, F. : Yellow species of genus Rhizocarpon and their secondary metabolites in the Czech Republic. – Lichens in deep time, The 8th IAL Symposium; Finsko, Helsinky; 1.−5. 8.  2016. P (DKRVO 2016/09)
 • Tkoč, M., Nel, A., Prokop., J.: A new species of Microphorites Hennig, 1971 (Diptera: Dolichopodidae s. lat.) in Paleogene amber from eastern Moravia (Czech Republic). - 7th International Conference on Fossil Insects, Arthropods and AmberNational Museum of Scotland; UK,Edinburgh; 26th April – 1st May 2016.  (DKRVO 2016/14)
 • Dolejš, P.: Iranian spiders (Araneae) in the National Museum in Prague (Czech Republic). – 20th International Congress of Arachnology; USA, Golden; 2.−9. 7. 2016. P (DKRVO 2016/15)
 • Lehr, E., Moravec, J., von May, R., Cusi, J. C.: Herpetological Inventory and Conservation Assessment of the Pui Pui Protected Forest in central Peru.  ­–  8th Wolrld Congres of Herpetology in Hangzhou; China, Tonglu (Hangzhou); 15.−21. 8. 2016. O (DKRVO 2016/15)
 • Benda, P., Reiter, A., Uhrin, M.: The Dhofar region: a zone of bat endemism in southern Arabia. – 17th International Bat Research Conference; Jižní Afrika, Durban; 31. 7.–5. 8. 2016. O (DKRVO 2016/15).
 • Benda, P.: Bats of Afghanistan: revision of the fauna and zogeography. – 17th International Bat Research Conference; Jižní Afrika, Durban; 31. 7.–5. 8. 2016. P (DKRVO 2016/15).
 • Uhrin, M., Benda, P., Kaňuch, P.: Different responses of house-dwelling bat species to landscape naturalness. – 17th International Bat Research Conference; Jižní Afrika, Durban; 31. 7.–5. 8. 2016. P (DKRVO 2016/15).
 • Gvoždík, V., Dolinay, M., Nagy, Z.T., Greenbaum, E., Kielgast, J., Badjedjea, B.G., Blackburn, D.C., Portik, D.M., Zimkus, B.M., Rödel, M.-O., Barej, M.F., Zassi-Boulou, A.-G., Bell, R.C., Leache, A.D.: Evolutionary history of a leaf-litter frog, Phrynobatrachus auritus, uncovers the history of the Central African lowland rainforests. - 8th World Congress of Herpetology, Tonglu (Hangzhou); China, Tonglu (Hangzhou); 15.−21. 8. 2016 O (DKRVO 2016/15)
Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Arachnologové zvolili evropského pavouka roku 2016

Arachnologové zvolili evropského pavouka roku 2016
Mezi přírodovědci je zvykem, že téměř ze všech odvětví zoologie je pro každý rok vybraný jeden živočich jako „zvíře roku“. Máme tak ptáka roku,...

Velké osobnosti mykologie - Josef Velenovský

Velké osobnosti mykologie - Josef Velenovský
Ne nadarmo se říká, že jsou Češi národem houbařů. Známe ale své mykologické velikány? Nejen pro milovníky hub jsme připravili seriál, který představí...

VIDEO: Jak probíhala expedice do mlžných lesů Peru

VIDEO: Jak probíhala expedice do mlžných lesů Peru
Práce přírodovědců Národního muzea se neodehrává jen v depozitářích a kancelářích. Důležitou součástí jejich činnosti jsou také výzkumy v terénu....