výroční zpráva 2016

EN

Věda a výzkum v Národním muzeu

Aktivity realizované pracovníky Národního muzea v rámci vědy a výzkumu zahrnovaly v roce 2016 širokou škálu činností souvisejících s projekty a výzkumnými úkoly financovanými z institucionální a účelové podpory. V rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „IP DKRVO") se pracovníci NM podíleli na řešení 55 výzkumných cílů. Dále probíhal základní výzkum v rámci projektů Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR", aplikovaný výzkum v rámci projektů Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (dále jen „NAKI II") a výzkum v rámci mezinárodních vědeckých projektů. V roce 2016 vzniklo více než 270 publikačních výsledků, přičemž převážná většina z nich byla realizována v rámci institucionální podpory. Úspěchy Národního muzea na poli publikování kvalitních výsledků vědecko-výzkumné činnosti, zahrnující mj. články v prestižních mezinárodních impaktovaných časopisech a odborné knihy, se každoročně zhodnocují ve vysokém počtu bodů přidělených instituci v rámci Rejstříku informací o výsledcích (dále jen „RIV") a mají vzrůstající tendenci. Vedle publikačních výstupů byly výsledky výzkumu pracovníků NM prezentovány prostřednictvím přednášek a posterů na domácích i zahraničních seminářích, konferencích a vědeckých workshopech. Prezentace činnosti byla směřována nejen k vědecké obci, ale též k široké odborné a laické veřejnosti, a to v rámci výstupů populárně-vědeckých projektů, přednášek, exkurzí, akcí, výstav a výstupů v tištěných, elektronických, rozhlasových i televizních médiích a sociálních sítích.

V roce 2016 řešili pracovníci Národního muzea 8 projektů GA ČR a 3 projekty NAKI II. V rámci veřejné soutěže GA ČR získalo Přírodovědecké muzeum 4 nové projekty v pozici spoluuchazeče (počátek řešení 2017). Roku 2016 dále probíhal druhý rok řešení (2015–2016) dvouletých interních vědeckých (9) a mezioborových grantů (2) zaměřených na podporu mladých badatelů a základního výzkumu souvisejícího se sbírkovým fondem instituce a dále na mezioborovou spolupráci (vzdělávací, výzkumné projekty) mezi jednotlivými odbornými složkami NM. V roce 2016 byla vyhlášena nová soutěž interních grantů (20172018) a novelizovány podmínky této soutěže. K financování bylo přijato 8 interních vědeckých a 2 mezioborové projekty s počátkem řešení v roce 2017.

Rok 2016 znamenal pro instituci další důležitý kvalitativní a strategický posun v oblasti podpory a koncepčního rozvoje vědy a výzkumu, respektive výzkumu a vývoje, v problematice související s možnostmi jejich hodnocení, efektivní udržitelnosti a dalšího rozvoje. V součinnosti s Vědeckou radou Národního muzea byl vytvořen a přijat strategický dokument „Koncepce rozvoje a podpory výzkumu a vývoje v Národním muzeu 2016–2020“, jehož cílem je kromě podpory a rozvoje vědeckých a výzkumných (dále jen „VaV") aktivit a infrastruktury souvisejících se základním a aplikovaným výzkumem v NM i definice hlavních směrů VaV v jednotlivých oborech. Následně byla vytvořena interní směrnice generálního ředitele, která tuto koncepci implementuje a definuje uvnitř instituce. NM se dále zařadilo mezi výzkumné organizace ČR využívající nástroje pro evidenci, vykazování publikační činnosti a správu dat výsledků VaV činnosti (OBD) a také pro analýzu dat souvisejících s vědeckou činností instituce a jejích vědeckých pracovníků (Scimetrics). Periodika Národního muzea jsou nově zpřístupňována (Open Access) prostřednictvím portálu online nakladatelství De Gruyter Open, který zajišťuje otevřený přístup k vědeckému obsahu periodik a knih.   

Odkaz na zmiňované dokumenty koncepce a směrnice je zde

PROJEKT NAKI II

Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské a badatelské praxi (DG16P02M022)

Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

Zodpovědný řešitel: Ing. Petra Štefcová, CSc.

Další řešitelé a osoby podílející se na řešení projektu: Národní muzeum – Richard Bruna, Mgr. Michael Kotyk, Ing. Michal Pech, Bc. Ladislav Polák, FF UK – doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc., Mgr. Pavel Čech, Ph.D., doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. – Ing. Jaroslav Valach, Ph.D., Ing. Jan Bryscejn, Ing. Tomáš Fíla, Ing. Karel Juliš, Ing. Petr Koudelka, Ing. Ivana Kumpová, Ing. Daniel Vavřík, Ph.D., Benjamin Wolf, Ing. Petr Zlámal, Ph.D.

Doba řešení: 2016–2020


Fotogalerie

Paříž 18.−21. 10. 2016

Paříž 18.−21. 10. 2016

CERL Annual Meeting

Paříž 18.−21. 10. 2016

CERL Annual Meeting

Salamanca 14.−16. 3. 2016

Salamanca 14.−16. 3. 2016

REBIUN-CERL - A coordinated approach to recording and searching provenance records and images moving forward

Salamanca 14.−16. 3. 2016

REBIUN-CERL - A coordinated approach to recording and searching provenance records and images moving forward

Vratislav 28. 9.−1. 10. 2016

Vratislav 28. 9.−1. 10. 2016

REBIUN-CERL - A coordinated approach to recording and searching provenance records and images moving forward

Vratislav 28. 9.−1. 10. 2016

REBIUN-CERL - A coordinated approach to recording and searching provenance records and images moving forward

Vratislav 28. 9.−1. 10. 2016

Vratislav 28. 9.−1. 10. 2016

REBIUN-CERL - A coordinated approach to recording and searching provenance records and images moving forward

Vratislav 28. 9.−1. 10. 2016

REBIUN-CERL - A coordinated approach to recording and searching provenance records and images moving forward