výroční zpráva 2016

EN

Sbírkotvorná činnost Národního muzea

Centrální poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního muzea v roce 2016 projednal 33 návrhů na nákup sbírkových předmětů nebo souborů předmětů v celkové navrhované výši cca 4,5 mil. Kč. Předkladatelem jednotlivých návrhů byly všechny sbírkové odbory Národního muzea, výraznější zastoupení však měly předměty navržené Historickým a Přírodovědeckým muzeem.
Obsahově byl schválen nákup všech 33 navržených akvizic, s ohledem na omezené prostředky Národního muzea však byl uskutečněn nákup pouze 25 předmětů či souborů předmětů.

Rozložení finančních prostředků je znázorněno v tabulce:

  Počet položek schválených CPSSČ NM v roce 2016 V celkové hodnotě Počet položek schválených CPSSČ NM dříve V celkové hodnotě
z prostředků NM 9 553 743 Kč    
z dotace ISO/C* 4 2 583 333 Kč 2 706 314 Kč
z daru Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 4 100 000 Kč    
z projektů či jiných zdrojů 8 590 824 Kč    

* Z celkové hodnoty předmětů byla část hrazena z prostředků NM formou spoluúčasti. V souhrnu za všech 6 položek činila spoluúčast 399 075 Kč.

Z dotačního programu Ministerstva kultury ISO/C byl pro Historické muzeum zakoupen soubor pozůstalosti prvorepublikového diplomata Miroslava Plesinger-Božinova a dále pro České muzeum hudby dva notové autografy Vítězslava Nováka, dopis Antonína Dvořáka Eduardu Hanslickovi z roku 1882 a kvitance Josefíny Duškové pro Christiana Clam Gallase z roku 1821.

Ze stejného programu ISO/C se v roce 2016 navíc uskutečnil nákup dvou souborů předmětů schválených Centrálním poradním sborem již v dřívějších letech, proto jsou v tabulce uvedené zvlášť. Jednalo se o soubor 268 předmětů s japonskou tematikou pro Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (schváleno Centrálním poradním sborem na podzim roku 2015, celková hodnota 499 500 Kč) a sbírku čeledi lumkovitých pro Přírodovědecké muzeum (schváleno v létě 2012, celková hodnota 206 814 Kč).

Z daru Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových byly v roce 2016 zakoupeny do sbírek Knihovny Národního muzea dva staré tisky, z nichž jeden patřil Václavu Budovci z Budova a druhý Adamu Trajanu Benešovskému, do sbírek Českého muzea hudby jeden pár lesních rohů české výroby a do sbírek Historického muzea perlový náhrdelník se zlato-granátovou ozdobou a třířadou šňůrou říčních perel. Nákupy financované z projektů či jiných zdrojů se uskutečnily pouze v Přírodovědeckém muzeu a byly využity na nákup entomologických a paleontologických sbírek.

V roce 2016 byly obohaceny sbírky Historického muzea také uplatněním práva státu na přednostní koupi kulturních památek podle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., zákona o státní památkové péči, a byly následně svěřeny do péče Národního muzea, díky čemuž rozšířila sbírky Historického muzea socha Pražského Jezulátka (konec 18. století), skříňový betlém Narození a Zjevení Páně (2. polovina 19. století) a socha sv. Archanděla Michaela. Dále byl do sbírek numismatického oddělení Historického muzea převeden movitý archeologický nález mincí v Bělčicích u Ostředka podle § 23a odst. 4 stejného zákona 20/1987 Sb.

Paralelně s výše popsanými akvizicemi byly sbírky Národního muzea obohacovány také prostřednictvím nákupů předmětů v hodnotě do 20 tis. Kč a prostřednictvím darů. Tyto akvizice jsou blíže popsané v akviziční činnosti jednotlivých sbírkových odborů Národního muzea.

Nově pořízené vybavení a restaurování z dotace ISO/D

V kalendářním roce 2016 bylo z programu Ministerstva kultury ISO/D doplněno přístrojové vybavení restaurátorských dílen Historického muzea o nízkopodtlakový vyhřívaný stůl a také vybavení depozitářů, v nichž jsou uložené sbírky Muzea dělnického hnutí, o 4 mobilní odvlhčovače. Dále byl pořízen obalový materiál pro sbírky Historického muzea ve formě podkladových lístků pro numismatické oddělení, obaly na fotografické a papírové sbírky a sbírky šelakových desek Českého muzea hudby, speciální krabice na vertikální svitky Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur a herbářové krabice pro botanické oddělení Přírodovědeckého muzea.

Současně byly v rámci dotace ISO/D restaurovány sbírkové předměty z humanitních sbírkových odborů Národního muzea. V první řadě se jednalo o nábytek z historického interiéru Amerického klubu dam, který patří Náprstkovu muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Restaurováno bylo křeslo-ušák, sofa, dvě zásuvkové skříně, podnožka, stůl a dvě křesla. Dalšími předměty, na něž Národní muzeum získalo dotací prostředky k jejich restaurování, byl klavír C. F. Th. Steinweg z 2. poloviny 19. století a klavír Michael Weiss vyrobený po roce 1800, oba z Českého muzea hudby. V prvním případě byla dokončena předposlední etapa restaurování, v případě klavíru Michael Weiss došlo ke kompletnímu a úspěšnému ukončení restaurování. Vedle restaurátorských zásahů na historických předmětech byly díky dotaci uskutečněny i práce preparátorské na botanických sbírkách Přírodovědeckého muzea.

Inventarizace

V roce 2016 probíhala inventarizace sbírky Národního muzea ve dvou paralelních cyklech – v původním I. cyklu, který začal v roce 2003, a v II. cyklu probíhajícím od roku 2015, v jehož rámci jsou inventarizovány podsbírky menšího rozsahu a jejichž inventarizace byla v I. cyklu již dokončena. V roce 2016 byla provedena inventarizace 181 427 předmětů v I. inventarizačním cyklu (5,21 % sbírky Národního muzea) a 21 995 předmětů v II. inventarizačním cyklu (0,63 % sbírky Národního muzea). Celkem bylo inventarizováno v obou inventarizačních cyklech 203 422 sbírkových předmětů, tj. 5,84 % celé sbírky Národního muzea.

Generální revize

Ve třech podsbírkách probíhaly generální revize nařízené interními předpisy NM v roce 2013 a 2015, z nichž dvě byly na konci roku 2016 ukončeny. V podsbírce mimoevropské etnografie Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur byla generální revize nařízena již v roce 2013, znovu pak v roce 2015. Závěrečná zpráva z generální revize v této podsbírce byla ředitelkou NpM předložena SVN ke konci roku 2016. Ke stejnému termínu byla ukončena také generální revize v podsbírce novodobých českých dějin Historického muzea, která probíhala od roku 2015. Závěrečnou zprávu z této generální revize předkládalo Centrální oddělení péče o sbírky (SVN1). Zajištění nápravy odhalených nedostatků v průběhu revize jsou předána k dořešení daným sbírkovým oddělením v následujícím roce (letech).

Pokračující generální revizí zůstává historická podsbírka Historického muzea, která je svým rozsahem ze všech tří revidovaných sbírek největší. Byla nařízena v roce 2015 a do konce roku 2016 byla dokončena revize některých fondů (fondy šperků, štuku a sádry, mříží a křížů), v nadcházejících letech pak budou následovat další fondy této podsbírky. Podrobnější informace k průběhu generálních revizí jsou k dispozici v odborné péči o sbírky Historického muzea a Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.

Podsbírky Národního muzea - vyčíslení

  • Tabulka STAV PODSBÍREK ke stažení ZDE
  • Tabulka PŘÍRŮSTKY ke stažení ZDE 
  • Tabulka PÉČE O SBÍRKY ke stažení ZDE 
  • Tabulka SPRÁVA A EVIDENCE SBÍREK ke stažení ZDE
  • Tabulka DOKUMENTACE ke stažení ZDE 
  • Tabulka BADATELSKÝ SERVIS ke stažení ZDE