výroční zpráva 2015

EN

Zpráva o finančním hospodaření Národního muzea

Činnost Odboru ekonomicko-provozního náměstka v roce 2015 představuje náměstek Ing. Rudolf Pohl.

 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Národního muzea za rok 2015 ke stažení ZDE

Hospodářský výsledek Národního muzea  za účetní období  2015  je  zisk ve výši  601 956,37 Kč.

Významným podílem na financování potřeb organizace i podílem na zisku jsou tržby ze vstupného, krátkodobého a dlouhodobého pronájmu, prodeje zboží. Výnosy z prodeje služeb (602), jsou ve výši 20 788 511,74 Kč, z toho vstupné činí 17 678 135,16 Kč, výnosy ze vstupného naplnila organizace na 122 %. Výnosy z pronájmu (603) jsme rozpočtovali ve výši 15 000 tis. Kč, realizováno 10 113 473,04 Kč, plánované pronájmy nebylo možné realizovat z důvodu předání HB zhotoviteli. Výnosy (604) z prodaného zboží byly za sledované období ve výši 451 605,70 Kč Ostatní výnosy z činnosti (649) za účetní období 2015 jsou ve výši 993 613,27 Kč. Celkové vlastní výnosy za rok 2015  činí  75 971 109,17 Kč. Národní muzeum schválený rozpočet vlastních výnosů naplnila. Položka (671) ve výši 376 017 629,83 Kč obsahuje provozní dotaci od zřizovatele a jiné účelové dotace.   Hospodářský zisk rozdělí organizace v poměru 80 : 20 ve prospěch fondu odměn a 20 % do rezervního fondu. Národní muzeum v roce 2014 mělo vyrovnaný rozpočet a v letech minulých nebylo ve ztrátě.(viz. Tabulka, graf)

Celkové náklady organizace byly ve výši 451 386 782,63 Kč, z toho náklady na materiál (501) činily 15 925 594,65 Kč, energie (502) byly ve výši 42 720 974,29 Kč, organizace nepřekročila plánovaný rozpočet v této nákladové položce. Opravy a udržování (511) za rok 2015 byly ve výši 33 092 774,04 Kč, podstatná část nákladů je krytá z FRM. Náklady na služby jsou v NM významnou části celkových nákladů. Za účetní období 2015 tyto náklady byly ve výši 110 145 679,98 Kč. V těchto nákladech jsou služby - ostraha a dozor ve výši 30 963 800,04 Kč, výstavní činnost ve výši 20 892 478,60 Kč, úklid 9 924 696,32 Kč, revize ve výši 4 078 010,95 Kč. Oproti plánovanému rozpočtu překročila organizace rozpočet především v nákladové položce služby, rozpočtováno 87 575 962,52 Kč. Významnou část překročení tvoří služby související s výstavní činností. Z celkových nákladů organizace se služby podílejí 38,4 %, další část tvoří osobní náklady 7,3 %, opravy a udržování 13,6 %, energie 9,46 %.

Přehled  HV

Rok

Dotace celkem

Vlastní výnosy

Výnosy celkem

Náklady celkem

Zisk +, ztráta -

2006

261 135

56 331

317 466

315 135

2 331

2007

272 722

75 307

348 029

341 277

6 752

2008

312 398

91 969

404 367

404 208

159

2009

368 166

86 448

454 614

452 430

2 184

2010

380 507

101 853

482 360

481 588

772

2011

350 781

80 014

430 795

430 795

0

2012

347 034

70 963

424 073

423 800

273

2013

348 999

60 330

409 628

409 605

23

2014

333 829

85 157

442 342

442 342

0

2015

364 149

75 971

451 989

451 387

602

Přehled dotace organizace za účetní období 2015

Celková výše poskytnuté neinvestiční dotace SR                       310 829 212 Kč

od zřizovatele MK ČR
v tom:
příspěvek na provoz                                                                        298 741 000 Kč                                 
navýšení OON                                                                                         120 000 Kč
tarifní platy                                                                                              668 212 Kč
zvýšení příspěvku na krytí                                                                10 900 000 Kč
provoz .účelové Kroužkovací stanice                                                   100 000 Kč
program kulturní aktivity                                                                    2 748 000 Kč
VISK veřejný informační systém knihoven                                          382 000                                

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem                                  37 685 000 Kč

V tom:
- Věda, vývoj a inovace institucionální neinvestiční   DKRVO       18 883 000 Kč
investice                                                                                               3 428 000 Kč
- NAKI program aplikovaného výzkumu a vývoje 
národní a kulturní identity                                                                15 374 000 Kč

Obnova a rozvoj  materiální základny Národního muzea

v roce 2015 účelové prostředky na jednotlivé akce a programy v systému „ISPROFIN“  byly poskytnuty následovně:  
Na rekonstrukci historické budovy Národního muzea bylo v roce 2015 čerpáno celkem  50 857 449,07 Kč a na rekonstrukci budovy Federálního shromáždění - Nové budovy NM bylo čerpáno celkem  61 241 520,64 Kč.
Rovněž začaly přípravy na nové expozice pro Historickou budovu i Novou budovu Národního muzea a byly čerpány finanční prostředky ve výši 189 368 Kč. Z programu ISPROFIN byly čerpány investiční prostředky ve výši 1 753 082 Kč na Památník Jana Palacha ve Všetatech. Níže uvádíme rozdělení dle programu .

ISPROFIN“
Neinvestiční prostředky 
ISPROFIN   
Neinvestiční prostředky ISO  celkem                                                 1 294 000,00 Kč
134V515000040  -ISO C                                                                    1 094 000,00 Kč
134V514000041    ISO C                                                                      200 000,00 Kč

Výše uvedené prostředky byly poskytnuty na výkup předmětů kulturní hodnoty do sbírek NM

Uplatnění předkupního práva na předměty kultur. hodnoty celkem        20 000,00 Kč
134V517 00018     ISO E                                                                              20 000,00 Kč
134V12200004 Rekonstrukce HB                                                      10 691 827,76 Kč
134V12200006 Rekonstrukce NB(FS)                                                 1 845 693,39 Kč
34V12200007 Nové expozice HB                                                            189 368,00 Kč                                              

Investiční prostředky

ISPROFIN
Investiční prostředky
134V12200004 Rekonstrukce  HB                                                   40 165 621,31 Kč
NNV
134V12200006 Rekonstrukce NB(FS)                                            59 395 827,25 Kč

Podpora reprodukce majetku stát. kulturních zařízení
134V112000233 Památník J. Palacha                                              1 753 028,00 Kč         

  

Programy financované ze společných programů Evropské unie a České republiky

Tituly:

OP VK  HEUREKA
Jedná se o program určený pro vzdělávání žáků škol v přírodních vědách, kde partnery s finanční účastí na projektu jsou CfME , s.r.o. a PeF UK a partnery (10) bez finanční účasti jsou školy. Řídícím orgánem projektu je MŠMT.

OP VK Dotkni se 20. Století
Jedná se o program vzdělávání  žáků v humanitním oboru, kde partnery bez finanční účasti jsou školy.

Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z EU

Celkem                                                                                                 3 845 864,55 Kč

Na OPVK  HEUREKA   byla poskytnuta dotace ve výši 1 291 155,03 Kč jako nároky nespotřebovaných výdajů ex post  a na OPVK  projekt  Dotkni se byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 554 709,52 Kč rovněž jako nároky nespotřebovaných výdajů ex post.                                                                                        

Z operačního programu životního prostředí ERDF celkem  349 128,25 Kč bylo poskytnuto na projekt Obnova přírodních parků - zámek Vrchotovy Janovice
 

Kulturní aktivity:

Národní muzeum obdrželo z tohoto programu v roce 2015 finanční prostředky neinvestiční ve výši  2 748  tis. Kč na níže uvedené projekty:
Folklorní regiony, Pražská muzejní noc, Poznej své kořeny, Strážci paměti, Mes Aynek Budhistické poklady, Centrum pro prezentaci a digitalizaci, Husitské unikáty, Cesty za poznáním, 2. svět. válka, České hrady a zámky, Metodické centrum ČMH                                    

Realizované výstavní projekty zvýšily návštěvnost  a zároveň navýšily příjmy ze vstupného.
Poskytnuté finanční prostředky byly využity účelově, nevyčerpané prostředky byly vraceny v zákonné lhůtě.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty a zhodnocení přínosu uskutečněných cest na činnost NM

Realizace zahraničních pracovních cest pracovníků NM si vyžádala v roce 2015 celkové náklady ve výši  5 664 412 Kč. Podstatná část zahraničních pracovních cest byla  financována z účelových prostředků poskytnutých na  výzkum a vývoj – institucionální, z programu NAKI, dále  z poskytnutých prostředků GA ČR a EU. Pracovníci Národního muzea ve vědě a výzkumu v roce 2015 prokázali vysokou produktivitu a dosáhli v rámci resortu zcela nadprůměrné množství kvalitních výsledků. Národní muzeum se v rámci hodnocení vědy a výzkumu prováděného každoročně Radou pro výzkum a vývoj umisťuje pravidelně mezi nejlépe hodnocenými subjekty v tzv. zelené skupině institucí, které vysoce zhodnotily vynaložené finanční prostředky.

Na poli vědy a výzkumu se pracovníci Národního  muzea zapojili do řešení  výzkumných projektů a výzkumných záměrů. Projekty byly financovány jednak z účelového a institucionálního financování vědy MK, z Grantové agentury ČR.  V Národním muzeu vzniklo více než 80 odborných publikací z přírodovědeckých i humanitních oborů. Vědečtí pracovníci Národního muzea prezentovali svoje výsledky na mezinárodních i tuzemských konferencích. Jako vědecká organizace se Národní muzeum prezentuje také tím, že přímo v objektu Národního muzea pořádá odborné mezinárodní konference, odborné semináře a workshopy. V rámci projektu Euroepana, EU-Creative projektu Athena Plus, Provenio, proběhly konference, odborné semináře včetně workshopu.  Odborní pracovníci Národního muzea se zúčastnili i mezinárodních konferencí, kde prezentovali výsledky z oboru paleontologie, biodiverzity a digitalizace vědeckých poznatků v rámci  globalizace vědy a vývoje. Mezinárodní spolupráce Národního muzea na poli vědy a výzkumu probíhala v rámci vědecké koncepce NM. Odborníci Národního muzea se v roce 2015 zúčastnili  zahraniční  paleontologické expedice v Číně 

Realizované zahraniční pracovní cesty umožňují pracovníkům NM získávat nové poznatky v oblasti vědy a výzkumu v souladu se stanovenými cíli. Skutečná práce v terénu umožňuje vědeckým pracovníkům vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností se zahraničními partnery. Velmi významná je i prezentace NM na mezinárodních konferencích, kde dochází k výměně informací a navazování nových kontaktů pro další spolupráci. Práce v zahraničních laboratořích přináší nové poznatky vědeckých analýz, získávání nových poznatků  a materiálů  pro zpracování sbírek, a tím obohacování sbírkového fondu NM. Zahraniční cesty a pobyty pracovníků NM přinášejí s sebou nejen poznatky, ale i srovnávání, studování sbírek v zahraničních muzeích a tím zvyšování odbornosti  zaměstnanců  NM, prohlubování vědecké činnosti a prestiže  NM.

Mimorozpočtové zdroje financování

Národní muzeum získalo několik grantů GAČR, dále má projekty vědy  vývoje z EU, zároveň v rámci spolupráce a podpory výstavní činnosti obdržela peněžité dary. Celková výše finančních prostředků mimorozpočtových v roce 2015 byla ve výši 9 096 697,40 Kč. Ze zahraničí NM přijalo částku ve výši 3 095 471,73 Kč. Během účetního období 2015 bylo použito celkem 11 985 940,65 Kč z toho 3 673 825 Kč na platy a 1 060 260 Kč na ostatní osobní náklady v souladu s podmínkami přijaté dotace. Co se týká finančních prostředků ze zahraničí jedná se o projekty, z nichž větší část byla v roce 2015 ukončena. Poskytnuté dary jsou účelově určené na projekt Súdán a výstavy realizované v roce 2015. Z přijatých mimorozpočtových prostředků na platy  použito 3 673 825 Kč a na ostatní osobní náklady částka ve výši 74 500 Kč.

Poskytnuté finanční prostředky GAČR a EU  jsou použity na zahraniční cesty a badatelské účely.

Vývoj mimorozpočtových zdrojů v čase

 

 

Mimorozpočtové zdroje

Celkové náklady NM

Podíl v % na celkovém financování

2013

6 589

409 605

1,61

2014

10 412

442 342

2,35

2015

10 948

451 387

2,43


Fondy organizace

Fond reprodukce majetku
Zůstatek k 1. 1.                                                                                           28 222 098,40 Kč
Tvorba FRM  2015                                                                                      54 599 735,17 Kč                        

Čerpání:
Na financování pořízení a technické zhodnocení dl. majetku                25 335 883,97 Kč
Na financování oprav a udržování majetku                                              38 986 356,55 Kč
Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku                      3 350 064,19 Kč
Celkem                                                                                                         67 672 304,71 Kč
Zůstatek k 31.12. 2015                                                                              15 149 528,86 Kč

Rezervní fond 2015
Zůstatek k 1.1.                                                                                             11 677 528,83 Kč
Tvorba RF 2015                                                                                              6 650 360,23 Kč
Finanční prostředky ze zahraničí účelové                                                   5 004 597,73 Kč
Dary účelové                                                                                                  1 645 762,50 Kč
Celkem  čerpáno                                                                                           4 686 928,78 Kč
Zůstatek k 31.12.2015                                                                                13 640 960,28 Kč

Finanční prostředky zahraniční  byly poskytnuty na stávající projekty EU

  • Synthesys
  • Athena Plus
  • Europeana Creative
  • Leonardo
  • Eco Signalis

Projkety Athena Plus, Europeana Creative a Leonardo byly v roce 2015 ukončeny.

Finanční dary poskytnuté v roce 2015 byly účelově určené a archeologický výzkum projektu Súdán ve výši 1 500 tis. Kč ostatní dary byly účelově určeny na realizaci výstav.               

Fond odměn
Zůstatek k 1.1.                                                                               1 043 589,40 Kč
Čerpání                                                                                           1 043 589,40 Kč

Fond odměn byl čerpán na odměny pracovníků, za mimořádné výkony v rámci výstavní činnosti, přípravu projektu nových expozic v Historické budově NM i Nové budově NM, přípravu projektu Památníku Jana Palacha  a mimořádných výkonů při zajištění činnosti vyplývajících ze zřizovací listiny NM.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Zůstatek 1.1.                                                                                   1 421 489,41 Kč
Tvorba                                                                                              1 232 126,18 Kč
Čerpání   2015                                                                                 1 362 645,28 Kč

Finanční prostředky byly čerpány v souladu se zákonem

Stravování                                                                                        1 198 613,00 Kč
Rekreace                                                                                             101 984,28 Kč
Kultura sport                                                                                         55 248,00 Kč
Sociální výpomoci-půjčky                                                                      6 800,00 Kč

 

Přehled fondů v časové řadě ke stažení ZDE
 

Mzdové náklady

Schváleným rozpočtem na rok 2015 stanovil zřizovatel prostředky na platy ve výši 110 689 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 432 tis. Kč. Rozpočtovou úpravou č. 3  zřizovatel navýšil organizaci limit na ostatní osobní náklady o 120 tis. Kč, RÚ č. 25 byl navýšen příspěvek o částku 668 212 Kč, z toho 617 000 Kč v rámci zvýšení tarifních platů o 3 % Kč a  částka 51 212 Kč mimořádné navýšení na základě komentáře výsledků hospodaření za I-III Q. Celkové náklady na mzdy činily 122 821 708 Kč,  OON  činily 3 979 140 Kč a náhrady za nemoc byly v roce 2015 ve výši 390 177 Kč. Níže uvádíme přehled mzdových nákladů dle jednotlivých projektů.  Ostatní osobní náklady byly vynaloženy na dohody o provedení práce, především pro doprovodné akce související s výstavní činností, dále na průvodcovské služby. V projektech na vědu a vývoj byly dohody o provedení práce vynaloženy na práce související s účelem a cílem projektu.