výroční zpráva 2015

EN

Rekonstrukce, obnova a rozvoj objektů Národního muzea

Činnost Odboru náměstka pro investiční rozvoj v roce 2015 představuje náměstek Mgr. Milan Plaček

Z pohledu obnovy a rozvoje materiální základny Národního muzea (dále jen „NM“) bylo klíčovou událostí uplynulého roku zahájení generální rekonstrukce hlavní muzejní budovy. Za přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky a ministra kultury Daniela Hermana předalo NM  20. dubna 2015 Historickou budovu konsorciu stavebních firem Metrostav Praha, Průmstav Praha a IMOS Brno, které vyhrálo tendr na její generální rekonstrukci. Stavební a restaurátorské práce jsou plánovány na 42 měsíců a cena díla byla sjednána ve výši 1,636 mld. Kč vč. DPH.    

Předmětná obnova národní kulturní památky, jejíž součástí je vybudování spojovací podzemní chodby mezi Historickou a Novou budovou NM, je realizována z finančních prostředků programu Podpora péče o národní kulturní poklad, respektive podprogramu Obnova a rozvoj materiálně technické základny NM. Cílem rekonstrukce je obnovit v plném rozsahu původní muzejní funkce budovy a zároveň v rámci současných historických prostorů zkvalitnit její využití, technické a obslužné vybavení. Novými lokálními stavebními intervencemi bude rozšířena užitná hodnota vnitřních prostor, a to jak výstavních, expozičních, tak i provozních, při zachování maximální autenticity budovy. Stavbou spojovací chodby mezi Historickou a Novou budovou vznikne muzejně-kulturní komplex provázaný po provozně technické stránce.  

Ve sledovaném období bylo v rámci generální rekonstrukce vybudováno zařízení staveniště a probíhaly práce na ochraně uměleckých děl, uměleckořemeslných a historických stavebních prvků a konstrukcí v interiéru a exteriéru objektu. Byly odpojeny a odstrojeny stávající nevyužitelné instalace a technologické vybavení budovy. Byly zahájeny restaurátorské průzkumy a přípravy restaurátorských záměrů. Realizovaly se nezbytné bourací práce včetně statického zajištění, otloukání omítek, přípravy podkladu pro sananční omítky, škrábání maleb na stěnách atd. V souvislosti s realizací dvorní vestavby byl v levém nádvoří proveden záchranný archeologický výzkum, v rámci kterého bylo nalezeno torzo základových partií bastionu novoměstského opevnění. Po projednání s orgány památkové péče bylo rozhodnuto nemovitý nález v maximální možné míře zachovat formou ochranného překrytí.   Dále byly provedeny přípravné práce speciálního zakládání ve dvoraně a průjezdu včetně vrtání mikropilot pro zajištění stavební jámy. V části budoucí spojovací chodby byly realizovány výkopové práce na komunikaci sloužící k vybudování nových komor k přeložení podzemních kabelových tras. Oproti časovému harmonogramu rekonstrukce jsou stavební práce ve skluzu, který by měl být vyrovnán v průběhu roku 2016. 

V souladu s časovým harmonogramem pokračovaly práce na restaurování a odborných opravách volných interiérových prvků z Historické budovy. Konkrétně se jedná o 14 soch a 62 bust, které představují významné osobnosti české historie a dále původní mobiliář navržený architektem Schulzem. Současně probíhaly a v závěru roku byly dokončeny práce na zhotovení kopie sousoší dvou okřídlených chlapeckých Géniů nesoucích svatováclavskou korunu. Originál sousoší vykazoval značnou degradaci pískovce a poškození železných výztuh a kotev. V roce 2006 byl originál sousoší snesen z průčelí Historické budovy a následně bylo toto dílo podrobeno důkladnému restaurátorskému průzkumu. Na doporučení památkářů bylo rozhodnuto o vytvoření kopie sousoší pro osazení na původní místo v exteriéru budovy, přičemž galerijně zrestaurovaný originál bude vystaven v místě vyústění spojovací chodby do interiéru Historické budovy. Galerijní restaurování originálu sousoší, kromě zlacení kovových částí,  bylo dokončeno v závěru roku 2015.

Vedle stavební části rekonstrukce probíhaly intenzivní přípravy spojené s budováním budoucích expozic a výstav. Týmy muzejních kurátorů připravily libreta pro jednotlivé expozice, které se staly základem pro vyhlášení dvoukolové soutěže na architektonické řešení expozic a výstavních prostor včetně organizace návštěvnického provozu. Soutěž NM vyhlásilo v červenci 2015 a předpokládáme, že vítězný návrh bude znám v průběhu II. čtvrtletí roku 2016.

Pokračovala částečná rekonstrukce Nové budovy NM (bývalá budova Federálního shromáždění). Stavební práce byly realizovány za částečně omezeného provozu a byly zaměřeny na nezbytně nutné dispoziční,  provozně technické a požárně bezpečnostní úpravy vyvolané novým funkčním využitím objektu. Harmonogram rekonstrukce byl od zahájení stavby průběžně přizpůsobován aktuální situaci na stavbě, a to jak z hlediska limitujících provozních podmínek muzea, tak z důvodu dodatečně uplatněných nových stavebních prací a objektivně nepředvídatelných dodatečných prací, které jsou nezbytné pro řádné užívání a kolaudaci objektu. Náročný proces schvalovacího řízení představoval časovou zátěž, která negativně ovlivnila časový harmonogram rekonstrukce. Předpokládáme, že rekonstrukce bude dokončena ve II. čtvrtletí roku 2016.  

Na základě rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ministerstvo kultury pověřilo NM úkolem vybudovat ve Všetatech na Mělnicku Památník Jana Palacha. V roce 2015 NM vykoupilo od současných majitelů nemovitost ve Všetatech, ve které student Jan Palach prožil většinu života. Souběžně s tímto procesem vyhlásilo NM architektonickou soutěž o návrh na stavební a umělecké řešení Památníku. Tato soutěž je koncipována jako otevřená, veřejná, anonymní a dvoukolová a jejím výstupem bude uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na umělecké řešení Památníku a zpracování projektu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Předpokládáme, že smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena v průběhu II. čtvrtletí roku 2016. 

V tabulkové části jsou uvedeny finanční zdroje, které byly přiděleny NM v rámci programového financování včetně jejich čerpání:

Název programu a název akce Druh výdajů Přidělené finanční
prostředky v Kč
Skutečnost 2015
v Kč
Péče o národní kulturní poklad:      
Rekonstrukce Historické budovy NM Investiční 121 522 431,94 40 165 621,31
Rekonstrukce Historické budovy NM Neinvestiční 60 907 188,00 10 691 827,76
Rekonstrukce Nové budovy NM Investiční 87 130 000,21 59 395 827,25
Rekonstrukce Nové budovy NM Neinvestiční 2 572 900,09 1 845 693,39
Nové expozice v Historické
a Nové budově NM
Neinvestiční 5 130 000,00 189 368,00
Reprodukce majetku státních
kulturních zařízení:
     
Památník Jana Palacha ve Všetatech Investiční 3 064 488,00 1 753 028,00


Z uvedené tabulky je zřejmé, že disponibilní finanční zdroje nebyly vyčerpány na základě níže uvedených důvodů u těchto akcí:

  • Rekonstrukce hlavní budovy – nižší objem stavebních činností oproti časovému harmonogramu, který byl způsobený zejména nedořešením smluvních vztahů konsorcia s potencionálními subdodavateli, se negativně promítnul i do výše finančního plnění;
  • Rekonstrukce bývalé budovy Federálního shromáždění – náročný schvalovací proces objektivně nepředvídatelných stavebních prací se podílel na skluzu časového harmonogramu rekonstrukce a na nižším čerpání finančních zdrojů;   
  • Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea – byly čerpány pouze náklady na odměny členů poroty architektonické soutěže;
  • Památník Jana Palacha ve Všetatech – byly čerpány pouze finanční zdroje na pořízení domu, kde student Jan Palach vyrůstal.

Kromě výše uvedených projektů realizovalo NM řadu akcí menšího rozsahu, které významně přispěly k obnově a rozvoji materiálně technické základny muzea. Tyto akce byly financovány výhradně z finančních prostředků fondu reprodukce majetku. NM čerpalo předmětné zdroje například na vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce bývalých vojenských kasáren v Litoměřicích na depozitář Českého muzea hudby. Projekt byl následně rozpracován do formy zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Vlastní soutěž byla vyhlášena v listopadu 2015, s výhledem zahájení stavby ve II. čtvrtletí roku 2016. V průběhu roku 2015 byly v Místodržitelském letohrádku ve Stromovce realizovány práce na celkové opravě fasády a balustrády věže včetně jejího statického zabezpečení. Pokračovaly přípravné a předprojektové práce na revitalizaci objektů Náprstkova muzea na Betlémském náměstí, v rámci kterých bylo dokončeno zaměření budov, byla provedena stavební pasportizace a stavební historický průzkum. V objektu depozitáře Terezín I byla realizována druhá etapa modernizace systémů měření a regulace a v rámci racionalizace spotřeby elektrické energie provedena záměna venkovního osvětlení s využitím LED technologie. V objektu depozitáře Terezín II byla vybudována obslužná komunikace a instalována zvedací plošina.

Také pro rok 2016 plánuje NM zapojit vedle dotací ze státního rozpočtu i fond reprodukce majetku jako doplňkový zdroj financování obnovy a rozvoje materiálně technické základny muzea, a to zejména při řešení dílčích technologických inovací, rekonstrukcí a oprav nevyhovujícího stavebně technického stavu budov.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Národní muzeum: Začíná rekonstrukce století

Národní muzeum: Začíná rekonstrukce století
V pondělí 20. dubna 2015 Národní muzeum slavnostně předalo svou Historickou budovu zhotoviteli generální rekonstrukce. Může tak začít tolik potřebná...

VIDEO: Podívejte se s námi do podzemí!

VIDEO: Podívejte se s námi do podzemí!
Během prací souvisejících s plánovaným hloubením tunelu mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea byla odkryta i část staré nepoužívané stoky.

Sledujte rekonstrukci online – jak se staví lešení

Sledujte rekonstrukci online – jak se staví lešení
Dění kolem Historické budovy Národního muzea zachycují dvě online kamery. Podívejte se na zrychlené video ze stavby lešení, které posloužilo pro...

Sochy čtyř živlů

Sochy čtyř živlů
Novorenesanční Historická budova Národního muzea je plná různých emblémů a alegorií. Také čtyři sochy umístěné na levé boční balustrádě mají svůj...

Deinstalace soch z Historické budovy Národního muzea

Deinstalace soch z Historické budovy Národního muzea
Z pravé balustrády rekonstruované Historické budovy Národního muzea byly deinstalovány tři sochy ženských figur. Podívejte se, jak celá akce...

Fotogalerie

Archeologický výzkum na nádvoří Historické budovy

Archeologický výzkum na nádvoří Historické budovy

Archeologický výzkum na nádvoří Historické budovy

Bourací práce v podkroví

Bourací práce v podkroví

Bourací práce v podkroví

Bourání bývalých pracoven v podkroví

Bourání bývalých pracoven v podkroví

Bourání bývalých pracoven v podkroví

Budování základové desky pro jeřáb

Budování základové desky pro jeřáb

Budování základové desky pro jeřáb

Demontáž lustru

Demontáž lustru

Demontáž lustru

Demontáž pasířského prvku kandelábru

Demontáž pasířského prvku kandelábru

Demontáž pasířského prvku kandelábru

Demontovaná vrchní část kandelábru ze schodiště

Demontovaná vrchní část kandelábru ze schodiště

Demontovaná vrchní část kandelábru ze schodiště

Instalace lešení na jihozápadní fasádě

Instalace lešení na jihozápadní fasádě

Instalace lešení na jihozápadní fasádě

Kopie sousoší Géniů před dokončením

Kopie sousoší Géniů před dokončením

Kopie sousoší Géniů před dokončením

Ochrana arkádové chodby

Ochrana arkádové chodby

Ochrana arkádové chodby

Ochrana bočního schodiště na rampě

Ochrana bočního schodiště na rampě

Ochrana bočního schodiště na rampě

Ochrana mramorové podlahy a sloupů v Panteonu

Ochrana mramorové podlahy a sloupů v Panteonu

Ochrana mramorové podlahy a sloupů v Panteonu

Ochrana mramorové podlahy v Panteonu

Ochrana mramorové podlahy v Panteonu

Ochrana mramorové podlahy v Panteonu

Práce na přeložení kabelových tras

Práce na přeložení kabelových tras

Práce na přeložení kabelových tras

Práce na přeložkách kabelových tras

Práce na přeložkách kabelových tras

Práce na přeložkách kabelových tras

Přeložení kabelového vedení na trase spojovací chodby

Přeložení kabelového vedení na trase spojovací chodby

Přeložení kabelového vedení na trase spojovací chodby

Stavba lešení na rizalitu

Stavba lešení na rizalitu

Stavba lešení na rizalitu

Zakrývání hlavního schodiště

Zakrývání hlavního schodiště

Zakrývání hlavního schodiště

Zakrývání kašny

Zakrývání kašny

Zakrývání kašny

Zakrývání podlah

Zakrývání podlah

Zakrývání podlah