výroční zpráva 2015

EN

Péče o knihovní fondy Národního muzea

Centrálním knihovnickým pracovištěm NM je Knihovna Národního muzea, která zajišťuje akvizici a základní zpracování knih pro všechny odbory NM a jejich oborové knihovny. Jistou samostatnost v akvizici i správě mají v rámci NM Knihovna hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby a Knihovna Náprstkova muzea, které byly historicky budovány jako samostatné – v Českém muzeu hudby jde o tzv. sbírkové knihovny. 

Hlavním legislativním rámcem, v němž Knihovna Národního muzea pracuje, je Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb.  To přináší závazky především pro oddělení základní knihovny, oddělení časopisů, oddělení mezinárodní výměny a oddělení služeb. V nesbírkovém legislativním rámci (fondy mimo Centrální evidenci sbírek) pracuje se svými fondy (kulturními památkami) také oddělení zámeckých knihoven. Činnost Knihovny národního muzea v oblasti práce se sbírkou (CES) je popsána v kapitole II. 4.
Hlavním evidenčním systémem pro knihovní fondy v Národním muzeu je knihovní systém Verbis. Základní strategický směr jeho rozvoje je šíření uživatelských licencí jednak v rámci Knihovny Národního muzea (na rok 2016 je plánován začátek přechodu evidence fondů zámeckých knihoven ze systému Quarx), jednak v těch odděleních odborných složek Národního muzea, v nichž jsou předpoklady k jejich efektivnímu užívání (systemizovaná pracovní síla s odbornou knihovní průpravou).  Významným pokrokem je vytvoření souborného katalogu, jehož prostřednictvím probíhá souběžné vyhledávání z dílčích katalogů. Ke zjednodušení orientace ve fondu oddělení časopisů probíhá digitalizace jeho lístkového katalogu, jejíž dokončení se za pomoci dobrovolníků plánuje v roce 2016.

Místa působení Knihovny Národního muzea se oproti roku 2014 nezměnila: Nová budova Národního muzea, Místodržitelský letohrádek v Praze 7, restaurátorská dílna v Praze 3, depozitáře v Terezíně a přechodně na Zbraslavi a v Národním archivu tvoří půdorys, který by měl být snad už v příštím roce zjednodušen přesunutím restaurátorské dílny do Nové budovy. Rok 2015 byl také poslední, v němž knihovna používala tzv. depozitář Metro, jehož nevyhovující klimatické podmínky jsou důvodem k jeho brzkému zrušení.
K střednědobým úkolům KNM, stanoveným v roce 2013 s plánem dokončení podle rychlosti postupu prací, náleží revize trvalých výpůjček knih v odborných oddělení napříč Národním muzeem. Tento mimořádný úkol je první pokus o generální revizi výpůjček nashromážděných v průběhu 20. století do počtu cca 20 tisíc jednotek. 
Stav revize výpůjček v jednotlivých odděleních Národního muzea: Hudebně historické oddělení ČMH1: revize skončena; Oddělení pravěku a antického starověku HM1: revize skončena; Oddělení starších českých dějin HM2: revize skončena; Archiv Národního muzea HM3: revize skončena; Etnografické oddělení HM4: revize skončena; Numismatické oddělení HM5: revize započata; Divadelní oddělení HM6: revize skončena; Oddělení novodobých dějin HM8: revize skončena; Mykologické oddělení PM3: revize skončena; Botanické oddělení PM4: revize skončena; Entomologické oddělení PM5: revize skončena; Náprstkovo muzeum: revize skončena; Oddělení péče o sbírky SVN1: revize skončena. Ve většině oddělení zbývá výsledky revize konfrontovat se soupisy výpůjček a s fyzickým stavem příslušné signatury (ověření v katalogu a kontrola příslušného místa uložení v regálu). Ve zjištěných ztrátách převažují knihy vydané od 2. poloviny 19. století  do 1. poloviny 20. století. Zatím jasný počet ztrát je 627 svazků.
K hlavním úkolům Knihovny Národního muzea, které přesahovaly rámec NM, náleželo sledování vývoje prací a priorit stanovených Koncepcí rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 a podílení se na přípravě nové koncepce rozvoje prostřednictvím ředitele knihovny.

Akvizice

V oblasti soudobé literatury Knihovna Národního muzea pokračovala v soustavném doplňování knihovního fondu dle sběrného programu -   s důrazem na knihovnictví a knihovědu, literární vědu, historii a pomocné vědy historické, dějiny věd, dějiny novinářství, regionální literaturu, muzeologii a přírodní vědy.  Akvizice domácí produkce probíhala především formou tzv. placeného povinného výtisku (PPV – dotace MK ČR 750 tis. Kč) (oddělení základní knihovny),  zahraniční odborná literatura byla získávána především výměnou (srovnej kapitolu III. 4) a nákupem  z rozpočtu Národního muzea (odd. výměny).  Dalším zdrojem  byly  dary  - zejména jednotlivé knižní dary od osob a vydavatelů. Celkový přírůstek z těchto zdrojů činil 4 812 knih a 519 titulů odborných periodik. Oddělení časopisů s právem bezplatného povinného výtisku periodik zaznamenalo přírůstek 5 274 jednotek  (svazek jako evidenční jednotka obsahuje více čísel titulu) od 4 594  titulů. Z toho 16 svazků (4 tituly) nabylo oddělení darem a 24 svazků (6 titulů) bylo zapsáno ze starých a dosud nezpracovaných fondů. 
V podrobnějším pohledu je akviziční statistika Knihovny Národního muzea tato: na nákup domácí a zahraniční literatury bylo celkem vydáno 1 630 000 Kč (knihy, periodika, databáze): 750 tisíc Kč činila dotace na nákup českých neperiodických publikací (tzv. placený povinný výtisk – získáno 3302  knih), 880 tisíc Kč z rozpočtu NM  na odborné domácí a zejména zahraniční knihy (získáno  210 knih), periodika (získáno 148 titulů českých  a 75 titulů zahraničních) a databáze pro knihovnu a oddělení NM.  
Mezinárodní výměna tištěných publikací, i přes pokračující obecný trend ve vydávání  odborné literatury - tj. pokles počtu periodik vydávaných v tištěné podobě v důsledku jejich přechodu na elektronický formát – buď jako  „open access“ či  placený přístup, přispěla k akvizici takto: výměnou bylo přijato 296 titulů periodik a na 1300 titulů knižních kontinuací. Viz tabulka kap. III. 4.
V roce 2015 přijala Knihovna Národního muzea také mimořádný přírůstek cca 20 000 knih a časopisů z knihovny Muzea dělnického hnutí. Probíhá jeho zpracování.

Ochrana knihovních fondů

Jednotlivá oddělení Knihovny Národního muzea mají své specifické přístupy ke správě svých fondů podle druhu materiálu a evidence. Oddělení rukopisů a starých tisků, oddělení knižní kultury a částečně oddělení základní knihovny a oddělení časopisů spravují fondy v režimu sbírky (CES), o tom viz kapitola II. 4. Konzervační a restaurátorská dílna KNM v roce 2015 sloužila především k ochraně fondu sbírkového. 
Nejmohutnější aktivitu v preventivní ochraně knihovního fondu vyvíjelo oddělení časopisů při péči o povinný výtisk: celkem svázáno 321 kusů svazků časopisů za 250 tis. korun, ochrannými krabicovými obálkami bylo opatřeno 2 272 nevázaných titulů periodik. Část periodického tisku je nutno kvůli nedostatku financí uchovávat v podobě balíků (418 ks novin, 749 ks časopisů). Z přestěhovaného fondu periodik ze zrušeného depozitáře v Radonicích nad Ohří (2014) bylo v dezinfekční komoře v ÚDT Terezín ošetřeno 230 krabic fondu. Oddělení základní knihovny pokračovalo v průběžné mechanické očistě svého knihovního fondu uloženém na Zbraslavi, která je prováděna souběžně s prováděním inventarizace. Oddělení zámeckých knihoven provádělo rozsáhlé depozitární přesuny 16 431 sv. a reinstalace 13 058 sv. na objektech ÚDT Terezín II, Březnice, Kunštát. 

Odborná správa, evidence a dokumentace knihovních fondů

Oddělení základní knihovny ve spolupráci s oddělením mezinárodní výměny pokračovalo ve zpracování přírůstků v automatizovaném knihovnickém systému Verbis. Katalogizace byla ukončena u 16 478 záznamů, do Souborného katalogu ČR bylo zasláno celkem 16 634 záznamů (z toho 9 486 záznamů se týkalo retrokonverze).

 

Statistika fondu – přírůstky KNM zpracované v r. 2015 do elektronického katalogu Verbis

2015

počet exemplářů zpracovaných ve Verbis 

Dar

2 098

598 140,00

Koupě

1 239

1 148 659,00

PPV

3 302

750 000,00

Výměna

938 

736 183,00

Celkem

7 577

3 232 982,00

Poznámka:  jednotkou je zde …. kniha nebo ročník časopisu

 

Oddělení časopisů  zkatalogizovalo  6 591  svazků od 3 539 titulů v naprosté většině povinného výtisku,   oddělení zámeckých knihoven zkatalogizovalo  2 512 svazků (fondy zámeckých knihoven Radenín, Jevišovice, Hostim, Šebetov, Budíškovice). Celkový počet bibliografických jednotek v databázi systému Quarx dosáhl 487 525.

V knihovním systému Verbis bylo pracovnicemi Knihovny Náprstkova muzea vytvořeno 902 katalogizačních záznamů. Většina nově zpracovaných monografií pocházela z revidované příruční knihovny a přírůstková čísla jim byla přidělena v minulých letech. Nových přírůstků s přírůstkovými čísly 139 855 – 140 079 bylo 223. Současně byla prováděna editace záznamů z let 2012 – 2013 (celkem 2324), tak aby mohly být záznamy dodány do Souborného katalogu ČR, kde jich bylo přijato celkem 2 874.  Z Knihovny Národního muzea bylo do systému Verbis importováno 196 záznamů; ty představují 196 nových přírůstků. Tyto publikace s označením Náp mají přírůstkové číslo Knihovny Národního muzea a přidělené signatury Knihovny Náprstkova muzea. Přírůstek v  roce 2015 tvoří 419 knihovních jednotek.

Knihovna Českého muzea hudby naimportovala a doplnila z databáze Knihovny Národního muzea 175 záznamů katalogizačních záznamů, k tomu vytvořila 5 záznamů monografií a 4 periodik.  Rekatalogizací prošlo 865 libret.

Knihovní inventarizace a revize probíhaly podle kvót stanovených Knihovním zákonem. Oddělení základní knihovny zkontrolovalo 128 181 svazků, oddělení časopisů 2 151 jednotek uloženého fondu, 4 105 titulů povinného výtisku (z toho 624 reklamovalo pro nedodání vydavatelem). Oddělení zámeckých knihoven provádělo revize jednak podle dlouhodobého plánu, jednak nárazově v souvislosti se stěhováním a reinstalacemi knihovních celků. Revizí prošly fondy knihoven Bohdalice, Kvasice, Višňové, Zdounky, Ždánice, Nové Syrovice, Krasonice, Kravsko, Police u Jemnice, Skalice, Uherčice, Bečov nad Teplou, Nová Horka, Bartošovice, Bystřice pod Hostýnem, Kunín, Brandýs nad Labem, Zruč nad Sázavou, Vlašim, Strážnice, Jaroslavice, Plaveč, Moravské Budějovice, Komorní Hrádek, Hřebeny, Kolešovice, Sokolov, Petrohrad, Slabce, Blšany, Nový Zámek, Schwenda, Lysá nad Labem, Kopidlno, Poběžovice. Celkem prošlo revizí  76 327 svazků.

Úspěšně byly dokončeny projekty z dotací MK ČR – VISK (Veřejné informační služby knihoven). VISK 5 – Knihovna Náprstkova muzea zahájila program retrospektivní konverze a překročila plánovaný počet plánovaných záznamů a do Souborného katalogu ČR jich odeslala 4 961. Celkové náklady byly 72 000,- Kč. Knihovna hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby pokračovala 10. etapou v retrokonverzi katalogu hudebnin, zpracovala a do Souborného katalogu ČR zaslala 1603 záznamů, s náklady 64 500,- Kč.

VISK 6 – oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea zdigitalizovalo dva středověké velkoformátové rukopisy XIII A 4 a XIII A 7 s celkovými náklady 130 000,- Kč.

VISK 7 -  Knihovna Náprstkova muzea pokračovala v projektu Reformátování krajanských periodik tituly Slovan Amerikánský, Pokrok, Pozor, Pozor americký, Hlas, Národní noviny. Za 289.000 Kč zdigitalizovala 31 071 stran. Z dotace byly zhotoveny obaly z nekyselé lepenky na 32 svazky periodika Slávie digitalizovaného v předchozích letech.

Badatelský servis

Evidence badatelů, jimž jsou zpřístupňovány fondy a sbírky knihoven NM, se provádí ve dvou skupinách: podle servisu materiálu ve sbírkové evidenci (obsahuje výkaz v kapitole II. 4) a podle servisu materiálu v knihovní evidenci. Fondy jsou zpřístupňovány ve studovně v Nové budově Národního muzea, v Terezíně, na Zbraslavi, v Místodržitelském letohrádku v pražské Stromovce, v Českém muzeu hudby a v Náprstkově muzeu. Hlavní studovna Knihovny Národního muzea v Nové budově byla od 13. 5. 2015 do září 2015 zavřena z důvodu rekonstrukce, studium badatelů probíhalo po tu dobu v ostatních uvedených  badatelnách nebo v pracovnách zaměstnanců. Tabulka poskytuje přehled o servisu v oddělení časopisů (KNM3), oddělení zámeckých knihoven (KNM4), oddělení služeb  (KNM6, které vedle sbírkového materiálu zajišťuje servis knihovního fondu oddělení základní knihovny), Knihovny Náprstkova muzea (NPM) a Knihovny Českého muzea hudby (ČMH). Reprografické služby zajišťované oddělením KNM6 byly výrazně omezeny odstavením provozu kopírovacího stroje a skenerů na 8 měsíců mimo provoz z důvodu rekonstrukce a jejího dokončování v protokole a digitalizačním pracovišti v Nové budově. Počet výpůjček z knihovních fondů na výstavy Národního muzea a jiných organizací bylo 158.

Počet 

KNM3

KNM4

KNM6

NPM

ČMH

Celkem

domácích badatelů

210

16

111

60

139

536

zahraničních badatelů

5

4

9

3

35

56

návštěv domácích badatelů

664

28

301

151

583

1 727

návštěv zahraničních badatelů

10

7

8

33

139

197

studovaných knih: domácí badatelé

4 661

31

305

738

505

6 240

studovaných knih: zahraniční badatelé

22

7

154

135

25

343

digitálních kopií

2 103

72

23 966

0

4370

30 511

xerokopií

1 321

11

3 372

0

250

4 954

Meziknihovní výpůjčka

105

0

290

8

0

403

Konzultace

500

119

2 072

40

600

3 331


Fotogalerie

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Do oddělení časopisů Knihovny Národního muzea mají všichni vydavatelé periodického tisku v České republice povinnost zasílat jeden exemplář z každého vydání svého titulu novin nebo časopisu.

Žánrové spektrum časopisů

Do oddělení časopisů Knihovny Národního muzea mají všichni vydavatelé periodického tisku v České republice povinnost zasílat jeden exemplář z každého vydání svého titulu novin nebo časopisu.

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů

Žánrové spektrum časopisů