výroční zpráva 2016

EN

Zpráva o finančním hospodaření

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Národního muzea za rok 2016 ke stažení ZDE

Hospodářský výsledek Národního muzea za účetní období 2016 je zisk ve výši 509 026,79 Kč.

Významným podílem na financování potřeb organizace i podílem na zisku jsou tržby ze vstupného, krátkodobého a dlouhodobého pronájmu, prodeje zboží. Výnosy z prodeje služeb (602), jsou ve výši 21 169 006,86 Kč, z toho vstupné činí 18 924 775 Kč, výnosy ze vstupného naplnila organizace na 122 %. Národní muzeum rozpočtovalo pro rok 2016 vstupné ve výši 15 300 tis. Kč. Výnosy z pronájmu (603) jsme rozpočtovali ve výši 7 mil. Kč, realizováno 7 578 292,44 Kč, plánované výnosy za služby i pronájmy byly splněny. Výnosy (604) z prodaného zboží byly za sledované období ve výši 663 955,58 Kč Ostatní výnosy z činnosti (649) za účetní období 2016 jsou ve výši 5 230 900,12 Kč. Celkové vlastní výnosy za rok 2016 činí 68 600 318,76 Kč. Národní muzeum schválený rozpočet vlastních výnosů naplnilo. Položka (671) ve výši 449 995 665,60 Kč obsahuje provozní dotaci od zřizovatele a jiné účelové dotace. Hospodářský zisk rozdělí organizace v poměru 80 : 20 ve prospěch fondu odměn a 20 % do rezervního fondu. Národní muzeum v roce 2016 hospodařilo se ziskem a i v minulých obdobích nebylo ve ztrátě. (viz. Tabulka, graf).

Celkové náklady organizace byly ve výši 518 086 957,57 Kč. Celkové náklady na materiál (501) činily 18 773 268,81 Kč, rozpočtováno 10 700 tis. Kč. V nákladech na materiál náklady na provoz činí 12 638 769,39 Kč, ostatní náklady na materiál byly hrazeny z účelových prostředků na vědu a vývoj. Oproti rozpočtu pro rok 2016 byly materiálové náklady na provoz čerpány především na běžnou údržbu majetku. Energie (502) byly ve výši 41 334 195,62 Kč, v této nákladové položce organizace plánovaný rozpočet nepřekročila. Opravy a udržování (511), rozpočtováno 12 500 tis. Kč, celkové náklady na účtu 511 − opravy a udržování  byly ve výši 94 310 013,93 Kč, z toho účelová dotace, programové financování ISPROFIN ve výši 71 160 812,84 Kč. Provozní náklady na údržbu činily 22 813 899,82 Kč, Národní muzeum má ve správě objekty, které vyžadují značné opravy, organizace tyto opravy provádí dle střednědobého plánu, nicméně téměř v každém roce dochází k neplánované opravě z důvodu havárie. Podstatná část nákladů na opravy a udržování je krytá z FRM. Náklady na služby (518) tvoří významnou část celkových nákladů. Za účetní období 2016 činily náklady za služby 103 656 716,98 Kč, rozpočtováno 76 637 062 Kč. V těchto nákladech jsou služby hrazené z účelových prostředků ve výši 20 812 804,51 Kč. Provozní náklady činí 80 485 402,90 Kč, v tom: ostraha ve výši 17 059 772,63 Kč, dozor ve výši 10 659 188 Kč, výstavní činnost ve výši 7 913 520,68 Kč, úklid 9 040 511,16 Kč, revize ve výši 4 291 113,25 Kč, propagace 3 164 782,02 Kč, dodavatelské služby zajištění pokladen ve výši 2 629 632 Kč, právní služby 1 857 705,93 Kč.

Oproti plánovanému rozpočtu překročila organizace rozpočet především v nákladové položce služby, schválený rozpočet pro rok 2016 v položce služby. Významnou část překročení tvoří služby související s výstavní činností a ostatní služby. Z celkových nákladů organizace se služby podílejí 20,4 %, další část tvoří osobní náklady 7,3 %, opravy a udržování 18,2 %, energie 7,97 %. 

Graf k výše uvedené tabulce

Graf k výše uvedené tabulce

Přehled dotace organizace za účetní období 2016

Celková výše poskytnuté neinvestiční dotace SR                            449 995 665,60 Kč

od zřizovatele MK ČR - v tom:

příspěvek na provoz                                                                                 322 589 886 Kč
účelové dotace  MK                                                                                 7 927 750,63 Kč
institucionální podpora VaV                                                                 23 576 534,77 Kč
účelová podpora VaV program  NAKI neinvestice                               6 038 893,49 Kč
ISPROFIN celkem                                                                                  79 275 860,34 Kč
podpora VaV mimo zřizovatele                                                              7 003 734,22 Kč
ostatní  tuzemské USC                                                                                      20 000 Kč
podpora VaV z EU                                                                                       752 603,60 Kč
navýšení OON                                                                                              296 000,00 Kč
tarifní platy                                                                                              1 125 292 ,00 Kč
pokrytí odměny generálního ředitele                                                        107 316 ,00 Kč
zvýšení příspěvku na provoz                                                                   9 727 278,00 Kč

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem                                      35 408 574,80 Kč

Věda, vývoj a inovace institucionální neinvestiční DKRVO                 26 096 717,99 Kč
z toho neinvestice                                                                                  23 576 534,77 Kč  
z toho investice                                                                                        2 520 183,22 Kč                 

NAKI program aplikovaného výzkumu a vývoje
národní a kulturní identity celkem                                                          9 311 856,81 Kč
z toho neinvestice                                                                                    6 038 893,49 Kč
z toho investice                                                                                        3 272 963,32 Kč           

Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea

V roce 2016 účelové prostředky na jednotlivé akce a programy v systému „ISPROFIN“  byly poskytnuty následovně:  
Na rekonstrukci Historické budovy Národního muzea, na rekonstrukci Nové budovy NM. Začaly přípravy na nové expozice pro Historickou budovu i Novou budovu Národního muzea a na Památník Jana Palacha ve Všetatech. Pokračovala rekonstrukce depozitáře v Litoměřicích.

ISPROFIN - neinvestiční prostředky 

134V515000048  - ISO C                                                                             794 000,00 Kč
134V514000060  - ISO C                                                                          2 096 572,00 Kč
Výše uvedené prostředky byly poskytnuty na výkup předmětů kulturní hodnoty do sbírek NM

134V515000077 ISO D                                                                              2 003 000,00 Kč
134V51700015 ISO E   odkup sošky sv. Archangel                                      20 000,00 Kč
134V51700021 ISO E odkup sochy Jezulátka                                           170 000,00 Kč
134V51700021 ISO E  Bělčický poklad                                                    1 169 600,00 Kč  
134V12200004 Rekonstrukce HB                                                          62 491 671,60 Kč
134V12200006 Rekonstrukce NB(FS)                                                        965 469,16 Kč
134V12200007 Nové expozice HB                                                           1 125 051,00 Kč
134V11200097 rekonstrukce depozit. Litoměřice                                     596 569,36 Kč
134V11200233 Památník J. Palacha Všetaty                                            736 224,50 Kč

ISPROFIN - investiční prostředky

134V122000004 Rekonstrukce  HB                                                      148 484 496,50 Kč
134V122000006 Rekonstrukce NB(FS)                                                  12 340 226,03 Kč
134V122000007 Nové expozice HB, NB                                                      388 923,89 Kč
134V112000097 rekonstrukce depozitáře Litoměřice                           10 625 828,48 Kč
134V1120000233 památník Palacha Všetaty                                              121 000,00 Kč

Programy financované ze společných programů Evropské unie a České republiky

Synthesys - projekt bude ukončen v roce 2017
Eco signalis - VolswagenStitftung – projekt byl ukončen v roce 2016

Kulturní aktivity

Národní muzeum obdrželo z tohoto programu v roce 2016 finanční neinvestiční prostředky ve výši 7 246 tis. Kč na níže uvedené projekty:

 • Folklorní regiony                                          
 • Pražská muzejní noc                                      
 • Poznej své kořeny                                          
 • Strážci paměti                                                
 • Centrum pro prezentaci
 • Metodické centrum ČMH                                            
 • Karel IV. – Když císař umírá                                                       
 • České hrady a zámky                                      
 • Lovci lebek. Nova Guinea
 • Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví − publikace
 • Rusalka                                    

Realizované výstavní projekty zvýšily návštěvnost a zároveň navýšily příjmy ze vstupného.
Poskytnuté finanční prostředky byly využity účelově, nevyčerpané prostředky byly vraceny v zákonné lhůtě.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty a zhodnocení přínosu uskutečněných cest na činnost NM

Realizace zahraničních pracovních cest pracovníků NM si vyžádala v roce 2016 celkové náklady ve výši 5 896 487,98 Kč. Podstatná část zahraničních pracovních cest byla  financována z účelových prostředků poskytnutých na  výzkum a vývoj – institucionální, z programu NAKI, dále  z poskytnutých prostředků GA ČR a EU. Pracovníci Národního muzea ve vědě a výzkumu v roce 2016 prokázali vysokou produktivitu a dosáhli v rámci resortu zcela nadprůměrné množství kvalitních výsledků. Národní muzeum se v rámci hodnocení vědy a výzkumu prováděného každoročně Radou pro výzkum a vývoj umisťuje pravidelně mezi nejlépe hodnocenými subjekty v tzv. zelené skupině institucí, které vysoce zhodnotily vynaložené finanční prostředky.

Na poli vědy a výzkumu se pracovníci Národního muzea zapojili do řešení výzkumných projektů a výzkumných záměrů. Projekty byly financovány z účelového a institucionálního financování vědy MK, z Grantové agentury ČR. V Národním muzeu vzniklo více než 90 odborných publikací z přírodovědeckých i humanitních oborů. Vědečtí pracovníci Národního muzea prezentovali svoje výsledky na mezinárodních i tuzemských konferencích. Jako vědecká organizace se Národní muzeum prezentuje také tím, že přímo v objektu Národního muzea pořádá odborné mezinárodní konference, odborné semináře a workshopy. Odborní pracovníci Národního muzea se zúčastnili i mezinárodních konferencí, kde prezentovali výsledky z oboru paleontologie, biodiverzity a digitalizace vědeckých poznatků v rámci  globalizace vědy a vývoje. Mezinárodní spolupráce Národního muzea na poli vědy a výzkumu probíhala v rámci vědecké koncepce NM.

Realizované zahraniční pracovní cesty umožňují pracovníkům NM získávat nové poznatky v oblasti vědy a výzkumu v souladu se stanovenými cíli. Skutečná práce v terénu umožňuje vědeckým pracovníkům vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností se zahraničními partnery. Velmi významná je i prezentace NM na mezinárodních konferencích, kde dochází k výměně informací a navazování nových kontaktů pro další spolupráci. Práce v zahraničních laboratořích přináší nové poznatky vědeckých analýz, získávání nových poznatků  a materiálů pro zpracování sbírek, a tím obohacování sbírkového fondu NM. Zahraniční cesty a pobyty pracovníků NM přinášejí s sebou nejen poznatky, ale i srovnávání, studování sbírek v zahraničních muzeích a tím zvyšování odbornosti  zaměstnanců NM, prohlubování vědecké činnosti a prestiže  NM.

Mimorozpočtové zdroje financování

Národní muzeum získalo několik grantů GAČR, zároveň v rámci spolupráce a podpory výstavní činnosti obdrželo i peněžité dary. Z finančních prostředků mimorozpočtových přijalo NM v roce 2016 částku ve výši 7 098 600 Kč, z toho jako řešitele NM částku 5 553 000 Kč . Finanční prostředky byly čerpány na věcné náklady a na platy v souladu s podmínkami přijaté dotace projektu. V roce 2016 přijalo NM ze zahraničí   finanční prostředky ve výši 752 603,60 Kč na projekty ukončené v roce 2015.  Poskytnuté dary byly účelově určené na projekt  Súdán a výstavy realizované v roce 2016.  

 Poskytnuté finanční prostředky GA ČR a EU  jsou použity na zahraniční cesty a badatelské účely.

Fondy organizace

Fond reprodukce majetku
Zůstatek k 1. 1.  16                                                                                                    15 149 528,86 Kč
Odvod z odpisů                                                                                                          - 6 500 000,00 Kč
Snížení z důvodu nekrytí                                                                                                - 14 687,16 Kč    
Tvorba FRM  2016                                                                                                   60 906 069,73 Kč                        

Čerpání:                                                                                                                       46 338 707,63 Kč
Na financování pořízení a technické zhodnocení  hm. a nehm. dl.                         6 541 846,89 Kč
Doplňkový zdroj na opravy a udržování majetku a pořízení majetku                    33 296 860,74 Kč
Zůstatek FRM k 31.12.2016                                                                                   29 702 203,80 Kč

Rezervní fond 2016
Zůstatek k 1.1. 2016                                                                                                   13 640 960,28 Kč
Tvorba                                                                                                                            2 520 664,91 Kč
Čerpání                                                                                                                           4 010 747,59 Kč
Zůstatek RF k 31.12.2016                                                                                       12 150 877,60 Kč
Finanční dary poskytnuté v roce 2016 ve výši 1 674 670   byly účelově určené na archeologický výzkum projektu Súdan a realizaci výstav, v roce 2016  NM čerpalo dary ve výši 930 967, 56 Kč.             

Fond odměn
Zůstatek k 1.1. 2016                                                                                                                    0,00 Kč
Tvorba                                                                                                                                481 565,09 Kč
Čerpání                                                                                                                                      677,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2016                                                                                                   480 888,09 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatek 1. 1. 2016                                                                                                       1 290 970,31 Kč
Tvorba                                                                                                                            2 010 793,16 Kč
Čerpání   2016                                                                                                               1 657 248,33 Kč
Finanční prostředky byly čerpány v souladu se zákonem
Stravování                                                                                                                      1 159 678,00 Kč
Rekreace                                                                                                                           243 396,90 Kč
Kultura sport                                                                                                                       59 863,00 Kč
Peněžní dary                                                                                                                     177 310,43 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016                                                                                             1 644 515,14 Kč

 

Mzdové náklady

Schváleným rozpočtem na rok 2016 stanovil zřizovatel prostředky na platy ve výši 116 082 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 432 tis. Kč. Rozpočtovou úpravou č. 16  zřizovatel navýšil organizaci limit na ostatní osobní náklady o 296 tis. Kč, RÚ č. 31 byl navýšen příspěvek  pouze na platy o částku 830 474 Kč v rámci zvýšení tarifních platů, dále  RÚ č.34  byly navýšeny mzdové prostředky o 79 200 Kč na pokrytí odměny statutárního zástupce, RÚ 16. odstupné 296 000 Kč, RÚ 37. 107 067 OON.  Ostatní osobní náklady byly vynaloženy na dohody o provedení práce, především pro doprovodné akce související s výstavní činností, dále na průvodcovské služby. V projektech na vědu a vývoj byly dohody o provedení práce vynaloženy na práce související s účelem a cílem projektu. Celkové mzdové náklady NM činily 131 938 012 Kč, zákonné sociální pojištění  43 219 474,31 Kč.

Bezúplatné převody majetku

V roce 2016 byla  mezi Národním muzeem a Ministerstvem obrany ČR uzavřena  smlouva o bezúplatném  předání movitého majetku. Národní muzeum nabídlo  nepotřebný majetek, dle zákonných přepisů, výzvou  nejprve v resortu MK a poté mimo resort automobil značky Toyota Land Cruiser 120, rok výroby 2009, jehož zůstatková hodnota byla 0. Na základě  této výzvy byla  mezi Národním muzeem a Ministerstvem obrany ČR uzavřena  smlouva o bezúplatném  předání movitého majetku  výše uvedeného automobilu Toyota Land Cruiser 120.

Komentář k finančnímu vypořádání se státním rozpočtem

V rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem  byly vraceny nevyčerpané finanční prostředky na vědu a vývoj institucionální podpora ve výši 440 282,01 Kč, neinv. 336 465,23  a inv. 103 816,78, nedočerpání prostředků souvisí především s tím, že veškeré služby i nákupy se realizují prostřednictvím e tržiště a jediným kritériem je cena. Předem nelze odhadnout konkurenční ceny.

Z programu  NAKI bylo vráceno u projektu DG16P02M022 bylo vráceno 17 967,41 Kč (neinv. a 2 320,51 Kč,  inv. 15 646,90),  u projektu DG16P02B038 vraceno neinv. 123 631,70 Kč, u projektu DG16P02B008 bylo vraceno 13 544,08 Kč (neiv. prostředků  5 154,30 Kč a inv. prostředků 8 389,78).  Z programu kulturní aktivity byla vracena částka ve výši 123 968,42 Kč.  Z ostatních mimorozpočtových zdrojů bylo vraceno z projektů GAČR celkem 46 614,78  Kč.  Veškeré výše uvedené finanční prostředky byly vraceny v zákonné lhůtě.

12. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Během účetního období 2016 proběhly v Národním muzeu následující kontroly:

 • V termínu 2. 3. 2016  proběhla kontrola VZP  zaměřena na platbu pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinnosti plátce. Kontrola proběhla bez nálezu.
 • V rámci střednědobého plánu interního auditu NM proběhla prověrka vnitřních organizačních norem, a kontrola na dodržování zákona č.320/2001 Sb..

Veřejné zakázky

Národní muzeum realizovala v roce 2016 veřejné zakázky z oblasti služeb ve výši 15 200 225 Kč, dále realizovala veřejné zakázky v oblasti stavebních prací ve výši 1 898 807 606 Kč (viz tabulka)