výroční zpráva 2016

EN

Rekonstrukce, obnova a rozvoj objektů Národního muzea

Národní muzeum realizovalo v bilancovaném období několik investičních akcí, které přispěly k rozšíření, obnově a modernizaci materiálně technické základny muzea. Zvláštní pozornost byla věnována projektům, které byly realizovány ze zdrojů programového financování. Klíčovou akcí předmětného financování byla bezesporu generální rekonstrukce Historické budovy Národního muzea. Obnova této jedinečné národní kulturní památky, jejíž součástí je vybudování spojovací podzemní chodby mezi Historickou a Novou budovou muzea, je realizována z finančních prostředků programu Podpora péče o národní kulturní poklad, respektive podprogramu Obnova a rozvoj materiálně technické základny NM. Cílem rekonstrukce je obnovit v plném rozsahu původní muzejní funkce budovy a zároveň v rámci současných historických prostorů zkvalitnit její využití včetně technické a obslužné vybavenosti. Novými lokálními stavebními intervencemi bude rozšířena užitná hodnota vnitřních prostor, a to jak výstavních, expozičních, tak i provozních, při zachování maximální autenticity budovy. Stavbou podzemní spojovací chodby mezi Historickou a Novou budovou vznikne unikátní muzejně-kulturní komplex, provázaný po provozně technické stránce, poskytující maximální komfort a služby návštěvníkům.  

Za 20 měsíců od zahájení stavby byly realizovány práce na ochraně uměleckých děl, uměleckořemeslných a historických prvků a konstrukcí v interiéru a exteriéru tak, aby byly zcela ochráněny před navazující stavební činností. Byly odpojeny a odstrojeny stávající nevyužité instalace, technická zařízení a technologické vybavení budovy. V nezbytně nutném rozsahu byly provedeny bourací práce a zahájeny činnosti k vybudování technického zázemí, jako např. příprava technologických kanálů, technických tras a nik a návazně montáž rozvodu vzduchotechniky, ústředního topení, stabilního hasicího zařízení apod. Dále byly realizovány práce na nových podlahách, repasovány byly vnitřní rámy oken dvorních fasád a zárubně interiérových dveří, přičemž okenní křídla a dveře byly repasovány mimo objekt v dílnách dodavatele. Postupně byla odstraňována stará výmalba interiérů a v restaurátorském režimu prováděna renovace stropů a stěn. Probíhalo restaurování maleb v sále Panteonu. Část uměleckořemeslných prvků z interiéru a exteriéru byla demontována, odvezena a procházela renovací v restaurátorských dílnách. Bylo provedeno čištění fasády orientované do Čelakovského sadů a fasády orientované do Václavského náměstí.

Byly renovovány kamenné prvky, plastická a zdobná štuková výzdoba, sloupy, bosážové plochy, římsy a balustrády. Pokračovaly práce na restaurování sochařských děl a sousoší.

Dále se v exteriéru pracovalo na opravách střešního pláště, konstrukci krovů, bednění, žlabů a komínů, na opravě hlavní věže, kopule pravého předního nárožního rizalitu atd. Veškeré restaurátorské práce v interiéru a exteriéru byly prováděny výhradně kvalifikovanými restaurátory s příslušným povolením Ministerstva kultury a pod trvalým odborným dohledem zástupců památkové péče. Souběžně s rekonstrukcí muzejní budovy probíhaly zemní práce na spojovací chodbě. Konkrétně byly dokončeny vynucené překládky inženýrských sítí, zhotovení nových komor a revizních šachet. Probíhalo odtěžení zeminy a prohlubování stavební jámy včetně jejího pažení svislými, kotvenými mikropilotovými stěnami s aplikací stříkaného betonu. Součástí předmětné realizace bylo zabezpečení všech částí Historické budovy, které by mohly být hloubením podzemní chodby ohroženy.     

Nepředvídatelná zjištění          

V průběhu rekonstrukce se objevila nepředvídatelná zjištění, jako například nález zdraví nebezpečného azbestu a korkolitu, dále zjištění jiných pozic kabelových komor a středotlaké plynovodní přípojky v trase budoucí spojovací chodby, oproti jejich zakreslení v mapových podkladech, odlišná struktura geologického podloží oproti předpokladům projektanta apod. Veškeré identifikované skryté překážky se negativně promítly do časového průběhu stavby a vyvolaly nutnost aktualizace časového harmonogramu stavby, který předpokládá zahájení částečného provozu v říjnu 2018, a to u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky.

Požár na střeše Národního muzea

V únoru došlo na stavbě k mimořádné situaci, když v časných ranních hodinách vypukl požár střechy a podkroví na ploše cca 200 m². Díky profesionálnímu zásahu přivolaných hasičských jednotek se podařilo zabránit dalšímu šíření požáru. Požár byl pohotově a rychle zlikvidován, nezpůsobil závažnější škody, poněvadž značná část poškozených částí byla určena k odstranění nebo výměně v rámci probíhající rekonstrukce. Škoda byla odhadnuta na 10 milionů Kč. Vyšetřování příčin požáru nebylo doposud policií ukončeno.

Rekonstrukce interiérů

V souladu s časovým harmonogramem pokračovaly práce na restaurování a odborných opravách volných interiérových prvků z Historické budovy. Konkrétně se jedná o 14 soch a 62 bust, které představují významné osobnosti české historie, a dále o dobový mobiliář, který byl zhotoven převážně podle návrhů architekta Josefa Schulze.

Vedle stavební části rekonstrukce probíhaly intenzivní přípravy spojené s budováním budoucích expozic a výstav. Autorský tým připravil libreta pro jednotlivé expozice, které se staly základem dvoukolové veřejné soutěže o návrh na architektonické řešení expozic, výstavních prostor a organizace návštěvnického provozu Historické a Nové budovy NM. Na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu byl podán neúspěšným uchazečem návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na přezkum úkonů zadavatele. Úřad návrh stěžovatele svým rozhodnutím z 21. 10. 2016 zamítl. Následně podal stěžovatel proti tomuto rozhodnutí rozklad k předsedovi úřadu, který správní řízení v roce 2016 neukončil, a NM tak nemohlo uzavřít smlouvu s autorem vítězného návrhu.

Rekonstrukce Nové budovy Národního muzea

V prvním pololetí roku 2016 byla dokončena a kolaudována stavba částečné rekonstrukce Nové budovy NM (bývalá budova Federálního shromáždění). Stavební práce byly realizovány za částečně omezeného provozu a byly zaměřeny na nezbytně nutné dispoziční, provozně technické a požárně bezpečnostní úpravy, vyvolané novým funkčním využitím památkově chráněného objektu. Rozšířena byla výstavní kapacita budovy na celkových 2 332 m². Na dokončené stavební práce naváže v roce 2017 dovybavení interiérů informačním systémem, který zajistí řízený přístup do výstavních sálů a snadnou orientaci návštěvníků na komunikačních trasách.  

Památník Jana Palacha

Na základě rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ministerstvo kultury pověřilo NM úkolem vybudovat ve Všetatech na Mělnicku Památník Jana Palacha. V roce 2016 NM vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh na architektonické a umělecké řešení Památníku. Z 31 soutěžních návrhů vybrala porota projekt, který předložili autoři Ing. arch. Pavla Melková a doc. Ing. arch. Miroslav Cikán ze společnosti MCA Ateliér. Na základě výsledku soutěže autoři vítězného návrhu zahájili projektovou činnost. V závěru roku 2016 dokončili studii stavby a návazně pokračovali na dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení, s předpokládaným termínem dokončení v březnu 2017.

Rekonstrukce depozitáře Českého muzea hudby

V dubnu 2016 bylo dokončeno otevřené výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích na velkokapacitní depozitář Českého muzea hudby. Vybraný zhotovitel, společnost VW Wachal a.s., následně převzal staveniště a zahájil stavební činnost. Cílem rekonstrukce kasáren na depozitář je zlepšit, zkvalitnit a zefektivnit uložení cenného sbírkového fondu muzea hudby. Dokončení stavební části předpokládáme koncem roku 2017.    

V tabulkové části jsou uvedeny finanční zdroje, které byly přiděleny NM v rámci programového financování, včetně jejich čerpání:

Z uvedené tabulky je zřejmé, že disponibilní finanční zdroje nebyly vyčerpány na základě níže uvedených důvodů u těchto akcí:

Rekonstrukce hlavní budovy – nižší objem stavebních činností oproti časovému harmonogramu se negativně promítl do finančního plnění a byl způsobený náročným schvalovacím procesem objektivně nepředvídatelných stavebních prací, dále nedořešením smluvních vztahů konsorcia s potencionálními subdodavateli a dále zdlouhavým projednáváním rozdělení fakturačních položek stavby pro umožnění dílčí fakturace;

Rekonstrukce bývalé budovy Federálního shromáždění – nižší čerpání bylo ovlivněno nedokončeným výběrovým řízení na dodavatele dovybavení objektu;   

Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea – s ohledem na komplikovaný průběh architektonické soutěže byly čerpány pouze náklady na odměny členů poroty;

Památník Jana Palacha ve Všetatech – vzhledem k časovému nárůstu průběhu architektonické soutěže byly čerpány pouze náklady související s realizací soutěže a na vypracování studie stavby;

Rekonstrukce objektu na depozitář Českého muzea hudby – do finančního plnění se negativně promítl nižší objem stavební činnosti zhotovitele díla oproti časovému harmonogramu.  

Akce menšího rozsahu

Kromě výše uvedených projektů realizovalo NM řadu akcí menšího rozsahu. Tyto akce byly financovány výhradně z finančních prostředků fondu reprodukce majetku. NM čerpalo předmětné zdroje například na modernizaci systému měření a regulace v objektu depozitáře Terezín I, dále na výměnu betonových fiál za kamenné na balustrádě objektu Místodržitelského letohrádku ve Stromovce, na obnovu části ohradní zdi zámeckého parku v Kunraticích nebo na vypracování studie proveditelnosti projektu revitalizace Náprstkova muzea apod.

Také pro rok 2017 plánuje NM zapojit vedle dotací ze státního rozpočtu i fond reprodukce majetku jako doplňkový zdroj obnovy a rozvoje materiálně technické základny, zahrnující zejména řešení dílčích technologických inovací, rekonstrukcí a oprav nevyhovujícího stavebně technického stavu budov.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Sledujte rekonstrukci online – jak se staví lešení

Sledujte rekonstrukci online – jak se staví lešení
Dění kolem Historické budovy Národního muzea zachycují dvě online kamery. Podívejte se na zrychlené video ze stavby lešení, které posloužilo pro...

Sochy čtyř živlů

Sochy čtyř živlů
Novorenesanční Historická budova Národního muzea je plná různých emblémů a alegorií. Také čtyři sochy umístěné na levé boční balustrádě mají svůj...

Požár Historické budovy Národního muzea

Požár Historické budovy Národního muzea
V pátek 12. 2. 2016 v ranních hodinách vypukl požár v podstřeší Historické budovy Národního muzea. Hasičský záchranný sbor obdržel hlášení o požáru v...

Deinstalace soch z Historické budovy Národního muzea

Deinstalace soch z Historické budovy Národního muzea
Z pravé balustrády rekonstruované Historické budovy Národního muzea byly deinstalovány tři sochy ženských figur. Podívejte se, jak celá akce...

Restaurátoři zachraňují Brožíkův lunetový obraz

Restaurátoři zachraňují Brožíkův lunetový obraz
Panteon Historické budovy Národního muzea je jedinečný svou uměleckou výzdobou. Během probíhající rekonstrukce objektu tak mají plné ruce práce i...

Co obsahovala schrána ukrytá na věži muzea?

Co obsahovala schrána ukrytá na věži muzea?
Ve čtvrtek 12. května 2016 byla otevřela zapečetěná schránka z makovice lucerny na hlavní věži Historické budovy Národního muzea. Olověná schrána...

Podívejte se na staré fotografie nalezené ve věži muzea

Podívejte se na staré fotografie nalezené ve věži muzea
V rámci probíhající rekonstrukce Historické budovy Národního muzea byla otevřena i makovice lucerny, která je na samém vrcholku hlavní věže. Uvnitř...

Deinstalace soch čtyř živlů z balustrády muzea

Deinstalace soch čtyř živlů z balustrády muzea
Dnes od proběhla deinstalace čtyř soch z balustrády Historické budovy Národního muzea. Sledujte vše s námi v přímém přenosu!

VIDEO: Fasáda muzea se mění k nepoznání

VIDEO: Fasáda muzea se mění k nepoznání
Čištění fasády Historické budovy Národního muzea je v plném proudu. I když to zatím kolemjdoucí přes lešení a ochrannou plachtu nevidí, získává opět...

Stopy po střelbě z roku 1968 rekonstrukce nezahladí

Stopy po střelbě z roku 1968 rekonstrukce nezahladí
V neděli 21. srpna 2016 uplyne 48 let od srpnové okupace vojsky Varšavské smlouvy. Tehdy způsobili sovětští vojáci ostřelováním Historické budovy...

Co v makovici lucerny objeví další generace?

Co v makovici lucerny objeví další generace?
Na jaře letošního roku byla z makovice lucerny hlavní věže Historické budovy Národního muzea vyjmuta zapečetěná olověná schránka, kterou zde uložili...