výroční zpráva 2015

EN

Věda a výzkum v Přírodovědeckém muzeu

V roce 2015 bylo v rámci Přírodovědeckého muzea řešeno 7 projektů financovaných za podpory Grantové agentury České republiky, a to buď formou hlavního řešitele nebo spoluřešitele. V tomto roce byly také ukončeny dva projekty programu NAKI. Pozadu nezůstaly ani evropské projekty, z nichž největší dopad na celé Přírodovědecké muzeum má projekt SYNTHESYS 3, který probíhá pod záštitou Natural History Museum v Londýně. Za zmínku stojí i projekt BIG4 probíhající ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, který je financován v rámci European Union’s Horizon 2020 a který je určen primárně pro školení zahraničních Ph.D. studentů entomologie.

Projekty GAČR

 • Floristické změny jako důsledek vývoje klimatu v průběhu svrchnopaleozoické doby ledové zaznamenané v pánvích Českého masivu: Paleontologické oddělení; řešitel: Mgr. Milan Libertin, Ph.D.; 2012–2015
 • Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek: Mineralogicko-petrologické oddělení; řešitel: Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.; 2014–2016
 • Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi: Antropologické oddělení; řešitel: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.; 2014–2016
 • Nedestruktivní metody jako nástroj pro studium diverzity křídových rostlin: Paleontologické oddělení; řešitel: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; 2015–2017
 • Biologie stárnutí a senescence: mechanizmy a dynamika u volně žijících ptáků: Kroužkovací stanice; řešitel: Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.; 2015–2017
 • Endemizmus žeberních parazitů ve světle evoluce a biogeografie jejich hostitelů (Cyprinidae) v oblastech kolem Středozemního moře: Zoologické oddělení; řešitel: Mgr. Radek Šanda, Ph.D.; 2015–2017

Projekty NAKI

 • Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví: řešitelé: Ing. et Mgr. Ivo Macek; RNDr. Petr Benda, Ph.D.; Mgr. František Bouda; Mgr. Hana Chudáčková; RNDr. Pavel Chvojka; Mgr. Petr Dolejš; Mgr. Michal Ducháček; Mgr. Lenka Edrová; RNDr. Boris Ekrt; Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.; RNDr. Jiří Frank, Ph.D., RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.; Mgr. Jiří Hájek, Ph.D.; RNDr. Petra Havelková, Ph.D.; RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D.; Mgr. Jan Holec, Dr.; Mgr. Petr Kment, Ph.D.; ng. Vítězslav Kubáň; RNDr. Vítězslav Kuželka; RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; Mgr. Milan Libertín, Ph.D.; Mgr. Ján Macek; Mgr. Radana Malíková; Dipl. Biol. Jiří Mlíkovský, CSc.; RNDr. Jiří Moravec, CSc.; Mgr. Radka Rosenbaumová; Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.; Mgr. Jan Sklenář, Ph.D.; Mgr. Radek Šanda, Ph.D.; Mgr. Markéta Šandová, Ph.D.; Mgr. Otakar Šída, Ph.D.; Mgr. Michal Tkoč; RNDr. Vojtěch Turek, CSc.; Mgr. Martin Valenta, Ph.D.; Mgr. Dalibor Velebil; RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.; Mgr. Jan Wagner, Ph.D.
  2014–2015
  Základním cílem navrhovaného projektu aplikovaného výzkumu bylo navržení sjednocené metodiky uchovávání, zpřístupnění a správy typových sbírek. Důraz byl kladen také na prezentaci, doplňování a rozšiřování stávajících fondů typových sbírkových předmětů, jejich zpřístupňování odborné i laické veřejnosti pomocí výstavy a online portálu www.eSbirky.cz.
 • Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů: Mineralogicko-petrologické oddělení / Paleontologické oddělení; řešitelé: Mgr. Jan Sklenář, Ph.D.; RNDr. Boris Ekrt; RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; Mgr. Milan Libertín, Ph.D.; Ing. Mgr. Ivo Macek; Mgr. Radana Malíková; Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.; Mgr. Jan Wagner, Ph.D.; 2012–2015
  Projekt řešený od roku 2012 konsorciem NM a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) se v roce 2015 uzavřel. Výsledky zahrnují 12 odborných článků věnovaných degradaci sulfidů, charakteru degradačních produktů a metodám konzervace. K znalosti problematiky a efektivní ochraně sbírek nejen v rámci ČR by měla přispět certifikovaná metodika věnovaná metodám konzervace předmětů obsahujících sulfidy kovů. Vypracován byl rovněž památkový postup nové metody ošetření předmětů pomocí amonných solí.

Interní granty

Interní vědecké projekty
 • Paleoekologická a tafonomická charakteristika spodnomiocénní lokality Ahníkov: Paleontologické oddělení; řešitel: Mgr. Jan Wagner, Ph.D.; 2015–2016
 • Charakterizace vývoje štiky dravé (Esox Lucius; L. 1758) s důrazem na raný embryonální vývoj: Zoologické oddělení; řešitel: Mgr. Štundl Jan; 2015–2016
 • Mikrovzorkování v analýze stabilních izotopů: výživa a zdravotní stav nedospělé populace z lokality Solnice: Antropologické oddělení; řešitel: Mgr. Sylva Kaupová; 2015–2016
 • Výzkum geneze minerální asociace fosfátů na klasických nalezištích v Barrandienu zastoupených v mineralogických sbírkách Národního muzea: Mineralogicko-petrologické oddělení; řešitel: Mgr. Radana Malíková; 2015–2016
Interní mezioborové granty
 • Tajemství hedvábí. Chov bource morušového a jeho historie v Čechách: řešitel: Jan Šejbl, DiS. (NpM); spoluřešitel: Ing. Jan Šumpich (PM); 2015–2016

Cíle dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace

2015/01 – Mineralogie lokalit (Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.)
2015/02 – Mineralogie vybraných minerálů a minerálních skupin (Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.)
2015/03 – Petrologický a petroarcheologický výzkum (RNDr. Blanka Šreinová)
2015/04 – Paleontologický výzkum lokalit (RNDr. Jiří Kvaček, CSc.)
2015/05 – Paleobotanický výzkum (RNDr. Jiří Kvaček, CSc.)
2015/06 – Výzkum fosilních bezobratlých (RNDr. Vojtěch Turek, CSc.)
2015/07 – Výzkum fosilních obratlovců (Mgr. Jan Wagner, Ph.D.)
2015/08 – Taxonomie, ekologie a biodiverzita stopkovýtrusných a vřeckovýtrusných hub 
2015/09 – Taxonomie vybraných druhů lišejníků a ekologie saxikolních skupin lišejníků (Mgr. František Bouda)
2015/10 – Taxonomie a chorologie vybraných skupin cévnatých rostlin evropské flóry (Mgr. Otakar Šída) 
2015/11 – Výzkum semenné banky mokřadních rostlin (Mgr. Otakar Šída)
2015/12 – Evoluce a biodiverzita tropických rostlin (Mgr. Otakar Šída)
2015/13 – Výzkum entomofauny střední Evropy s důrazem na Českou republiku a Slovensko (RNDr. Pavel Chvojka)
2015/14 – Taxonomicko-zoogeografické zpracovávání vybraných taxonů hmyzu (Mgr. Jiří Hájek, Ph.D.) 
2015/15 – Taxonomická a zoogeografická revize vybraných taxonů domácí a celosvětové fauny (Mgr. Radek Šanda, Ph.D.) 
2015/16 – Historická ornitologie (Dipl. biolog. Jiří Mlíkovský, CSc.)
2015/17 – Biologie a demografie ptačích populací (Mgr. Jaroslav Cepák)
2015/18 – Výzkum migrace ptáků za využití geolokátorů (Mgr. Petr Klvaňa, Ph.D.) 
2015/19 – Paleodemografie, morfologická variabilita a výživa minulých populací (RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.) 
2015/20 – Zdravotní stav minulých populací (RNDr. Petra Havelková)

Zahraniční projekty

 • Europeana Creative: EU - ICT Policy Support Programme; řešitel: RNDr. Jiří Frank, Ph.D.; 2013–2015
 • Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation: ECORYS - Lifelong Learning Programme; řešitel: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.,; 2013–2016
 • Synthesys3 – Synthesis of Systematic Resources: Seventh Framework Programme; řešitel: RNDr. Jiří Kvaček, CSc., RNDr. František Vacek, Ph.D.; 2013–2017
 • Volkswagen Stiftung: Ecophysiological signals of fossil plants as indicators of climatic and atmospheric change during the Paleogene: Volkswagen Stiftung; řešitel: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; 2013–2016
 • Projekt CES – Constant effort site: Evropské sdružení kroužkovacích centrál; řešitel: Mgr. Jaroslav Cepák; 2004–2020
 • Evropský migrační atlas: Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING; řešitel: Mgr. Jaroslav Cepák; 2010–2015
 • Iberian Amber: An Exceptional Record of Cretaceous Forests at the Rise of Modern Terrestrial Ecosystems: Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Subdirección General de Proyectos de Investigación; řešitel: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; 2015–2018
 • BIG4: European Union’s Horizon 2020; řešitel: Mgr. Fikáček Martin, Ph.D.; 2015–2018

Popularizace vědy

HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech
Projekt HEUREKA! přešel do fáze zajištující udržitelnost projektu. V první polovině roku 2015 byly dokončeny všechny připravované příspěvky do inspiromatu. Jsou to zajímavá, výuku rozvíjející témata z 30 přírodovědných oborů, z každého oboru bylo vytvořeno 10 příspěvků.  Všechny tyto materiály byly umístěny na webový portál (www.objevuj.eu), který slouží pedagogům a žákům partnerských i ostatních škol. Pro lepší rozšíření mezi současnými i budoucími pedagogy, byly vloženy pracovní listy a metodiky na Metodický portál RVP (www.rvp.cz). V rámci této aktivity byl připraven týden exkurzí (7. - 9. 9. 2015) na jednotlivá vědecká pracoviště Přírodovědeckého muzea NM. Žáci se seznámili s metodikou získávání mikrofosílií, s využitím mikroskopické techniky v paleontologii a vytváření odlitků originálních fosílií.

Konference a semináře

V roce 2015 vědečtí pracovníci Přírodovědeckého muzea přednesli celkem 28 příspěvků na domácích a 33 příspěvků na zahraničních konferencích.

Domácí i zahraniční konference a semináře Přírodovědeckého muzea v roce 2015 ke stažení ZDE

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Za hmyzem na Papuu

Za hmyzem na Papuu
Globalizace světa v posledních letech kulminuje a s tím souvisí i stále snazší možnost navštěvovat i ty nejvzdálenější kouty světa. Některé oblasti...

Endemičtí netopýři jižní Arábie

Endemičtí netopýři jižní Arábie
Jižní Arábie je unikátní zoogeografickou oblastí. Je označována za tzv. horké místo biologické diverzity. Národní muzeum ve spolupráci s dalšími...

Nové invazní druhy dvoukřídlého hmyzu v ČR

Nové invazní druhy dvoukřídlého hmyzu v ČR
Kromě migrace lidské, probíhá také často migrace nepůvodních, tedy invazních druhů rostlin a živočichů. Tyto migrace často probíhají nepozorovaně,...

Jak se vybírá jméno?

Jak se vybírá jméno?
Odborné názvosloví je základem každého vědního oboru – slouží k tomu, aby se vědci všech národů a jazyků dokázali domluvit na předmětu svého výzkumu...

Fotogalerie

Záběr na lom Navajún (Španělsko) otevřený výhradně pro těžbu pyritu pro sběratelské účely.

Záběr na lom Navajún (Španělsko) otevřený výhradně pro těžbu pyritu pro sběratelské účely.

Záběr na lom Navajún (Španělsko) otevřený výhradně pro těžbu pyritu pro sběratelské účely.

Digitální trojrozměrný snímek vnějšího otisku vnější kostry trilobita rodu Sao, mikroCT.

Digitální trojrozměrný snímek vnějšího otisku vnější kostry trilobita rodu Sao, mikroCT.

Digitální trojrozměrný snímek vnějšího otisku vnější kostry trilobita rodu Sao, mikroCT.

Paleobotanický výzkum na lokalitě Wuda probíhající v rámci řešení projektu GAP210/12/2053.

Paleobotanický výzkum na lokalitě Wuda probíhající v rámci řešení projektu GAP210/12/2053.

Paleobotanický výzkum na lokalitě Wuda probíhající v rámci řešení projektu GAP210/12/2053.

Metodika

Metodika

Obálka knihy “Metodika preventivní a sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů”, vydané Národním muzeem.

Metodika

Obálka knihy “Metodika preventivní a sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů”, vydané Národním muzeem.

Sympozium

Sympozium

Účastníci mezinárodního sympozia „Fungi of Central European Old-Growth Forests“, Český Krumlov, 21. 9. 2015.

Sympozium

Účastníci mezinárodního sympozia „Fungi of Central European Old-Growth Forests“, Český Krumlov, 21. 9. 2015.