výroční zpráva 2020

EN

Věda a výzkum v Českém muzeu hudby

Zaměstnanci Českého muzea hudby se v roce 2020 podíleli na řešení 5 výzkumných oblastí zaměřených na hudební historii a její osobnosti, hudební nástroje i zvukové dokumenty. V rámci těchto oblastí řešili 15 výzkumných cílů podpořených z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení jednoho projektu základního výzkumu dotačního programu GAČR a jednoho projektu aplikovaného výzkumu programu NAKI. V rámci interního programu na podporu zejména mladší generace odborných pracovníků pokračoval v Českém muzeu hudby v roce 2020 jeden projekt.  

Výsledky výzkumu byly bohužel ovlivněny pandemií a v jejím důsledku se některé plánované výstupy nepodařilo realizovat, některé připravované konference a publikace byly posunuty na příští rok. Navzdory nepříznivé situaci bylo prezentováno 6 příspěvků na odborných domácích i zahraničních konferencích, seminářích a workshopech a vydáno bylo 15 publikačních výstupů, z nichž byly 2 odborné knihy, 1 certifikovaná metodika a 1 funkční vzorek. Odbornými publikacemi byl druhý svazek kritické edice korespondence B. Smetany a kniha Slavní čeští skladatelé, vydaná u příležitosti uspořádání stejnojmenné výstavy v Historické budově Národního muzea. I v tomto roce vydalo České muzeum hudby časopis Musicalia, zaměřený především na muzikologické studie a reflexi odborné činnosti muzea. V rámci popularizace vědy prezentovali pracovníci Českého muzea hudby v roce 2020 veřejnosti své výzkumné aktivity formou přednášek, seminářů, workshopů, exkurzí, popularizačních článků a publikací v tištěné i online podobě.  

Řada aktivit se přesunula do virtuálního prostoru. Muzeum Bedřicha Smetany zprovoznilo webový portál, jehož součástí je databáze ke Smetanovým skladbám. Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (MCMI), od jehož vzniku uplynuly 4 roky, zveřejňuje na svých webových stránkách postupně databázi hudebních nástrojů a databázi jejich výrobců. Semináře se soustředily na aplikaci výsledků výzkumu centra do praxe.  

V rámci oblasti Problematika zvukových dokumentů (v rámci IP DKRVO) byla vyřešena otázka dlouhodobé archivace a uložení fonografických válečků. Vydáním audiovizuálního díla Naše zlatá republika byl uzavřen výzkum zaměřený na Tomáše Garrigue Masaryka a hudbu jeho doby.  

Tisková konference k objevení hlasu TGM na fonografickém válečku 

Fonografický váleček s hlasem TGM ze dne 7. 3. 1930

Pracovníci Českého muzea hudby představili také živou hudbu. Pokud to dovolila epidemiologická situace, proběhly přednášky a koncerty ve spolupráci se Společností B. Smetany nebo koncerty ve Dvořákově muzeu (Klavírní kvarteto Josefa Suka). Pro amatérskou veřejnost byly určeny Tvůrčí dílny melodramu. V době, kdy se nemohly konat koncerty, měla veřejnost možnost zhlédnout několik hudebních vystoupení pracovníků Českého muzea hudby na webu Národního muzea nebo na facebooku. Připomeňme např. cyklus hudebních pořadů Advent s Národním muzeem IIV nebo Koleda na doma. Širší povědomí o Českém muzeu hudby vytvářejí i příspěvky rozhlasové a televizní (medailon B. Smetany pro Českou televizi a dokument o Mé vlasti pro TV Arte, rozhovory pro Český rozhlas, pro Radio Classic a Proglas). 

Projekty GAČR 

Získané projekty v roce 2020: 

Projekty NAKI 

Probíhající projekty: 

Interní granty 

Probíhající projekty: 

Popularizace vědy 

Popularizační přednášky pro veřejnost, semináře, workshopy  

 • Šustíková, Věra: Tvůrčí dílny melodramu pro amatérskou veřejnost, lektorka. Společnost Zdeňka Fibicha ve spolupráci s Národním muzeem  Českým muzeem hudby, únor 2020.    
 • Šustíková, Věra: Umělecké dílny melodramu pro adepty soutěže, hlavní metodička a lektorka. Společnost Zdeňka Fibicha ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby, září 2020.  
 • Antonín Dvořák a ptactvo, doprovodná přednáška k výstavě Antonín Dvořák – Inspirace přírodou, Muzeum Antonína Dvořáka, 17. 9. 2020. https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/muzeum-antonina-dvoraka/antonin-dvorak-a-ptactvo  

Popularizační exkurze pro veřejnost  

 • Lebedová, Mariana: skupinové komentované prohlídky stálé expozice uzpůsobené požadavkům návštěvníků (školní skupiny, senioři, hendikepovaní) 
 • Mojžíšová, Olga – Reichová, Alena – Viktorová, Kateřina: komentované prohlídky expozice (17. 2., 9. 3., 20. 7.); výklad v expozici (2. 10.); výklad v expozici v anglickém jazyce (19. 2., 28 posluchačů). 
 • Komentované prohlídky výstavy Antonín Dvořák – Inspirace přírodou a stálou expozicí Muzea Antonína Dvořáka, 29. 1. 2020 (ZŠ Řevnice), 18. 2. 2020 (OundleSchool) 
 • Virtuální exkurze studentů Katedry informačních studií MUNI Brno ve fonotéce a zvukovém studiu NM Českého muzea hudby, 2. 12. 2020.  

Popularizační projekty   

 • Šustíková, Věra: 23. Melodramfest, umělecká ředitelka, dramaturgie, režie, odborné úvodní slovo a programy. Společnost Zdeňka Fibicha ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby 
 • Šustíková, Věra: 11. Mezinárodní soutěž Z. Fibicha v interpretaci melodramů, ředitelka, porotkyně 

Program 3. 3. 2020 v Plzni. Zleva: Lenka Kavalová 
a Věra Šustíková – úvodní slovo 

Program 3. 3. 2020 v Plzni. Zleva: Věra Šustíková,
Jaromír Meduna, Tereza Kostková, Miroslav Sekera
 

 • Společnost Zdeňka Fibicha ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby.
 • Festival Dvořákova Nelahozeves, spolupořadatel Muzeum Antonína Dvořáka, 6. 9. 2020.
 • Zapůjčení Dvořákova klavíru na festival Dvořákova Praha. Muzeum Antonína Dvořáka, 18. 9. 2020. 

Doprovodné akce   

 • Štefancová, Dagmar: Oblastní muzeum v Litoměřicích, výstava Sancta Maria. Mariánská úcta na Litoměřicku (realizace 26. 5. – 1. 11, 2020): k ozvučení výstavy byla připravena nahrávka písní ze Srkalova kancionálu – D. Štefancová: spartace a nastudování vybraných skladeb se Svatoludmilskou gregoriánskou scholou) 
 • Doprovodné akce k výstavě Antonín Dvořák a ptactvo (17. 9. 2020, Muzeum Antonína Dvořáka, přednáška a koncert) 
 • Koncert ze skladeb L. Janáčka, A. Dvořáka, J. Suka, G. Mahlera a A. Schnittkeho, Klavírní kvarteto Josefa Suka (28. 9. 2020, Muzeum Antonína Dvořáka) 

Popularizační publikace (knihy, kapitoly v knihách)  

 • Hudební zvěřinec. Brožura k výstavě.  
 • Šustíková, Věra: text do programové knížky 40. Smetanovských dnů v Plzni 2020 pro koncert Koncertní melodram a píseň gala, 3. 3. 2020. 
 • Slavický, Tomáš: spoluautorství výstavy a katalogu: Kosek, Pavel, Bočková, Hana – Drozda, Martin – Dufka, Jiří – Frolcová, Věra – Hanzelková, Marie – Jochmanová, Andrea – Kovárová, Kateřina – Medříková, Petra – Poláková, Jana – Slavický, Tomáš – Vlková, Markéta: Do Brna široká cesta: Kramářské písně se světskou tematikou: Katalog k výstavě (2020): Hana Glombová, ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020. 

Popularizační články (tisk, online) 

 • Karfusová, Veronika – Vít Krumpholzová, Olga – Lebedová, Mariana: Sbírky Knihovny Národního muzea na výstavě Hudební zvěřinec. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2020/65/3-4. https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/65-3-4 
 • Štefancová, Dagmar: Programní text ke koncertu Českého spolku pro komorní hudbu (3. 2. 2020: sonáty pro violu a klavír, J. Brahms, R. Schumann). 

Mediální vstupy  

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích 

 • Kabelková, M.: Václav Jan Tomášek – hudebník hraběte Jiřího Františka Buquoye. – Jen pravda je diadém umění; ČR, Praha, 22. 9. 2020. O (DRKVO 2019–2023/20.II.b) 
 • Kabelková, M.Drei Schwestern geborene Ebert – Wilhelmine Tomaschek, Juliane Glaser und Elisabeth Hansgirg. – Women in Nineteenth Century Czech Musical Culture. ČR, 23.–24. 10. 2020 (on-line konference). O (DRKVO 2019–2023/20.II.b) 
 • Žůrková, T.: La musica da caccia nei paesi boemi del Sei e Settecento. – Musica a Corte. Il corno da caccia tra Piemonte ed Europa (XVI–XIX s.); Itálie, Turín; 20.–21. 2. 2020. O (DKRVO 2019–2023/21.III.b) 
 • Mojžíšová, O.: Bedřich Smetana – umělec a člověk své doby. – Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele. ČR, Olomouc 21.–23. 9. 2020. O (DKRVO 2019–2023/22.II.b) 
 • Šír, F.  – Mejzr, MTransatlantic Battlefront: How the Exiled Czech Comic Duo Voskovec and Werich Continued Resistance to Nazi Occupation Via Radio. – 54th Annual ARSC Conference – Virtual Conference, USA, 21.–23. 5. 2020. O (DKRVO 2019–2023/24.II.b) 
 • Šír, F.: Pioneer of Sound Industry for Czechs in the United States: The First Ethnic Recordings by Ed Jedlička. – 54th Annual ARSC Conference – Virtual Conference, May 21–23, 2020 USA, 21.–23. 5. 2020. O (DKRVO 2019–2023/24.II.b)