výroční zpráva 2016

EN

Péče o knihovní fondy Národního muzea

Centrálním knihovnickým pracovištěm NM je Knihovna Národního muzea, která zajišťuje akvizici a základní zpracování knih pro všechny odbory NM a jejich oborové knihovny. Jistou samostatnost v akvizici i správě mají v rámci NM Knihovna hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby a Knihovna Náprstkova muzea, které byly historicky budovány jako samostatné – v Českém muzeu hudby jde o tzv. sbírkové knihovny. 

Hlavním legislativním rámcem, v němž Knihovna Národního muzea pracuje, je zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb.  To přináší závazky především pro oddělení základní knihovny, oddělení časopisů, oddělení mezinárodní výměny a oddělení služeb. V nesbírkovém legislativní rámci (fondy mimo Centrální evidenci sbírek) pracuje se svými fondy (kulturními památkami) také oddělení zámeckých knihoven. Činnost Knihovny Národního muzea v oblasti práce se sbírkou (CES) je popsána v kapitole Knihovna Národního muzea.

Hlavním evidenčním systémem pro knihovní fondy v Národním muzeu je knihovní systém Verbis. Základní strategický směr jeho rozvoje je šíření uživatelských licencí jednak v rámci Knihovny Národního muzea, jednak v těch odděleních odborných složek Národního muzea, v nichž jsou předpoklady k jejich efektivnímu užívání (systemizovaná pracovní síla s odbornou knihovní průpravou). Významným pokrokem je vytvoření souborného katalogu, jehož prostřednictvím probíhá souběžné vyhledávání z dílčích katalogů. Ke zjednodušení orientace ve fondu oddělení časopisů proběhla digitalizace jeho lístkového katalogu. 
Místa působení Knihovny Národního muzea se oproti roku 2015 kromě dvou lokací nezměnila: Nová budova Národního muzea, Místodržitelský letohrádek v Praze 7,  depozitáře v Terezíně a přechodně na Zbraslavi a v Národním archivu. Klimaticky nevyhovující depozitář „Metro“ u stanice metra Muzeum byl vystěhován, předán pronajímateli Dopravnímu podniku hlavního města Prahy a fondy převezeny do centrálního depozitáře Terezín II. Konzervační dílna Knihovny Národního muzea byla po několika desítkách let přemístěna z nevyhovujících prostor pronajímaných na Žižkově do Nové budovy Národního muzea a byla doplněna novým, moderním vybavením. 

K střednědobým úkolům KNM, stanoveným v roce 2013 s plánem dokončení podle aktuálně možné rychlosti postupu prací, náleží revize tzv. trvalých výpůjček knih v odborných odděleních napříč Národním muzeem, kterou prování oddělení služeb Knihovny Národního muzea. Tento mimořádný úkol je první pokus o generální revizi výpůjček nashromážděných v průběhu 20. století do počtu cca 20 tisíc jednotek. V roce 2016 tato revize pokračovala pomalejším tempem, a to v numismatickém oddělení Historického muzea (zrevidováno 3 500 svazků). Oddělení služeb se více věnovalo revizi přestěhovaného knihovního fondu z depozitáře „Metro“. 

Prostřednictvím svého ředitele se Knihovna Národního muzea účastnila rozběhu činností stanovených novou Koncepcí rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020.

Akvizice

V oblasti soudobé literatury Knihovna Národního muzea pokračovala v soustavném doplňování knihovního fondu dle sběrného programu − s důrazem na knihovnictví a knihovědu, literární vědu, historii a pomocné vědy historické, dějiny věd, dějiny novinářství, regionální literaturu, muzeologii a přírodní vědy.  Akvizice domácí produkce probíhala především formou tzv. placeného povinného výtisku (PPV – dotace MK ČR 750 tis. Kč) (oddělení základní knihovny),  zahraniční odborná literatura byla získávána především výměnou (srovnej kapitolu IV. 7) a nákupem z rozpočtu Národního muzea (oddělení mezinárodní výměny). Dalším zdrojem  byly  dary − zejména jednotlivé knižní dary od osob a vydavatelů. Celkový přírůstek z těchto zdrojů činil  4 812 knih a 519 titulů odborných periodik. Oddělení časopisů s právem bezplatného povinného výtisku periodik zaznamenalo přírůstek 5 775 jednotek  (svazek jako evidenční jednotka obsahuje více čísel titulu) od 4 974  titulů. Z toho 20 svazků (6 titulů) nabylo oddělení darem a 115 svazků (18 titulů) bylo zapsáno ze starých a dosud nezpracovaných fondů. 

V podrobnějším pohledu je akviziční statistika Knihovny Národního muzea tato: na nákup domácí a zahraniční literatury bylo celkem vydáno 1 700 000 Kč (knihy, periodika): 750 tisíc Kč činila dotace na nákup českých neperiodických publikací (tzv. placený povinný výtisk – získáno 3 224 knih), 950 tisíc Kč z rozpočtu NM  na odborné domácí a zejména zahraniční knihy (získáno  248 knih), periodika (získáno 146 titulů českých  a 80 titulů zahraničních). Dále byl zajištěn přístup do databáze EBSCO „Academic Search Complete“ v rámci projektu programu „Informace – základ výzkumu“ (LR 1308). 

Mezinárodní výměna tištěných publikací – i přes pokračující obecný trend ve vydávání odborné literatury, tj. pokles počtu periodik vydávaných v tištěné podobě v důsledku jejich přechodu na elektronický formát (buď jako „open access“, či placený přístup) – přispěla k akvizici takto: výměnou dochází na 300 titulů periodik a na 1 300 titulů knižních kontinuací. Podrobně viz tabulka kap. IV. 7.

Ochrana knihovních fondů

Jednotlivá oddělení Knihovny Národního muzea mají své specifické přístupy ke správě svých fondů podle druhu svého materiálu a evidence. Oddělení rukopisů a starých tisků, oddělení knižní kultury a částečně oddělení základní knihovny a oddělení časopisů spravují fondy v režimu sbírky (CES), o tom viz kapitola V. 3. Konzervační a restaurátorská dílna KNM v roce 2016 sloužila především k ochraně fondu sbírkového. 

Nejmohutnější aktivitu v preventivní ochraně knihovního fondu vyvíjelo oddělení časopisů při péči o povinný výtisk: celkem svázáno 611 kusů svazků periodik, ochrannými krabicovými obálkami bylo opatřeno 2 833  nevázaných titulů periodik. Převazbou prošlo 80 svazků historických periodik. Z přestěhovaného fondu periodik ze zrušeného depozitáře v Radonicích nad Ohří (2014) byla v omezenějším množství ošetřována převezená periodika v dezinfekční komoře ÚDT Terezín a kvůli nemocem pracovníků oddělení během léta nebyla tato akce dokončena. Oddělení základní knihovny pokračovalo v průběžné mechanické očistě svého knihovního fondu uloženého na Zbraslavi, která je prováděna souběžně s prováděním inventarizace. Byl započat průzkum tohoto fondu s cílem určit prioritní složky fondu k systematickému očistnému procesu. Převzatý knihovní fond Muzea dělnického hnutí prošel zásahem v dezinfekční komoře v Terezíně a byl uložen do depozitáře. Oddělení zámeckých knihoven provádělo rozsáhlé depozitární přesuny (celkem: 57 457 svazků) a reinstalace knihoven (celkem 52 519 svazků).

Odborná správa, evidence a dokumentace knihovních fondů

Oddělení základní knihovny (KNM 1) ve spolupráci s oddělením mezinárodní výměny pokračovalo ve zpracování přírůstků v automatizovaném knihovnickém systému Verbis. Katalogizace byla ukončena u 10 135 záznamů, do Souborného katalogu ČR bylo zasláno celkem 11 168 záznamů, přijato bylo 10 441 záznamů (z toho 400 záznamů se týkalo retrokonverze).

Statistika fondu – přírůstky KNM 1 zpracované v r. 2016 do elektronického katalogu Verbis
2016 Počet exemplářů zpracovaných ve Verbis
Dar 2 498  750 306,00
Koupě   1 641  1 174 081,00
PPV 3 224 744 536,00
Výměna 1 019     988 056,00
Celkem 8 382   3 656 979,00
Poznámka:  Jednotkou je zde kniha nebo ročník časopisu. PPV – tzv. placený povinný výtisk.


Oddělení časopisů  zkatalogizovalo  7 077  svazků od 2 295 titulů v naprosté většině povinného výtisku, oddělení zámeckých knihoven zkatalogizovalo  2 577 svazků tj. 2180 jednotek (fondy zámeckých knihoven Nové Syrovice, Hostim, Moravské Budějovice, Chýše, Budíškovice, Horní hrad, Nedražice). Celkový počet bibliografických jednotek v databázi systému Quarx dosáhl 502 573, přičemž začal převod databáze do systému Verbis. 

Knihovna Náprstkova muzea katalogizovala 227 nových přírůstků s přírůstkovými čísly 140 079–140 306. Současně byla prováděna katalogizace titulů z fondu Náprstkovy knihovny a editace záznamů z minulých let tak, aby mohly být záznamy dodány  do Souborného katalogu ČR (odesláno 1 578 záznamů).  Z Knihovny Národního muzea bylo do systému Verbis importováno 220 záznamů. Tyto publikace s označením Náp mají přírůstkové číslo Knihovny Národního muzea a přidělené signatury Knihovny Náprstkova muzea. 
V roce 2016 bylo uzavřeno skenování lístkového katalogu oddělení časopisů Knihovny Národního muzea a data dokumentující cca 36 000 stran a 15 288 titulů periodik od 17. století do roku 2006 byla odevzdána k dalšímu zpracování pro zpřístupnění badatelům v podobě digitálního katalogu.

Knihovní inventarizace a revize probíhaly podle kvót stanovených knihovním zákonem. Oddělení základní knihovny zkontrolovalo 111 385 svazků, oddělení časopisů 5 498 jednotek uloženého fondu, 4 585 titulů povinného výtisku (z toho 908 reklamovalo pro nedodání vydavatelem). Oddělení zámeckých knihoven provádělo plánované revize (celkem  153 151 svazků) a namátkové revize (celkem 21 816 svazků). Oddělení služeb provedlo revizi 3 301 svazků příruční knihovny studovny v Nové budově Národního muzea, pokračovalo v revizi tzv. trvalých výpůjček na oddělení odborných složek Národního muzea a výpůjček jednotlivých pracovníků. 

Úspěšně byly dokončeny projekty z dotací MK ČR – VISK (Veřejné informační služby knihoven). 

VISK 1 – České muzeum hudby vytvořilo a vydalo příručku pro katalogizaci standardních gramofonových desek, náklady byly 130 000 Kč.

VISK 5 – Oddělení základní knihovny Knihovny Národního muzea pokračovalo po roční přestávce v retrospektivní konverzi generálního jmenného katalogu, bylo vytvořeno 400 nových elektronických záznamů, celkové náklady byly 20 000 Kč.  Knihovna Náprstkova muzea pokračovala v témže programu, překročila plánovaný počet plánovaných záznamů (pořízeno 5 018) a do Souborného katalogu ČR jich odeslala 4 733, přijato bylo 4 622, z toho 2 123 unikátních záznamů. Celkové náklady byly 72 000 Kč. Knihovna hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby pokračovala 11. etapou v retrokonverzi katalogu hudebnin s náklady 67 500 Kč. Podle plánu byla provedena úplná retrokonverze 1 500 záznamů tištěných i rukopisných hudebnin. Do Souborného katalogu bylo zasláno 1 832 záznamů (z toho 1 073 tisků a 759 rukopisů), přijato bylo 1 575 záznamů (z toho 1 017 tisků a 558 rukopisů). V roce 2016 České muzeum hudby přistoupilo k provedení rekatalogizace fondu šelakových desek, náklady byly 31 000 Kč. Vytvořeno bylo 1 000 záznamů, což odpovídá počtu 2540 desek. Do Souborného katalogu ČR bylo odesláno 1 021 záznamů, přijato bylo 1 007 záznamů.
VISK 6 – Oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea pokračovalo v digitalizaci rukopisů s celkovými náklady 130 000 Kč.
VISK 7 − Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea digitalizovalo 58 svazků deníku Prager Presse za 287 662 Kč. Knihovna Náprstkova muzea pokračovala v projektu Reformátování krajanských periodik (USA) 1. etapou titulu Šípy a 2. etapou titulu Pokrok Západu. Za 241 130 Kč zdigitalizovala 26 450 stran (45 svazků). Z dotace byly zhotoveny obaly z nekyselé lepenky na 38 svazků digitalizovaných v předchozích letech.

Přehled projektových dotací programu VISK 2016
NM Číslo programu VISK  Získaná dotace v Kč Spoluúčast Národního muzea v Kč  Celkem v Kč
České muzeum hudby 1  91 000 39 000   130 000
Náprstkovo muzeum  5 50 000  22 000 72 000
České muzeum hudby 5 47 000 20 500  67 500
České muzeum hudby   31 000 14 000  45 000
Knihovna Národního muzea 13 995 5 998 19 993
Knihovna Národního muzea 6 91 000 39 000 130 000
Knihovna Národního muzea 7 212 932  92 000 304 932
Náprstkovo muzeum 7 169 000 64 047
8 576 / materiál
241 623
Celkem     705 927 305 121 1 011 048
   
Badatelský servis

Evidence badatelů, jimž jsou zpřístupňovány fondy a sbírky knihoven NM, se provádí ve dvou skupinách: podle servisu materiálu ve sbírkové evidenci (obsahuje výkaz v kapitole V. 3) a podle servisu materiálu v knihovní evidenci. Fondy jsou zpřístupňovány ve studovně v Nové budově Národního muzea, v Terezíně, na Zbraslavi, v Místodržitelském letohrádku v pražské Stromovce, v Českém muzeu hudby a v Náprstkově muzeu. Tabulka poskytuje přehled o servisu v oddělení časopisů (KNM3), oddělení zámeckých knihoven (KNM4), oddělení služeb  (KNM6, které vedle sbírkového materiálu zajišťuje servis knihovního fondu oddělení základní knihovny), Knihovně Náprstkova muzea (NPM) a Knihovně Českého muzea hudby (ČMH). 

  KNM3 KNM4  KNM6 NPM ČMH  Celkem
Počet domácích badatelů 116 12 119 68   121 436
Počet zahraničních badatelů  8 2 8 8 31 57
Počet návštěv domácích badatelů  530 20 289 191 410 1 440
Počet návštěv zahraničních badatelů 15 4 11 15 96 141
Počet studovaných knih: domácí badatelé 2 703 25 741 901 480 4 850
Počet studovaných knih: zahraniční badatelé 48 5 13 135 21 222
Počet digitálních kopií 2 095 68 22 984 18 4 370 29 535
Počet xerokopií  1 651 20 4 143 0 0 5 814
Meziknihovní výpůjčka 32 0 153 14 0 199
Konzultace  300 99 2 540 40 600 3 579

Fotogalerie

Restaurátorská a konzervační dílna

Restaurátorská a konzervační dílna

Restaurátorská a konzervační dílna Knihovny Národního muzea byla přemístěna do Nové budovy Národního muzea. Fotografie zachycuje vybalování nástrojů a vybavení dílny

Restaurátorská a konzervační dílna

Restaurátorská a konzervační dílna Knihovny Národního muzea byla přemístěna do Nové budovy Národního muzea. Fotografie zachycuje vybalování nástrojů a vybavení dílny

Depozitář „Metro

Depozitář „Metro"

Nevyhovující depozitář oddělení základní knihovny Knihovny Národního muzea tzv. „Metro“ před vystěhováním

Depozitář „Metro"

Nevyhovující depozitář oddělení základní knihovny Knihovny Národního muzea tzv. „Metro“ před vystěhováním

Depozitář „Metro

Depozitář „Metro"

Nevyhovující depozitář oddělení základní knihovny Knihovny Národního muzea tzv. „Metro“ po vystěhování

Depozitář „Metro"

Nevyhovující depozitář oddělení základní knihovny Knihovny Národního muzea tzv. „Metro“ po vystěhování

Depozitář „Metro

Depozitář „Metro"

Z podzemního depozitáře umístěného v blízkosti vestibulu stanice metra Muzeum vedla pro knihy ve speciálních transportních vozících jediná cesta ven – vzhůru přepravním výtahem

Depozitář „Metro"

Z podzemního depozitáře umístěného v blízkosti vestibulu stanice metra Muzeum vedla pro knihy ve speciálních transportních vozících jediná cesta ven – vzhůru přepravním výtahem