výroční zpráva 2015

EN

Činnost Historického muzea

Jednotlivá sbírková oddělení se věnovala odborné práci, úspěšná byla akviziční činnost, kde se podařilo získat velké množství nových sbírkových předmětů dary, nákupy i převody, včetně několika unikátů. Tisíce předmětů byly zrestaurovány, zdigitalizovány a zdokumentovány. Ve vědě a výzkumu se jednotlivá oddělení podílela na řešení 9 cílů ve výzkumu a vývoji projektu DKRVO a 4 interních grantů. Pracovníci Historického muzea (dále jen "HM") publikovali několik desítek vědeckých i popularizačních prací a účastnili se vědeckých konferencí, kde přednesli své příspěvky. Pokračovala i odborná spolupráce s řadou domácích i zahraničních institucí, přednášková činnost a výuka odborných pracovníků na vysokých školách.

Akviziční činnost

Rok 2015 byl pro HM ve znamení výjimečně úspěšné akviziční činnosti. HM vynaložilo ze svého rozpočtu na nákup sbírek 232 000 Kč a dalších 1 100 000 Kč z dotace ISO MK ČR. Do numismatické sbírky byly zakoupeny dva unikáty: vůbec nejstarší slovanská církevní ražba z konce 10. století – stříbrný denár typu Cach 164 pražského biskupství za 960 000,- Kč (864 000 Kč ISO, 96 000 Kč NM) a dosud neznámý typ denáru manželky českého knížete Bedřicha Alžběty z 12. století za 250 000,- Kč (200 000 Kč ISO, 50 000 Kč NM). Pro sbírku starších českých dějin byl zakoupen obrázek Quida Mánesa jako dítěte a z Hlávkovy nadace byla pořízena puška – dvoják typu Lancaster za 130 000 Kč (100 000 Kč Hlávkova nadace, 30 000 Kč NM). Do sbírky novodobých českých dějin přibyly oděvy a textilní doplňky za 12 000 Kč. Pro sbírku etnografie byla MK ČR vykoupena podmalba na skle Ukřižovaný. Sbírky Národního muzea byly v roce 2015 také obohaceny o několik převodů státního majetku, například hodiny a busty pro sbírku starších českých dějin. Dále pokračovalo také postupné přebírání sbírek Muzea dělnického hnutí a jeho stěhování do depozitářů HM NM v Terezíně. Ze zajímavých darů stojí za zmínku křestní šátek, který daroval ministr národní obrany Fr. Udržal ke křtu dcery svému účetnímu – otci dárkyně; etnografická sbírka dále získala několik krojů, krojových součástí a krojovanou panenku. Numismatickou sbírku obohatila řada darů v podobě pamětních mincí a medailí a ročníkových sad oběhových mincí. Významným a objemným darem do divadelní sbírky byl soubor dekorací (opona, sufity a kulisy z 1. pol. 20. stol.) z ochotnického divadla, pocházející z obce Jestřabí v Krkonoších.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Historické muzeum  pokračovalo v roce 2015 s ošetřením sbírkových předmětů zejména prací vlastních restaurátorů s prioritou přípravy předmětů pro vystavení a výpůjčky. Restaurátoři v průběhu roku provedli částečnou očistu expozice zámku Vrchotovy Janovice a Památníku F. Palackého a F. L. Riegra. Dále se podíleli na instalacích výstav Historického muzea a společně s kurátory prováděli pravidelné kontroly stavu dlouhodobě vypůjčených předmětů do expozic jiných institucí. Dále také pokračovala optimalizace dlouhodobého uložení sbírek v Ústředním depozitáři v Terezíně. Ze zdrojů Národního muzea bylo z historické sbírky dodavatelsky zkonzervováno osm obrazů, ošetřena socha sv. Jana Nepomuckého v  parku zámku Vrchotovy Janovice a realizována výpomoc při restaurování modelu sochy Jana Husa. Dodavatelsky byla realizována také výpomoc při restaurování rámů Mánesova praporu Sokola Pražského ze Sbírky tělesné výchovy a sportu a při restaurování vypůjčených sochařských děl Národního muzea Afganistánu pro připravovanou výstavu „Afganistán – zachráněné poklady buddhismu“. V rámci spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Vyšší odbornou školou textilních řemesel a Univerzitou Pardubice zrestaurovali tamní studenti v rámci svých semestrálních a závěrečných prací 7 sbírkových předmětů z historické sbírky a 2 sbírkové předměty z divadelní sbírky Národního muzea. Přes  500 předmětů archeologické sbírky bylo v roce 2015 základně očištěno, přebaleno a očíslováno v rámci dobrovolnického programu Národního muzea. Dobrovolníci se ale podíleli na základní péči a konzervaci sbírkových předmětů napříč všemi sbírkami spravovanými Historickým muzeem. Restaurátoři Historického muzea v roce 2015 také zrestaurovali 88 vypůjčených předmětů Národního muzea Afganistánu, portrét Franze Eusebia hraběte z Pöttingu z kláštera v Rumburku, perleťový krucifix z Hřebčína Kladruby nad Labem, vitráž ze zámku Slavkov a vytvořili dvě kopie kachlů pro výstavu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Odborná správa sbírek

Ve většině oddělení HM probíhala inventarizace sbírek v CES obvyklým způsobem. Dvě sbírky Národního muzea procházely v roce 2015 generální revizí fondů. Standardně probíhalo průběžné pořádání sbírek v systematické evidenci II. stupně v databázích DEMUS a Bach a katalogizace do knihovnické databáze KP Win. Zvýšená pozornost byla věnována uložení a katalogizaci nově získané sbírky Muzea dělnického hnutí a přestěhování části choulostivých sbírek z externích objektů NM do depozitárních prostor v Terezíně. I v roce 2015 zaznamenalo HM enormní zájem o poskytnutí reprodukcí pro výstavní a zejména publikační účely.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

„Smím prosit?“ aneb taneční móda let třicátých

„Smím prosit?“ aneb taneční móda let třicátých
Tanečními hodinami dřív končilo dětství. Mladé dívky byly uváděny do společnosti dospělých, mladíci vyzrávali v muže. Jaká byla taneční móda ve...

VIDEO: Top předměty - Vycházkový oblek TGM

VIDEO: Top předměty - Vycházkový oblek TGM
Mezi nejvýznačnější předměty ve sbírkách Národního muzea patří bílý vycházkový oblek Tomáše G. Masaryka.

VIDEO: Knížecí hrob z Řepova

VIDEO: Knížecí hrob z Řepova
V malé vesnici Řepov nedaleko Mladé Boleslavi učinili archeologové v 19. století velký objev. Odhalili bohatý knížecí hrob z poloviny 2. století po...

„Opice Hany Benešové“ - výjimečná dáma a její kožichy

„Opice Hany Benešové“ - výjimečná dáma a její kožichy
S Hanou Benešovou jsou dnes spojována adjektiva jako přirozená, společenská, ale hlavně elegantní. Manželka dlouholetého ministra zahraničních věcí a...

Fotogalerie

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Pozoruhodný soubor malovaných jevištních dekorací z obce Jestřabí v Krkonoších obsahuje mimo jiné oponu a zadní prospekty. Vzhledem ke způsobu malby – zejména drapérií na krajích díla a postav – je jeho autorem pravděpodobně malíř Jan Lev (1874–1935).

Akviziční činnost

Pozoruhodný soubor malovaných jevištních dekorací z obce Jestřabí v Krkonoších obsahuje mimo jiné oponu a zadní prospekty. Vzhledem ke způsobu malby – zejména drapérií na krajích díla a postav – je jeho autorem pravděpodobně malíř Jan Lev (1874–1935).

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Pozoruhodný soubor malovaných jevištních dekorací z obce Jestřabí v Krkonoších obsahuje mimo jiné oponu a zadní prospekty. Vzhledem ke způsobu malby – zejména drapérií na krajích díla a postav – je jeho autorem pravděpodobně malíř Jan Lev (1874–1935).

Akviziční činnost

Pozoruhodný soubor malovaných jevištních dekorací z obce Jestřabí v Krkonoších obsahuje mimo jiné oponu a zadní prospekty. Vzhledem ke způsobu malby – zejména drapérií na krajích díla a postav – je jeho autorem pravděpodobně malíř Jan Lev (1874–1935).

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Pozoruhodný soubor malovaných jevištních dekorací z obce Jestřabí v Krkonoších obsahuje mimo jiné oponu a zadní prospekty. Vzhledem ke způsobu malby – zejména drapérií na krajích díla a postav – je jeho autorem pravděpodobně malíř Jan Lev (1874–1935).

Akviziční činnost

Pozoruhodný soubor malovaných jevištních dekorací z obce Jestřabí v Krkonoších obsahuje mimo jiné oponu a zadní prospekty. Vzhledem ke způsobu malby – zejména drapérií na krajích díla a postav – je jeho autorem pravděpodobně malíř Jan Lev (1874–1935).

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Puška-dvoják typu Lancaster zakoupená z příspěvku Hlávkovy nadace.

Akviziční činnost

Puška-dvoják typu Lancaster zakoupená z příspěvku Hlávkovy nadace.

Dokumentace sbírek

Dokumentace sbírek

Závod Praha–Běchovice, 7. 5. 1939. Jeden z více než 2500 nově digitalizovaných skleněných diapozitivů se sportovní tematikou z fotoateliéru Františka Illeka, Press Photo Service.

Dokumentace sbírek

Závod Praha–Běchovice, 7. 5. 1939. Jeden z více než 2500 nově digitalizovaných skleněných diapozitivů se sportovní tematikou z fotoateliéru Františka Illeka, Press Photo Service.

Dokumentace sbírek

Dokumentace sbírek

Masarykovy hry, konec 30. let 20. století. Negativ z fotoateliéru Fr. Illeka.

Dokumentace sbírek

Masarykovy hry, konec 30. let 20. století. Negativ z fotoateliéru Fr. Illeka.

Péče o sbírky - restaurování

Péče o sbírky - restaurování

Dámské dřeváčky, stav před a po restaurování. Boty čistila Alena Mochalina, dobrovolnice Národního muzea.

Péče o sbírky - restaurování

Dámské dřeváčky, stav před a po restaurování. Boty čistila Alena Mochalina, dobrovolnice Národního muzea.

Péče o sbírky - restaurování

Péče o sbírky - restaurování

Věžová monstrance, Čechy, 2. polovina 15. století, stříbro lité a tepané. Stav po restaurování.

Péče o sbírky - restaurování

Věžová monstrance, Čechy, 2. polovina 15. století, stříbro lité a tepané. Stav po restaurování.

Péče o sbírky - restaurování

Péče o sbírky - restaurování

Vějíř z vlastnictví Anny Holinové, snoubenky Jana Nerudy, Čechy, 2. polovina 19. století, dřevo, hedvábí. Stav po restaurování.

Péče o sbírky - restaurování

Vějíř z vlastnictví Anny Holinové, snoubenky Jana Nerudy, Čechy, 2. polovina 19. století, dřevo, hedvábí. Stav po restaurování.

Péče o sbírky - restaurování

Péče o sbírky - restaurování

Carl Friedrich Lessing, Studie k obrazu Husitské kázání, Düsseldorf, 1834, olej na plátně, v původním rámu. Stav po restaurování.

Péče o sbírky - restaurování

Carl Friedrich Lessing, Studie k obrazu Husitské kázání, Düsseldorf, 1834, olej na plátně, v původním rámu. Stav po restaurování.

Péče o sbírky - restaurování

Péče o sbírky - restaurování

Antonín Machek, Portrét Josefa Jungmanna, Praha, 1833, olej na plátně, v původním rámu. Stav po restaurování.

Péče o sbírky - restaurování

Antonín Machek, Portrét Josefa Jungmanna, Praha, 1833, olej na plátně, v původním rámu. Stav po restaurování.

Péče o sbírky - restaurování

Péče o sbírky - restaurování

Autorský model sochy Jana Husa od Věry Beránkové-Ducháčkové v průběhu restaurování. Tento mírně nadživotní model vyhrál v roce 1937 konkurs na pomník do panteonu Národního muzea. V roce 2016 bude veřejnosti prezentován na výstavě „Druhý život husitství“.

Péče o sbírky - restaurování

Autorský model sochy Jana Husa od Věry Beránkové-Ducháčkové v průběhu restaurování. Tento mírně nadživotní model vyhrál v roce 1937 konkurs na pomník do panteonu Národního muzea. V roce 2016 bude veřejnosti prezentován na výstavě „Druhý život husitství“.

Péče o sbírky - restaurování

Péče o sbírky - restaurování

Plastika dvou klaunů ve vzporu na rukách z výzdoby cirkusu Aquamanéž Fantazie, stav v průběhu restaurování pro výstavu „Klauni“.

Péče o sbírky - restaurování

Plastika dvou klaunů ve vzporu na rukách z výzdoby cirkusu Aquamanéž Fantazie, stav v průběhu restaurování pro výstavu „Klauni“.

Péče o sbírky - restaurování

Péče o sbírky - restaurování

Kontrola fyzického stavu dlouhodobě vypůjčených předmětů de stálé expozice Českého farmaceutického muzea v Hospitalu Kuks zvaná "Kouzlo apatyky".

Péče o sbírky - restaurování

Kontrola fyzického stavu dlouhodobě vypůjčených předmětů de stálé expozice Českého farmaceutického muzea v Hospitalu Kuks zvaná "Kouzlo apatyky".

Péče o sbírky - restaurování

Péče o sbírky - restaurování

Kontrola fyzického stavu dlouhodobě vypůjčených předmětů de stálé expozice Českého farmaceutického muzea v Hospitalu Kuks zvaná "Kouzlo apatyky".

Péče o sbírky - restaurování

Kontrola fyzického stavu dlouhodobě vypůjčených předmětů de stálé expozice Českého farmaceutického muzea v Hospitalu Kuks zvaná "Kouzlo apatyky".

Péče o sbírky - restaurování

Péče o sbírky - restaurování

Podobizna starého muže od neznámého autora. Stav před a po externím restaurování ak. mal. Milanem Kadavým.

Péče o sbírky - restaurování

Podobizna starého muže od neznámého autora. Stav před a po externím restaurování ak. mal. Milanem Kadavým.

Péče o sbírky - restaurování

Péče o sbírky - restaurování

Dámské šaty, stav po restaurování. Restaurovala během studentské praxe studentka VOŠTŘ, Radka Vojtěchová.

Péče o sbírky - restaurování

Dámské šaty, stav po restaurování. Restaurovala během studentské praxe studentka VOŠTŘ, Radka Vojtěchová.