výroční zpráva 2015

EN

Činnost Přírodovědeckého muzea

Rok 2015 byl v Přírodovědeckém muzeu (PM) rokem výstav, kdy po dlouhých letech příprav se konečně podařilo zrealizovat zoologickou výstavu s názvem Archa Noemova, jejíž vernisáž proběhla v květnu. Výstava poprvé umožnila jedinečnou možnost shlédnutí vyhynulých či ohrožených zvířecích druhů ze sbírek zoologického oddělení po uzavření Historické budovy Národního muzea. Tato výstava zaznamenala nebývalý úspěch a těší se popularitě jak u dospělých návštěvníků, tak také u žáků základních a středních škol. Další menší výstavou byla výstava s názvem “Jak se bude jmenovat?”, která se uskutečnila v období od května – října. Tato výstava se zaměřila na prezentaci typového materiálu ze sbírek PM a seznámila návštěvníky s problematikou popisování nových druhů napříč vybranými přírodovědeckými odděleními NM. Hlavním lákadlem této výstavy byla možnost navrhovat návštěvníky jméno pro nově objeveného brouka rodu Eulichas, který byl nalezen zaměstnancem entomologického oddělení NM při expedici v jižním Laosu. Navzdory velmi těžkému tématu i zde bylo dosaženo úspěchu a zpětná vazba návštěvníků byla pozitivní a bylo vybráno jméno Eulichas cinnamomea (skořicovník).

Mimo jiné byl důraz kladen také na řešení úkolů dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) dále interních a externích grantových projektů. Kromě tuzemských projektů pokračovala účast PM i v evropském projektu SYNTHESYS 3. V roce 2015 PM ukončilo dva projekty aplikovaného výzkumu z programu NAKI, které byly v řešení od roku 2012. Vysoké množství impaktových publikací uplatněných za tento rok (79) a účast na mezinárodních expedicích a konferencích utvrzuje v tom, že PM je srovnatelné vědecké pracoviště i s jinými institucemi zaměřených primárně jen na vědeckou činnost.

Akviziční činnost

Z prostředků projektu NAKI byly zakoupeny dva soubory (P1P 2015/6 a P1P 2015/13) mineralogického materiálu reprezentující unikátní vývoj a vzorky z typových lokalit. Z projektu SYNTHESYS byla zakoupena sbírka střevlíkovitých brouků skupiny Paussinae (coll. Peter Hlaváč) P5P 15/2015 a z prostředků Hlávkovy Nadace byla zakoupena například sbírka vrubounovitých brouků (coll. Jan Vitner) P5P 17/2015 (foto 2). Cenným materiálem bylo získání typového materiálu štírů rodu Euscorpius (P6A 5961-5962), paratypu pancířníka Belba bartosi Winkler, 1955 (P6A 6007) 
a typového materiálu měňavky a vířníků ze sbírky E. Bartoše (P6E 3951-3957). Součástí antropologické sbírky se stal odlitek gravetienské kostry z Dolních Věstonic (DV3)(P7p 1/2015) a posmrtné masky Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek 

Byly zaváděny do praxe postupy vyvinuté a otestované v rámci nové metodiky vyvinuté ve spolupráci s VŠCHT – metody vhodného uskladňování, preventivního i sanačního ošetření. Postupy byly aplikovány převážně na pyritizované pozůstatky savců z  miocénu a bezobratlých ze sedimentů svrchní křídy. Celkem bylo preparováno 130 a konzervováno 370 sbírkových předmětů. Kromě běžné péče (konzervace – 1535 ks, preparace – 923 ks) probíhalo intenzivně restaurování kvůli výstavám Archa Noemova a Jak se bude jmenovat?, jako např. oprava exponátu křovináře němého a zrestaurování řady exponátů ryb, plazů, obojživelníků a korýšů.

Odborná správa sbírek

Celkově byl důraz kladen na uspořádání sbírkových fondů, jejich přetřídění a determinaci v návaznosti na přestěhování sbírek v souvislosti s rekonstrukcí Historické budovy NM. Rovněž probíhala determinace rozsáhlých nových akvizic v souvislosti s jejich katalogizací i vědeckou činností oddělení. Velké úsilí bylo věnováno korigování údajů k sbírkovým předmětům a revidovány byly originály a typy ze starých fondů. Jednou ze stěžejních aktivit bylo například konečné vybalení sbírkových předmětů petrologické podsbírky (vzorky standardních rozměrů) a jejich základní uspořádání v zásuvkách kompaktorového depozitáře.

Dokumentace sbírek

Digitální dokumentace sbírek byla v roce 2015 realizována zejména v rámci projektu NAKI – Typový a unikátní material ve sbírkách Přírodovědeckého muzea a přípravy výstavy „Jak se bude jmenovat?“, údaje byly převáděny do podrobné digitální databáze, data byla kontrolována a korigována. Využívány jsou rovněž nové technologie (microCT, prostředky 3D snímání a SEM). Snímky včetně metadat byly poskytnuty pro server eSbirky.cz v celkovém počtu 27 765 sbírkových předmětů.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

VIDEO: Top předměty - Mozkovna neandrtálce

VIDEO: Top předměty - Mozkovna neandrtálce
Ve sbírkách antropologického oddělení Národního muzea je uložen jeden z nejvýznamnějších předmětů Národního muzea: výlitek mozkovny neandertálského...

VIDEO: Top předměty - Kostra velryby

VIDEO: Top předměty - Kostra velryby
Kostra plejtváka myšoka se bezesporu stala symbolem Národního muzea. Možnost zakoupit kostru nadprůměrně velké samice, která uhynula u pobřeží...

Přírodovědci Národního muzea pracují i v noci

Přírodovědci Národního muzea pracují i v noci
Práce entomologa zkoumajícího motýly (latinsky Lepidoptera) nekončí se západem slunce. Noční motýli – můry, začínají být aktivní brzy po setmění. Jak...

Fotogalerie

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Uncaria insignis (syntyp) z locality Luzo, Filipíny, rostlina popsaná podle sběru T. Haenkeho z Luzonu švýcarským botanikem A. P. de Candollem.

Akviziční činnost

Uncaria insignis (syntyp) z locality Luzo, Filipíny, rostlina popsaná podle sběru T. Haenkeho z Luzonu švýcarským botanikem A. P. de Candollem.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Ukázka sbírky vrubounovitých brouků Jana Vitnera (P5P 17/2015)

Akviziční činnost

Ukázka sbírky vrubounovitých brouků Jana Vitnera (P5P 17/2015)

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Odlitek kostry ženy odkryté v Dolních Věstonicích z období svrchního paleolitu (gravettien; DV3)

Akviziční činnost

Odlitek kostry ženy odkryté v Dolních Věstonicích z období svrchního paleolitu (gravettien; DV3)

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Odběr vzorků uranových slíd (autunit, torbernit) z lomové stěny; pegmatitový lom Assuncao, Portugalsko.

Akviziční činnost

Odběr vzorků uranových slíd (autunit, torbernit) z lomové stěny; pegmatitový lom Assuncao, Portugalsko.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Třetihorní ryba Ophidion (mníkovec) z lokality Loučka

Akviziční činnost

Třetihorní ryba Ophidion (mníkovec) z lokality Loučka

Odborná správa sbírek

Odborná správa sbírek

Ukázka sbírky motýlů Karla Kruška (P5P 8/2015)

Odborná správa sbírek

Ukázka sbírky motýlů Karla Kruška (P5P 8/2015)

Odborná správa sbírek

Odborná správa sbírek

Souplodí dvou oříšků rodu Caryanthus, model z microCT (PM2 - F3286b)

Odborná správa sbírek

Souplodí dvou oříšků rodu Caryanthus, model z microCT (PM2 - F3286b)

Odborná správa sbírek

Odborná správa sbírek

Digitální trojrozměrný snímek vnější kostry kraba rodu Microcorystes (PM2-O4297) získaný pomocí mikroCT.

Odborná správa sbírek

Digitální trojrozměrný snímek vnější kostry kraba rodu Microcorystes (PM2-O4297) získaný pomocí mikroCT.

Odborná správa sbírek

Odborná správa sbírek

Digitální trojrozměrný snímek vnější kostry kraba rodu Microcorystes (PM2-O4297) získaný prostředky 3D mikroskopie. Barvy označují výšku zkameněliny.

Odborná správa sbírek

Digitální trojrozměrný snímek vnější kostry kraba rodu Microcorystes (PM2-O4297) získaný prostředky 3D mikroskopie. Barvy označují výšku zkameněliny.

Péče o sbírky

Péče o sbírky

Prázdný obalový materiál po vybalení sbírkových předmětů petrologické podsbírky připravený pro další využití. Foto František Vacek.

Péče o sbírky

Prázdný obalový materiál po vybalení sbírkových předmětů petrologické podsbírky připravený pro další využití. Foto František Vacek.

Péče o sbírky

Péče o sbírky

Uspořádání sbírkových předmětů petrologické podsbírky v zásuvkách kompaktorového depozitáře. Foto František Vacek.

Péče o sbírky

Uspořádání sbírkových předmětů petrologické podsbírky v zásuvkách kompaktorového depozitáře. Foto František Vacek.

Péče o sbírky

Péče o sbírky

Sbírka chorošovitých hub nově přebalená do moderních herbářových krabic. Depozitáře H. Počernice.

Péče o sbírky

Sbírka chorošovitých hub nově přebalená do moderních herbářových krabic. Depozitáře H. Počernice.