výroční zpráva 2016

EN

Akviziční činnost Knihovny Národního muzea

Oddělení rukopisů a starých tisků bylo v roce 2016 obohaceno nákupem dvou tisků z pražského antikvariátu Ztichlá klika a jednoho tisku od soukromého vlastníka. Jde o tato díla: 1. D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI OPERVM TOMI QVINTI PARS SECVNDA ... [GENEVAE] : EXCVDEBAT IACOBVS STOER, M. D. XCVI. [=1596]; 2. APPIANI ALEXANDRINI ROMANORVM HISTORIARVM LIB. XII. Ex collatione Graecorum exemplarium restituti et emendati. Nunc postremo accessere eiusdem Appiani Annibalica Francisci Beraldi interpratione. Lugduni : Anthonius Gryphius, 1588; 3. Wyswětlenj Křestianského Katechysmu w Osmi Kázanjch zawřené. W Dráždianech: V Jeronýma Ssyce, 1606. V případě prvních dvou tisků se jednalo o exempláře zajímavé především svou proveniencí. Kniha D. AVRELII… pochází z knihovny Václava Budovce z Budova, jak o tom svědčí supralibros na přední desce. Kniha APPIANI… byla součástí knihovny Adama Trajána, českého básníka a pobělohorského exulanta. Tisk Wyswětlenj… spadá coby bohemikum do akvizičního programu a Knihovna Národního muzea ho dosud nevlastnila. V závěru roku 2016 nabídla Annette Leroux, vnučka českých emigrantů žijící v Americe, Národnímu muzeu knihu po svém dědečkovi – Jan Theofil Elsner: Kancyonal To gest Knjha Žalmů y Pjsnj Duchownjch. Brno: Josef František Neumann, 1783. Oddělení rukopisů a starých tisků souhlasilo s přijetím knihy do fondu.

V oddělení knižní kultury byl fond Ilustrace rozšířen nákupem souboru 11 barevných litografií Petra Nikla ke knize Atlas Salta. Dar návrhů exlibris, novoročenek stejně jako korespondence výtvarníka Jaroslava Hořánka byl do sbírek přijat. Výrazně byl doplněn knižní celek Bibliofilie (11 bibliofilských knih z produkce nakladatelství AULOS, autorská kniha Kateřiny Černé, knižní produkce Ateliéru Krupka, a to včetně 51 štočků a maket ke knihám, kniha Štěstí a tak různě Jiřího Stránského v umělecké knižní vazbě Elišky Čabalové). Byl zakoupen plánovaný soubor grafik a exlibris Martina Manojlína. Navíc se podařilo zakoupit linorytové štočky Pavla Piekara k nedávno vydané bibliofilii Máchova Máje, soubor knihařských strojů z Vidnavy (zlatička, ruční vřetenový lis, ruční perforovací stroj, drátošička), dále pak polský tisk z 19. století, původně v majetku Karla Havlíčka a 16 drobných tisků z 19. a 20. století (zpěvníky, kramářské tisky). Sbírka předsádkových papírů o současnou produkci zatím doplněna nebyla. Plánované přijetí darů − Archiv nakladatelství Bonaventura a Svaz českých knihkupců a nakladatelů − bylo v roce 2016 ještě odloženo; fondy jsou stále ještě bývalými majiteli doplňovány a nemohlo dojít k jejich kompletaci před schválením Poradním akvizičním sborem knihovny. Do doprovodné dokumentace bylo zapsáno 198 předmětů (fotografie vazeb dle návrhu Petra Dillingera, pozvánky na výstavy, novoročenky, reprodukce ilustrací Zdeňka Mézla v časopisech).

Hlavní úkoly odboru

Sbírky Knihovny Národního muzea zapsané do Centrální evidence sbírek tvoří necelé jedno procento z celkového množství jejích fondů. Určité činnosti jednotlivých oddělení se proto prolínají se správou fondů knihovních (evidovaných podle knihovního zákona) a fondů zámeckých knihoven (evidovaných podle zákona o státní památkové péči). Nejmenší část fondu spadá pod archivní zákon. Tzv. čistá sbírková činnost spadá pod oddělení rukopisů a starých tisků. V Centrální evidenci sbírek má převážnou většinu svých fondů také oddělení knižní kultury. Třetím centrem sbírkové činnosti je oddělení základní knihovny spravující knižní celky významných osobností, o nepatrné množství sbírek považovaných spíše za vzorek obrovského fondu periodických tisků se stará oddělení časopisů. Heterogenitu rozdílné evidence  sceluje společné užívání pracovišť a depozitářů knihovny, konzervátorská dílna, hlavní elektronický evidenční systém Verbis doprovázený menšinovým a především sbírkovým systémem Heritage. Sbírková a nesbírková oddělení propojují dále badatelské služby, jejichž standard vyplývá ze statusu Knihovny Národního muzea jako veřejné knihovny, dále vědecko−výzkumné a výstavní aktivity překračující umělé evidenční členění fondů. Zpráva o činnostech a úkolech Knihovny Národního muzea v roce 2016 proto pokračuje v kapitole Péče o knihovní fondy

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

V dezinfekční komoře v Terezíně II pokračovala očista sbírek převezených ze zrušeného Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou. Táž procedura byla určena pro část z knižního fondu převzatého v předminulém roce Knihovnou Národního muzea z Muzea dělnického hnutí, který byl v původním místě uložení zasažen vodou a plísněmi. Pokročila dezinfekce jedné části fondů zámeckých knihoven.

Mimořádnou událostí, na kterou knihovna čekala několik desítek let, bylo přestěhování konzervační dílny z Krásovy ulice na Žižkově do Nové budovy Národního muzea. Stěhování proběhlo v polovině srpna, zajistila ho stěhovací firma Hrubý a celá akce trvala pouhé dva dny. V následujících týdnech pracovníci konzervační dílny, organizačně spadající pod oddělení rukopisů a starých tisků, zařizovali novou konzervační dílnu k rutinnímu provozu a od září roku 2016 opět pokračovali v běžné práci. Restaurátoři se aktivně zapojili do instalace krátkodobých i dlouhodobých výstav Národního muzea a s tím souvisejících činností (hodnocení stavu knih, převoz a výměna exemplářů, deinstalace apod.). Společně s knihovníky pravidelně monitorovali stav klimatu v depozitářích a v případě knihovny Kinských v Národní galerii obstarávali provoz zvlhčovacích zařízení. Těžištěm práce restaurátorů zůstala péče o staré tisky, rukopisy, ale i novodobé knihy z fondů Knihovny Národního muzea. Pro oddělení základní knihovny bylo částečně restaurováno 11 svazků. Pro oddělení rukopisů a starých tisků bylo provedeno komplexní restaurování jednoho rukopisu a jednoho starého tisku. V různém rozsahu byly dále provedeny zásahy na 11 rukopisných svazcích, 7 pergamenových zlomcích, 20 starých tiscích a 9 starých tiscích z Nostické knihovny v Praze. Pro oddělení časopisů byl komplexně restaurován jeden svazek novin a původní desky na časopisy pocházející z prvorepublikové kavárny. Pro oddělení zámeckých knihoven byly částečně restaurovány 4 staré tisky. Pro oddělení knižní kultury bylo 23 svazků restaurováno komplexně a 4 svazky byly restaurovány částečně, dále bylo restaurováno 16 kramářských písní a 3 velkoformátové archiválie. V rámci pravidelné letní návštěvy depozitářů knihovny v Terezíně bylo „ambulantně“ ošetřeno cca 100 knižních svazků.

Sbírkové oddělení knižní kultury se věnovalo jako obvykle samostatně organizované konzervační činnosti. Pokračovalo v systematicky plánovaném přemisťování sbírek do nekyselých obalů, ale i s postupnou inventarizací fondů. Průběžně pokračovala kontrola nekyselých ochranných obalů u knižního celku Bibliofilie a případně docházelo k výměně poškozených obalů za nové. Kontinuálně probíhalo obalování nových přírůstků do nekyselých obalů. V knižním fondu Josef Váchal byla provedena výměna prokladových hedvábných nekyselých papírů u dvou knih (sign. Bibliofilie G263 a C378). Plánované pořízení většího objemu konzervačních obálek se v roce 2016 nepodařilo, neboť žádost o dotaci do programu ISO byla zamítnuta.

Ve spolupráci s restaurátorskou dílnou Historického muzea v Terezíně pokračovala konzervace fondu Hmotných památek. Díky dotaci MK ČR došlo k externímu restaurování výrazné části sbírky polygrafických a knihařských strojů, stejně tak i pracovního stolu novináře Karla Havlíčka. Naplánované závažné restaurování poškozené knižní vazby knihy Šumava umírající a romantická Josefa Váchala bylo odloženo z důvodu kompletního stěhování restaurátorské dílny knihovny, stejně tak řady archiválií (nakladatelské archivy, knižní reklama). K opravě by mělo dojít v roce 2017. Začalo také vytipovávání dalších uměleckých knižních vazeb, které potřebují restaurátorský zásah. Pro rozsáhlý fond Plakáty byl vypracován návrh regálového uložení (arbory), k výrobě dojde v roce 2017.

Odborná správa sbírek

Oddělení rukopisů a starých tisků provazovalo svou evidenci sbírek rozšiřováním a obohacováním provenienčních záznamů se svým výzkumným programem knižních proveniencí (viz kapitola Věda a výzkum).

V oddělení knižní kultury proběhla katalogizace nových sbírkových přírůstků: ilustrací Z. Buriana (Ilustrace 10065–10066), ilustrací D. Puchnarové (Ilustrace Puchnarová 1–347), ilustrací M. Kudělky (Ilustrace Kudělka 1–596), ilustrací V. Kabáta (Ilustrace Kabát 1–68), ilustrací Z. Kabátové-Táborské (Ilustrace Kabátová 1–23), ilustrací K. Černé (Ilustrace Černá 1–45), ilustrací Z. Mézla (Ilustrace Mézl 1884–2043), fotografií J. Chuchmy (Fotografie 270–283), štočků Z. Kabátové-Táborské (Štočky Kabátová 25–61). Byla dokončena katalogizace sbírky heraldických exlibris (inv. č. 98–244). Dále byla provedena evidence I. a II. stupně drobného fondu Exlibris Váchal (inv. č. Různé 206–225). Byla taktéž dokončena katalogizace rozsáhlého fondu Exlibris Paroubková (3080–3089, 4041–4459, 4791–5637).  Nad rámec plánu byly dále katalogizovány fondy: Exl. Puchnarová 1–73, Plakáty 765–821,  Exl. Černá 1–22, Exl. Hořánek 166–376,  Exl. Různé 143–205, Váchal Exl. Různé 206–225.

Do inventárních seznamů kramářských písní a kupletů z pozůstalosti sběratele Rudolfa Hlavy bylo v průběhu roku dopsáno celkem 1298 katalogizačních záznamů. Ze zaniklého Muzea dělnického hnutí v Praze byla převzata jedna krabice s tištěnými dělnickými zpěvníky, určená do fondu Zpěvníky (dílčí katalogizace souboru proběhne v roce 2017). V roce 2016 se podařilo v databázovém programu Heritage zpracovat na 2057 sbírkových předmětů z fondu Modlitby, které se ještě budou dále doplňovat o náhledy skenů.

Roční kvóty inventarizace podle Centrální evidence sbírek byly dodrženy. 

Dokumentace sbírek

Dokumentace fondů evidovaných jako sbírka se v Knihovně Národního muzea provádí především cestou jejich digitalizace, která plní v případě papírových a pergamenových médií skenovaných originálů zpřístupňovací i ochrannou funkci současně. Každoročně se na knihovní i sbírkové skenování vyčleňuje určitý objem peněz jako spoluúčast pro digitalizační projekt VISK (Veřejné informační služby knihoven). Pro sbírky oddělení rukopisů a starých tisků a program Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK 6 bylo stejně jako v roce 2015 určeno 39 000Kč, což stačilo na získání státní dotace 91 000Kč k externí digitalizaci vzácných tisků, které byly zveřejněny v portálu Manuscriptorium. Nově byla implementována digitální knihovna Verbis, která umožňuje bezprostřední zveřejňování digitálních kopií rukopisů i starých tisků a jejich provazování s katalogizačními záznamy ve Verbis. Jejím prostřednictvím bylo zveřejněno několik úplných digitálních kopií starých tisků i tisků 19. století.

Další digitalizace sbírek byla provozována i na vlastních digitalizačních pracovištích KNM.

Digitalizace sbírek oddělení knižní kultury v roce 2016 proběhla za výrazného využití účastníků dobrovolnického programu Národního muzea. Výsledné digitalizáty byly vkládány na portál eSbirky.cz. Proběhl i export dalších dat (záznamy o sbírkových předmětech ve fondech Ilustrace a Exlibris) do celostátního portálu Badatelna.eu.

Probíhala kontinuální údržba databáze vlastníků historických a moderních knižních sbírek PROVENIO.

Badatelský servis

Provoz služeb pro veřejnost zajišťuje v oblasti sbírkových fondů oddělení služeb KNM v hlavní studovně v Nové budově Národního muzea, v Terezíně a na Zámku Zbraslav. Provoz studoven je omezen z důvodu povinně prováděné inventarizace přestěhovaného fondu z Historické budovy Národního muzea a deponováním fondů na několika místech.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Svět zvířat objektivem Josefa Váchala

Svět zvířat objektivem Josefa Váchala
Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea uchovává ve svých sbírkách cenný fotoarchiv grafika Josefa Váchala. V kolekci se nachází i...

Jaká tajemství ukrývají staré knihy?

Jaká tajemství ukrývají staré knihy?
Projekt „PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí“, který byl podpořen z prostředků programu NAKI Ministerstva kultury ČR, probíhal v letech...

Knihovna Karla Teiga

Knihovna Karla Teiga
Depozitáře Knihovny Národního muzea ukrývají také celou řadu osobních knižních sbírek slavných osobností. Knihy o svých původních majitelích dokáží...

Fotogalerie

Akviziční činnost

Akviziční činnost

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI OPERVM TOMI QVINTI PARS SECVNDA ... [GENEVAE] : EXCVDEBAT IACOBVS STOER, M. D. XCVI. [=1596]. – Kniha z knihovny Václava Budovce z Budova.

Akviziční činnost

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI OPERVM TOMI QVINTI PARS SECVNDA ... [GENEVAE] : EXCVDEBAT IACOBVS STOER, M. D. XCVI. [=1596]. – Kniha z knihovny Václava Budovce z Budova.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI OPERVM TOMI QVINTI PARS SECVNDA ... [GENEVAE] : EXCVDEBAT IACOBVS STOER, M. D. XCVI. [=1596]. – Kniha z knihovny Václava Budovce z Budova.

Akviziční činnost

D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI OPERVM TOMI QVINTI PARS SECVNDA ... [GENEVAE] : EXCVDEBAT IACOBVS STOER, M. D. XCVI. [=1596]. – Kniha z knihovny Václava Budovce z Budova.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

APPIANI ALEXANDRINI ROMANORVM HISTORIARVM LIB. XII. Ex collatione Graecorum exemplarium restituti et emendati. Nunc postremo accessere eiusdem Appiani Annibalica Francisci Beraldi interpratione. Lugduni : Anthonius Gryphius, 1588. – Kniha z knihovny Adama Trajána.

Akviziční činnost

APPIANI ALEXANDRINI ROMANORVM HISTORIARVM LIB. XII. Ex collatione Graecorum exemplarium restituti et emendati. Nunc postremo accessere eiusdem Appiani Annibalica Francisci Beraldi interpratione. Lugduni : Anthonius Gryphius, 1588. – Kniha z knihovny Adama Trajána.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

APPIANI ALEXANDRINI ROMANORVM HISTORIARVM LIB. XII. Ex collatione Graecorum exemplarium restituti et emendati. Nunc postremo accessere eiusdem Appiani Annibalica Francisci Beraldi interpratione. Lugduni : Anthonius Gryphius, 1588. – Kniha z knihovny Adama Trajána.

Akviziční činnost

APPIANI ALEXANDRINI ROMANORVM HISTORIARVM LIB. XII. Ex collatione Graecorum exemplarium restituti et emendati. Nunc postremo accessere eiusdem Appiani Annibalica Francisci Beraldi interpratione. Lugduni : Anthonius Gryphius, 1588. – Kniha z knihovny Adama Trajána.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Wyswětlenj Křestianského Katechysmu w Osmi Kázanjch zawřené. W Dráždianech: V Jeronýma Ssyce, 1606.

Akviziční činnost

Wyswětlenj Křestianského Katechysmu w Osmi Kázanjch zawřené. W Dráždianech: V Jeronýma Ssyce, 1606.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Wyswětlenj Křestianského Katechysmu w Osmi Kázanjch zawřené. W Dráždianech: V Jeronýma Ssyce, 1606.

Akviziční činnost

Wyswětlenj Křestianského Katechysmu w Osmi Kázanjch zawřené. W Dráždianech: V Jeronýma Ssyce, 1606.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Nepoužitá varianta ilustrace Kateřiny Černé pro přebal knihy B. Jurcové Když zrají jahody. Kresba tuší, akryl, koláž, 1980.

Akviziční činnost

Nepoužitá varianta ilustrace Kateřiny Černé pro přebal knihy B. Jurcové Když zrají jahody. Kresba tuší, akryl, koláž, 1980.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Předloha pro přední stranu přebalu knihy J. Thurbera Třináctery hodiny od Václava Kabáta. Kresba tuší, akvarel, koláž, 1974.

Akviziční činnost

Předloha pro přední stranu přebalu knihy J. Thurbera Třináctery hodiny od Václava Kabáta. Kresba tuší, akvarel, koláž, 1974.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Ilustrace Zdenky Kabátové-Táborské ke knize H. Frankové Kluk od vody. Koláž z kreseb, 1987.

Akviziční činnost

Ilustrace Zdenky Kabátové-Táborské ke knize H. Frankové Kluk od vody. Koláž z kreseb, 1987.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Návrh přebalu nevydané knihy J. Hronka Bez soucitu pro nakladatelství Vyšehrad od Dany Puchnarové. Kresba tuší, akvarel, 1980.

Akviziční činnost

Návrh přebalu nevydané knihy J. Hronka Bez soucitu pro nakladatelství Vyšehrad od Dany Puchnarové. Kresba tuší, akvarel, 1980.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Návrh plakátu Dany Puchnarové „Vývoj péče o chrup“ pro výstavu k Československému Stomatologickému sjezdu. Malba temperami a kresba tuší, 1972.

Akviziční činnost

Návrh plakátu Dany Puchnarové „Vývoj péče o chrup“ pro výstavu k Československému Stomatologickému sjezdu. Malba temperami a kresba tuší, 1972.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Exlibris Kateřiny Černé pro Otu Černého. Bílý narcis s listy. Kolorovaný lept, 2012.

Akviziční činnost

Exlibris Kateřiny Černé pro Otu Černého. Bílý narcis s listy. Kolorovaný lept, 2012.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Ilustrace Zdeňka Sýkory v knize Poezie struktury linie, vydané nakladatelstvím Aulos v roce 2009. Ručně tištěná struktura s razítky.

Akviziční činnost

Ilustrace Zdeňka Sýkory v knize Poezie struktury linie, vydané nakladatelstvím Aulos v roce 2009. Ručně tištěná struktura s razítky.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Ilustrace Zdeňka Sýkory v knize Poezie struktury linie, vydané nakladatelstvím Aulos v roce 2009. Serigrafie.

Akviziční činnost

Ilustrace Zdeňka Sýkory v knize Poezie struktury linie, vydané nakladatelstvím Aulos v roce 2009. Serigrafie.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Ilustrace Oldřicha Hamery v knize K. H. Máchy: Máj, vydané nakladatelstvím Ve stráni - Ateliér Krupka v roce 2016. Monotyp na ručně čerpaném papíru.

Akviziční činnost

Ilustrace Oldřicha Hamery v knize K. H. Máchy: Máj, vydané nakladatelstvím Ve stráni - Ateliér Krupka v roce 2016. Monotyp na ručně čerpaném papíru.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Bibliofilie Máj K. H. Máchy vydaná nakladatelstvím Ve stráni - Ateliér Krupka v roce 2016. Na přebalu dřevořez Oldřicha Hamery na ručně čerpaném papíru.

Akviziční činnost

Bibliofilie Máj K. H. Máchy vydaná nakladatelstvím Ve stráni - Ateliér Krupka v roce 2016. Na přebalu dřevořez Oldřicha Hamery na ručně čerpaném papíru.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Ilustrace Martina Manojlína z autorské knihy Underwave II. Mnohobarevný linoryt, 2016.

Akviziční činnost

Ilustrace Martina Manojlína z autorské knihy Underwave II. Mnohobarevný linoryt, 2016.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Autorská kniha Martina Manojlína Underwave II. Desky zdobeny mnohobarevným linorytem, 2016.

Akviziční činnost

Autorská kniha Martina Manojlína Underwave II. Desky zdobeny mnohobarevným linorytem, 2016.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Die Lehenrecht verteütscht. Mohuč, 1531. – Stav před restaurováním.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Die Lehenrecht verteütscht. Mohuč, 1531. – Stav před restaurováním.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Die Lehenrecht verteütscht. Mohuč, 1531. – Stav po restaurování.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Die Lehenrecht verteütscht. Mohuč, 1531. – Stav po restaurování.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Johann Hoffmeister: Postylla cžeská … Prostějov, 1551. – Stav před restaurováním.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Johann Hoffmeister: Postylla cžeská … Prostějov, 1551. – Stav před restaurováním.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Johann Hoffmeister: Postylla cžeská … Prostějov, 1551. – Stav po restaurování.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Johann Hoffmeister: Postylla cžeská … Prostějov, 1551. – Stav po restaurování.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Bibliorum concordantiae … [S.l.], 1600. – Stav před restaurováním.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Bibliorum concordantiae … [S.l.], 1600. – Stav před restaurováním.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Bibliorum concordantiae … [S.l.], 1600. – Stav po restaurování.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Bibliorum concordantiae … [S.l.], 1600. – Stav po restaurování.

Ukázka restaurování a konzervování sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea

Ukázka restaurování a konzervování sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea

Restaurování knihařského děrovacího stroje provedla firma COME z Hradce Králové.

Ukázka restaurování a konzervování sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea

Restaurování knihařského děrovacího stroje provedla firma COME z Hradce Králové.

Ukázka restaurování a konzervování sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea

Ukázka restaurování a konzervování sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea

Pracovní stůl Karla Havlíčka Borovského z pražské redakce Národních novin byl v roce 2016 konzervován restaurátorem Martinem Vinšem.

Ukázka restaurování a konzervování sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea

Pracovní stůl Karla Havlíčka Borovského z pražské redakce Národních novin byl v roce 2016 konzervován restaurátorem Martinem Vinšem.

Ukázka restaurování a konzervování sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea

Ukázka restaurování a konzervování sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea

Kolová řezačka pro knihaře byla restaurována firmou COME z Hradce Králové.

Ukázka restaurování a konzervování sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea

Kolová řezačka pro knihaře byla restaurována firmou COME z Hradce Králové.