výroční zpráva 2016

EN

Věda a výzkum v Historickém muzeu

Projekty GAČR
Název grantu Oddělení Řešitel Doba řešení grantu Agentura Kód
Meče středověké Evropy jako  technologický, archeologický a  kulturně historický  pramen Odd. pravěku a antického starověku

Mgr. Jiří Košta (spoluřešitel)

Ing. Jiří Hošek, Ph.D.; ARÚ AV ČR,  v. v. i., Praha

2012–2016 GA ČR P405/12/2289
Národní muzeum v éře Československa Historické muzeum Mgr. Marek Junek, Ph.D. 2016–2018 GA ČR 16-02022S

Projekty NAKI

Název grantu Oddělení Řešitel Doba řešení grantu Agentura Kód
Cesta k divadlu. Vývoj  metodiky a specifických  nástrojů pro uchování,  exploataci a zpřístupnění  historických divadelních  cedulí se zvláštním  zřetelem ke sbírkovým  fondům Národního muzea  v Praze a Moravského  zemského muzea v Brně
 
Divadelní oddělení Mgr. Markéta Trávníčková 2016–2020 MK DG16P02B008


V roce 2016 byl zahájen pětiletý projekt grantového programu Ministerstva kultury NAKI II s názvem Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně. Prvotní ambicí konsoricálního projektu tří institucí (Národní muzeum, Institut umění – Divadelní ústav a Moravské zemské muzeum v Brně) byla záchrana unikátních celků historických divadelních cedulí, jejich restaurování a digitalizace, která umožní zakonzervování fondu. V prvním roce řešení byly zrestaurovány 3 nejohroženější konvoluty cedulí Prozatímního divadla (598 ks) a naskenováno 18 000 cedulí Stavovského divadla. Navazující teatrologický výzkum je zaměřen na excerpci informací z cedulí, spojenou s verifikací a doplňováním dat. Zpřístupnění údajů veřejnosti s možností vyhledávání podle všech komponent a jejich kombinací umožní specializovaná databáze, jejíž vývoj v roce 2016 započal.

Interní vědecké projekty

 Název grantu

 Oddělení

 Řešitel

 Doba řešení

 Kód

 Ražby římské republiky ve sbírce          Národního muzea

HM1.3

Mgr. Lenka Vacinová

2015–2016

P15/01IG-VA

 Režisér Karel Jernek

HM2.4

Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D.

2015–2016

P15/01IG-ŠA

 Spodní tvarovací oděvní součásti a doplňky  ze sbírek OSČD a ONČD  Historického muzea  a jejich  průzkum

HM4.1

MgA. Dana Fagová

spoluřešitel Bc. Veronika Šulcová, PhDr. Miroslava Burianová

2015–2016

P15/01IG-FA

 Keltská výzbroj v archeologické  sbírce  Národního muzea

HM4.1

Martin Fořt, DiS., spoluřešitel PhDr. Pavel Sankot

2015–2016

P15/01IG-FO

Cíle dlouhodobého koncepčního rozvoje organizace (DKRVO)

2016/20 Archeologie – PhDr. Marika Tisucká, Ph.D. 
2016/21 Světový diskurz interpretace a ochrany archeologického dědictví – PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.
2016/22 Starší české dějiny – Mgr. Jana Kunešová
2016/23 Dějiny fondů a sbírek Národního muzea – PhDr. Milena Běličová
2016/24 Etnologie – Mgr. Petra Červinková, Mgr. Jan Pohunek
2016/25 Numismatika – PhDr. Luboš Polanský
2016/26 Dějiny divadla – Mgr. Vojtěch Poláček
2016/27 Technologie dokumentace a restaurování památek a muzejních sbírek – Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.
2016/28 Novodobé české dějiny – PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.
2016/29 Dějiny tělesné výchovy a sportu – Mgr. Jitka Schůtová, Ph.D., Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.
2016/30 Dějiny Národního muzea – Mgr. Marek Junek, Ph.D.

Popularizace vědy

Archeologie na dosah
Projekt oddělení Pravěku a antického starověku se zaměřuje na popularizaci, prezentaci a edukaci archeologie, a to především prostřednictvím sbírkových předmětů. Archeologické dědictví je prezentováno prostřednictvím webu www.archeologienadosah.cz a vzdělávacích a popularizačních aktivit, blíže seznamujících veřejnost s obdobími pravěku. Již tradiční je zapojení v rámci celosvětové akce „Mezinárodní den archeologie“ pořádané 15. 10. 2016.

Vědecké konference organizované HM

 • Mezinárodní numismatická konference Numismatica Centroeuropaea I. Středoevropské numismatické dny / Národní muzeum, FÚ AV ČR / CMS, FF UPardubice, NK AMG ČR, ČMS Kutná Hora
  19.–22. 9. 2016, Kutná Hora, Dačického dům
  První ročník nové řady mezinárodních numismatických konferencí, tentokráte věnovaný tematice Jagellonského mincovnictví ve střední Evropě. 41 referátů předneslo 55 účastníků konference.
  Mgr. Lukáš Funk, Ph.D., Nálezy mincí a militárií v zaniklém mlýně na Tachovsku.
  PhDr. Jiří Militký, Ph.D., Depot Deutsch Jahrndorf (1855).
  PhDr. Luboš Polanský, Mince 10. a 11. století a unikátní tlustý bílý peníz Ludvíka Jagellonského nalezené na hradišti Libice.
  Mgr. Petr Schneider; Mgr. Filip Krásný, Nálezy brakteátů z Vrátna (okr. Mladá Boleslav).
  Mgr. Kamil Smíšek, Početní peníze z hradu Orlík u Humpolce.
 • Sportování a cestování v letech 1938–1958 / Národní muzeum
  21.–22. 9. 2016, Praha, Náprstkovo muzeum
  Pátý ročník specializované konference, ve sportovní části během prvního dne letos ve čtyřech specializovaných blocích vystoupilo 16 přednášejících.
  PhDr. Miroslava Burianová, Dámy v oblacích – cestovní móda v kontextu životního stylu známých osobností.
  Mgr. Šárka Rámišová, Antipochod Praha – Prčice.
  Mgr. Lucie Swierczeková, Olympijský plakát.

Účast na konferencích v ČR

 • Current Populism in Europe: Impact on the Political Landscape, konference / FSV UK, Heinrich Böll Stiftung, Goethe Institut
  23. 5. 2016, Praha, Goethe-Institut
  PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D., Shared humanity versus otherness: Public rallies in the Czech Republic and discourses of the refugee crisis.
 • Vítr stepí, hradby oáz: příspěvky k archeologii Střední Asie, kolokvium / FF UK Praha, Ústav pro klasickou archeologii
  27. 5. 2016, Praha, FF UK
  Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D., Tocharština, kušánština a baktričtina: jak se to rýmuje?
  Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.; MgA. Eva Míčková, Figurální plastiky buddhistického Afghánistánu – materiály a technologie.
  Bc. Veronika Šulcová, Průzkum zbytků textilií nalezených na kovových předmětech z lokality Mes Aynak.
 • Československo v letech 1968–1971 / Jihočeské muzeum, ÚSTR
  25.–26. 5. 2016, České Budějovice
  Mgr. Šárka Rámišová, Českoslovenští sportovci a rok 1968.
 • Textil v muzeu 2016 – Ateliérová tvorba versus sériová výroba, konference / Technické muzeum v Brně
  7.8. 6. 2016, Brno, Technické muzeum v Brně
  MgA. Dana Fagová, Instalace oděvů na „neviditelné korpusy“.
  Bc. Veronika Šulcová, Příprava výstavy historických oděvů bez vitrín.
  Mgr. Monika Tauberová, Textilní tvorba Ludmily Kaprasové v Ústředí lidové a umělecké výroby v letech 1965–1980.
 • XV. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci / ÚSD, COH, COHA, FHS UK, UP v Olomouci
  10.–12. 6. 2016, Sovinec
  Mgr. Šárka Rámišová, Orální historie ve Sbírce dějin tělesné výchovy a sportu.
 • Konference konzervátorů-restaurátorů / Technické muzeum v Brně a Metodické centrum konzervace
  13.15. 9. 2016, Brno, Technické muzeum v Brně
  Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D., a kol. autorů, Příprava výstavy „Afghánistán: zachráněné poklady buddhismu“ z pohledu restaurátorů.
  Martin Fořt, Dis., Průzkum keltské železné výzbroje z archeologické sbírky Národního muzea (poster).
 • Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů, pracovní seminář (SGS13/FF/2016) / Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra české literatury a literární vědy
  14.–15. 9. 2016, Ostrava
  PhDr. Kateřina Pařízková, Pokus o rehabilitaci a obnovu poutní cesty do Hájku.
 • Olympijské šestky / Česká olympijská akademie
  30. 9.−2. 10. 2016, Kutná Hora
  Mgr. Jitka Schůtová, Ph.D., Meziolympijská šestka ve sbírce ODTVS.
 • XII. Protohistorická konference: Archeologie Barbarů 2016 / RM Mikulov, ArÚ AVČR Brno a Praha, AÚ SAV Nitra, CMS, KA UHK, KKA TU Trnava, NO HM NM, PA NhM Wien
  6.–8. 10. 2016, Mikulov
  PhDr. Jiří Militký, Ph.D., Nálezy mincí kmene Eravisků v Čechách – k otázce oběhu keltských a římských mincí v časné době římské.
 • Epigraphica et sepulcralia XV / Ústav dějin umění Akademie věd ČR
  19. 10. 2016, Akademické centrum ÚDU AV ČR, Praha 1
  PhDr. Dana Stehlíková, CSc., Tři zapomenutá sepulkralia z Lapidária Národního muzea.
 • 6. Mezinárodní konference historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích / Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká archeologická společnost a Česká sklářská společnost
  20.22. 10. 2016, Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
  Bc. Michaela Knězů Knížová, Restaurování náhrobního kříže ze skleněných korálků (poster).
 • Václav Josef Radecký z Radče a jeho místo v dějinách, vědecký seminář / Státní oblastní archiv v Praze, Městské muzeum Sedlčany
  3. 11. 2016, Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka
  Mgr. Libor Jůn, Ph.D., V. J. Radecký a technické oddíly habsburské monarchie.
  PhDr. Dana Stehlíková, CSc., Velký vojevůdce v malém formátu – umělecké památky na V. J. Radeckého.
 • Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů, seminář / Villa Nova Uhřínov, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, pracovní skupina pro experimentální archeologii při ČAS
  17.–19. 11. 2016, Deštné v Orlických horách
  Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D., Podoba mužského oděvu v severním Atlantiku na sklonku doby vikinské.
  PhDr. Pavel Sankot; Martin Fořt, DiS., Výsledky nové konzervace laténských mečů ze sbírky Národního muzea v Praze.
 • Seminář historie odívání 2016 / Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  19. 11. 2016, Zlín, Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  MgA. Dana Fagová, Ženský spodní tvarovací oděv ze sbírek Historického muzea – Národního muzea v Praze.
 • Sport v Sokole / ČOS
  23. 11. 2016, Praha
  Mgr. Šárka Rámišová, Sokolské sbírky v Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu.

Účast na konferencích v zahraničí

 • Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku, 17. mezinárodní konference,  KELTI/KELTEN 2016, Hradiská zo strednej a neskorej doby laténskej a ich zázemie / Archeologický ústav SAV Nitra, Česko-slovenská skupina pre dobu železnú, Agentúra na podporu výskumu a vývoja SK
  17.–20. 5. 2016, Trenčianske Teplice, Slovensko
  Mgr. Viktorija Čisťakova, Intensive field survey of the late Hallstatt period hillfort at Minice (Kralupy nad Vltavou, Central Bohemia), poster; PhDr. Jiří Militký, Ph.D., Centrální sídliště Žehuň z pohledu numismatiky.
 • 7. Österreichischer Numismatikertag / Geldmuseum der Oesterreichischen Nationalbank
  19.–20. 5. 2016, Wien, Rakousko
  PhDr. Jiří Militký, Ph.D., Keltische Münzen von Zentralsiedlung Žehuň in Mittelböhmen.
 • Perspectives on Contemporary Legend / International Society for Contemporary Legend Research
  28. 6.−2. 7. 2016, Tallinn, Estonsko
  Mgr. Jan Pohunek, Ph.D., Shadows, Sounds and Energies: On the Phenomenology of Haunted Places.
 • 1st International Roman and Late Antique Thrace Conference „Cities, Territories and Identities“ / Národní archeologický ústav a muzeum Bulharské akademie věd
  7.–10. 10. 2016, Plovdiv, Bulharsko
  Mgr. Viktorija Čisťakova, The glass production during the Roman period on the territory of Bulgaria. A case study of the glass finds from Yurta-Stroyno (poster).
Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

VIDEO: Top předměty - Hlava Kelta

VIDEO: Top předměty - Hlava Kelta
Opuková hlava z Mšeckých Žehrovic je jedním z nejdůležitějších a nejzajímavějších předmětů v archeologických sbírkách Národního muzea. Význam této...

Antropologové Národního muzea zkoumají kostru bojovníka

Antropologové Národního muzea zkoumají kostru bojovníka
Již více než padesát let spolupracuje Národní muzeum s Archeologickým ústavem Brno na výzkumu lokality v Mikulčicích. Letos zde byl odkryt unikátní...

Fotogalerie

Zpracování fondu režiséra Karla Jerneka v rámci interního grantu Mgr. Lenky Šaldové, Ph.D.

Zpracování fondu režiséra Karla Jerneka v rámci interního grantu Mgr. Lenky Šaldové, Ph.D.

Zpracování fondu režiséra Karla Jerneka v rámci interního grantu Mgr. Lenky Šaldové, Ph.D.

Zpracování fondu režiséra Karla Jerneka v rámci interního grantu Mgr. Lenky Šaldové, Ph.D.

Zpracování fondu režiséra Karla Jerneka v rámci interního grantu Mgr. Lenky Šaldové, Ph.D.

Zpracování fondu režiséra Karla Jerneka v rámci interního grantu Mgr. Lenky Šaldové, Ph.D.

Zpracování fondu režiséra Karla Jerneka v rámci interního grantu Mgr. Lenky Šaldové, Ph.D.

Zpracování fondu režiséra Karla Jerneka v rámci interního grantu Mgr. Lenky Šaldové, Ph.D.

Zpracování fondu režiséra Karla Jerneka v rámci interního grantu Mgr. Lenky Šaldové, Ph.D.

NAKI Cesta k divadlu – digitalizační pracoviště

NAKI Cesta k divadlu – digitalizační pracoviště

NAKI Cesta k divadlu – digitalizační pracoviště

NAKI Cesta k divadlu – restaurovaná historická cedule.

NAKI Cesta k divadlu – restaurovaná historická cedule.

NAKI Cesta k divadlu – restaurovaná historická cedule.

Mezinárodní den archeologie (prostory FF UK v Praze).

Mezinárodní den archeologie (prostory FF UK v Praze).

Mezinárodní den archeologie (prostory FF UK v Praze).

Mezinárodní den archeologie (prostory FF UK v Praze)

Mezinárodní den archeologie (prostory FF UK v Praze)

Mezinárodní den archeologie (prostory FF UK v Praze)

Vzdělávací akce nesoucí název „Germánský pohřeb na Pičhoře“ byla uspořádána v obci Dobřichov

Vzdělávací akce nesoucí název „Germánský pohřeb na Pičhoře“ byla uspořádána v obci Dobřichov

(lokalita známá jako Dobřichov-Pičhora)

Vzdělávací akce nesoucí název „Germánský pohřeb na Pičhoře“ byla uspořádána v obci Dobřichov

(lokalita známá jako Dobřichov-Pičhora)