výroční zpráva 2015

EN

Dobrovolnický program Národního muzea

Dobrovolnický program Národního muzea byl oficiálně spuštěn v únoru roku 2015. Projekt nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti příležitost zapojit se do činnosti muzea a podílet se tak na jeho fungování. K jeho přípravě se se zájmem přispěli zaměstnanci instituce, kteří program připomínkovali a zároveň vytipovali aktivity, kterých by se dobrovolníci mohli účastnit.  Právě díky aktivní účasti muzejních pracovníků bylo možné dobrovolníkům po zahájení projektu nabídnout pozice napříč téměř všemi odděleními muzea.  Za uplynulý rok se do projektu zapojilo více než 130 dobrovolníků. Největší zájem uchazeči o dobrovolnický program projevili o činnosti související se samotnými sbírkovými předměty. Projekt tak např. velkou měrou pomáhá s probíhající digitalizací a katalogizací sbírek. Téměř polovina všech účastníků programu se podílela právě na těchto a podobných činnostech, které bychom mohli označit jako „nepřímo“ související se sbírkovými předměty. 

Odborně vzdělání zájemci a studenti odborných škol se prostřednictvím projektu zapojili do práce se sbírkovými předměty v restaurátorských dílnách a na dalších pracovištích. Do takovéto „přímé“ práce se sbírkovými předměty se zapojilo zhruba 15 procent dobrovolníků. Stejný počet dobrovolníků pak vykonával v rámci svého uplatnění v muzeu činnosti, která byly propojením „přímé“ a „nepřímé“ práce sbírkovými předměty.

V rámci programu mají jeho účastníci také příležitost zapojit se i do práce s veřejností – např. v Náprstkově muzeu se tak podílejí na přípravě a realizaci programů a dílen pro veřejnost. 
Pracovníci muzea při výběru konkrétních činností, jež byly nabídnuty dobrovolníkům, kladli nejenom důraz na jejich smysluplnost a přínos muzeu, ale také na atraktivnost aktivit pro samotné dobrovolníky. Např. v případě delší spolupráce mají účastníci programu nezřídka možnost pracovat po delší čas s vybranou částí sbírky a podrobně se s ní tak seznámit. 
Absolutní většina dobrovolníků s muzeem spolupracovala právě dlouhodobě, v řádu několika měsíců. Menší část zájemců s naší institucí navázala krátkodobou, ale za to intenzivní spolupráci v řádu několika týdnů – jednalo se především o studenty, kteří si takto doplňovali odbornou praxi a zúčastnili se programu např. v restaurátorských dílnách, s tím že během spolupráce svou činnost vykonávali téměř každodenně.

Fungování programu v rámci jednotlivých muzeí zaštituje kontaktní osoba odboru, která navazuje prvotní komunikaci se zájemci o dobrovolnický program. V případě velkých odborů jako je Historické či Přírodovědecké muzeum byli v rámci zjednodušení fungování a komunikace ustanoveny i kontaktní osoby některých oddělení. Tito pracovníci, stejně jako koordinátor celého programu, následně vypomáhají zaměstnancům také s administrativní částí projektu. Svým postavením v procesu kontaktní osoby a koordinátor zajišťují také kontrolu nad průběhem celého projektu. Vzhledem k velikosti Národního muzea se tato snaha o přehlednost a průhledné fungování projektu jeví jako velmi zásadní pro dobré fungování dobrovolnického programu i jeho další rozvoj.

O úspěchu programu svědčí jednak velký počet dobrovolníků, jenž se do projektu v roce 2015 zapojil, ale také skutečnost, že většina z nich se dění v muzeu účastnila dlouhodobě a řada z nich se ve spolupráci rozhodla pokračovat i v roce 2016.
Přínos projektu můžeme vidět nejenom v samotné činnosti, kterou zde dobrovolníci vykonávají – doposud se jedná o téměř pět a půl tisíce hodin, které zájemci věnovali ve svém volném čase muzeu. Sám o sobě je program také dalším prostředkem propagace celé instituce a v neposlední řadě se stává příležitostí, jak otevřít Národní muzeum veřejnosti a dát jí možnost nahlédnout do jeho fungování. Další rozvoj projektu tedy jistě přispěje nejenom k obohacení samotných zájemců o dobrovolnictví, ale také celé instituce.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Dobrovolníkům se práce v Národním muzeu líbí.

Dobrovolníkům se práce v Národním muzeu líbí.
Začátkem letošního února spustilo Národní muzeum nový dobrovolnický program, který zájemcům umožňuje aktivně se zapojit do chodu této největší...

Fotogalerie

Dobrovolníci mají možnost zapojit se i do přímé práce se sbírkovými předměty.

Dobrovolníci mají možnost zapojit se i do přímé práce se sbírkovými předměty.

Dobrovolníci mají možnost zapojit se i do přímé práce se sbírkovými předměty.

V rámci projektu mají zájemci příležitost vyzkoušet si práci na odborném pracovišti.

V rámci projektu mají zájemci příležitost vyzkoušet si práci na odborném pracovišti.

V rámci projektu mají zájemci příležitost vyzkoušet si práci na odborném pracovišti.

Mezi dobrovolnické činnosti může patřit například i zadávání údajů do databáze sbírkových předmětů.

Mezi dobrovolnické činnosti může patřit například i zadávání údajů do databáze sbírkových předmětů.

Mezi dobrovolnické činnosti může patřit například i zadávání údajů do databáze sbírkových předmětů.

Dobrovolnice Numismatického oddělení.

Dobrovolnice Numismatického oddělení.

Dobrovolnice Numismatického oddělení.