výroční zpráva 2015

EN

Tvorba nových expozic Národního muzea

Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea

Tvorba a realizace nových expozic v Historické a Nové budově Národního muzea navazuje na projekt generální stavební rekonstrukce Historické budovy NM s podzemním propojením s Novou budovou NM a vyplývá z Koncepce rozvoje NM 2009–2018. Financování akce bylo schváleno vládou ČR dne 19. července 2012 (Usnesení Vlády ČR č. 549 o aktualizaci dokumentace Programu péče o národní kulturní poklad). Investiční záměr projektu s názvem „Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea“ byl zaregistrován Ministerstvem financí dne 21. února 2014 (identifikační číslo SMVS 134V122000007). Koncepce stálých expozic vychází ze smyslu, poslání a strategie Národního muzea jako centrální muzejní instituce v ČR – má veřejnosti předat základní a ucelenou informaci o přírodě a historii českých zemích, jejich přírodnímu, dějinnému a kulturnímu kontextu.

Architektonická soutěž na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea byla vyhlášena po téměř roční přípravě 22. července 2015 jako dvoukolová, veřejná a projektová. Jejím předmětem je architektonické řešení expozic, výstavních prostor a organizace návštěvnického provozu s důrazem na vizi a filosofii expozic a konkrétní propojení Historické a Nové budovy Národního muzea. Soutěžní návrh v prvním kole měl doložit vizi autora komplexního řešení expozic, výstavních a veřejných prostor včetně organizace pohybu návštěvníků při akceptování nesporných hodnot obou budov. Druhé kolo je pak zaměřeno na podrobnější názor na konkrétní řešení předmětu soutěže a jeho zadání bylo porotou a vyhlašovatelem upřesněno po ukončení I. kola na jaře 2016. Návrh také měl prokázat sílu vůdčí tvůrčí osobnosti a respekt k tradicím, vnímání významných prostor a znalost komplexnosti požadavků na moderní muzejní výstavnictví.

Soutěžní lhůta pro předložení návrhů v I. kole soutěže, jehož ukončení bylo původně stanoveno na 22. října 2015, byla vzhledem k velkému množství žádostí o dodatečné informace prodloužena až do 22. listopadu 2015. V tomto termínu Národní muzeum přijalo 25 návrhů.
Ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byly po přijetí soutěžních návrhů posuzovány kvalifikační předpoklady přihlášených účastníků soutěže. Tento proces posuzování trval až do 25. ledna 2016; žádný z účastníků soutěže nebyl pro neprokázání kvalifikačních předpokladů vyloučen.
Generálním ředitelem NM jmenovaná odborná hodnotící porota zahájila hodnocení návrhů 7. prosince 2015, avšak vzhledem k nedokončenému procesu posuzování kvalifikace účastníků své zasedání přerušila až do doby jeho dokončení. Zasedání poroty pak pokračovalo ve dnech 5., 11. a 12. února 2016, kdy porota hodnotila návrhy a doporučila šest soutěžních návrhů k postupu do II. kola soutěže. To bylo vyhlášeno 15. března 2016.

Odborné autorské týmy Národního muzea i v roce 2015 pokračovaly v upřesňování libret stálých expozic. Na základě oponentního řízení, které proběhlo v roce 2014, došlo k revizím většiny expozičních celků. K celkovému dokončení libret a započetí tvorby scénářů je však bezpodmínečně nutná součinnost s týmem hlavního architekta expozic. V roce 2015 byla také připravena pasportizace budoucích exponátů s cílem upřesnit harmonogramy a objemy finančních prostředků na nové akvizice, restaurování sbírkových předmětů a výrobu náročných kopii, modelů a interaktivních prvků. Tato akce byla zahájena na počátku roku 2016.

Památník Jana Palacha ve Všetatech

V domě Jana Palacha ve středočeské obci Všetaty vzniká památník a expozice věnovaná Janu Palachovi, jeho životu a sebeobětování a širším historickým souvislostem doby a jeho činu. Na základě rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2014 pověřilo Ministerstvo kultury ČR Národní muzeum úkolem vybudovat ve Všetatech Památník Jana Palacha (dále jen „Památník“). Za tímto účelem byla ministrem kultury Danielem Hermanem ustanovena poradní komise, která během roku 2014 vypracovala koncepci zbudování nového Památníku. Na jejím základě vznikne do roku 2018 ve Všetatech umělecky cenný objekt s muzejní expozicí, který bude připomínat protest Jana Palacha z 16. ledna 1969 v domácím i zahraničním kontextu. 

Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha byla vyhlášena dne 9. října 2015. Předmětem této jednokolové veřejné projektové soutěže je zpracování návrhu architektonického a uměleckého řešení Památníku Jana Palacha ve Všetatech jako specifického a symbolického místa, v němž silou prožitku může dojít k vnitřní transformaci a vytvoření osobitého vztahu jedince k dějinám 20. století. 
Soutěžní návrh měl doložit autorskou vizi komplexního řešení areálu Památníku a pozemku, na němž se nachází. Návrh měl prokázat také sílu tvůrčí osobnosti, její respekt a vnímání významu mimořádné lidské oběti Jana Palacha v kontextu dějin 20. století a boje za demokracii a lidská práva, dále znalost komplexnosti požadavků na moderní vzdělávání a muzejní výstavnictví.

Předmětem soutěže byl návrh:

  • uměleckého přetvoření původního domu Palachovy rodiny na Památník Jana Palacha ve Všetatech, přičemž vyhlašovatel předpokládá významové členění Památníku ve třech zónách:
    - symbolické – umělecká transformace samotného domu jako symbolu oběti Jana Palacha s cílem dát objektu novou kvalitu v jeho nové architektonické hodnotě a silném působení a výsledném dojmu na návštěvníky Památníku;
    - kontemplační – zahradní a terénní úpravy pozemku (včetně demolice nevyhovujících hospodářských a účelových stavení) do podoby meditační zahrady vhodné k osobnímu zamyšlení a kontemplaci návštěvníků Památníku;
    - edukační – novostavba výstavního pavilonu a prostorově-výtvarné řešení zde umístěné expozice.
  • stavebního a technického řešení revitalizace pozemku a domu, včetně řešení demolice technických staveb i projektu staveb nových na předmětném pozemku za účelem uvedení do veřejného užívání jako muzejního zařízení; návrh by měl zohledňovat nároky na kvalitní poskytování služeb návštěvníkům/klientům nově vzniklého veřejného provozu.

Generální ředitel Národního muzea jmenoval porotu, sestavenou z významných osobností architektury, výtvarného umění, dokumentaristiky a z historiků 20. století. Závislými členy poroty jsou Ing. arch. Josef Pleskot, člen poradní skupiny pro vybudování Památníku Jana Palacha ve Všetatech, který je zároveň předsedou poroty, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., historik a místopředseda poroty a pan Miroslav Baloun, starosta městyse Všetaty. Nezávislými členy poroty byli jmenováni prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, děkan Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci, prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan z Evangelické teologické fakulty UK, Vladimír 518, rapper, výtvarník a scénograf a akad. mal. Jiří Sozanský, sochař, malíř, grafik, tvůrce multimediálních projektů a environmentů.

Závislými náhradníky poroty jsou prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, děkan Fakulty architektury ČVUT, Mgr. Marek Junek, Ph.D., ředitel Historického muzea Národního muzea, Jan Poukar z občanského sdružení Národ pohasl; nezávislými náhradníky pak dokumentarista Pavel Štingl, doc. PhDr. Jiří T. Kotalík CSc. z katedry teorie a dějin umění AVU, PhDr. Richard Biegel, CSc., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK a režisérka a scenáristka Mgr. Ing. Kristina Vlachová. Přizvanými odbornými znalci poroty jsou PhDr. Jiří Suk, Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Bc. Michal Ježek, oba členové poradní skupiny pro vybudování Památníku Jana Palacha ve Všetatech.

Soutěžní lhůta byla stanovena do 15. ledna 2016, do soutěže bylo zasláno 31 návrhů.
Památník by měl být dokončen a zpřístupněn veřejnosti v lednu 2018.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Ve Všetatech vznikne Památník Jana Palacha

Ve Všetatech vznikne Památník Jana Palacha
V domě Jana Palacha ve středočeské obci Všetaty vzniká památník a expozice věnovaná Janu Palachovi, jeho životu a sebeobětování a širším historickým...

Okupaci z roku 1968 připomene pamětní deska

Okupaci z roku 1968 připomene pamětní deska
V srpnu roku 1968 byla na Václavském náměstí slyšet střelba. Terčem pro zbraně vojáků Varšavské smlouvy se stalo Národní muzeum. Proč vůbec na budovu...

VIDEO: Pokrokové osvětlení Panteonu

VIDEO: Pokrokové osvětlení Panteonu
Málokdo tuší, že osvětlení v Panteonu Národního muzea bylo na svoji dobu značně pokrokové. Na rozdíl od zbytku budovy, kde se svítilo plynem, zde byl...

Fotogalerie

Vznikající Památník Jana Palacha ve Všetatech

Vznikající Památník Jana Palacha ve Všetatech

Vznikající Památník Jana Palacha ve Všetatech

Vznikající Památník Jana Palacha ve Všetatech - detail stropu

Vznikající Památník Jana Palacha ve Všetatech - detail stropu

Vznikající Památník Jana Palacha ve Všetatech - detail stropu

Sál Historické budovy Národního muzea

Sál Historické budovy Národního muzea

Sál Historické budovy Národního muzea

Detail stropu sálu Historické budovy Národního muzea

Detail stropu sálu Historické budovy Národního muzea

Detail stropu sálu Historické budovy Národního muzea