výroční zpráva 2020

EN

Informační systémy a digitalizace

Nový odbor digitalizace a informačních systémů (ODIS), vstoupil do druhého roku své činnosti s celou řadou velmi náročných úkolů. Primárním cílem bylo přejít na cloudové řešení Microsoft 365 a upgradovat hardware a infrastrukturu tak, aby bylo možné zvládnout provoz v nových podmínkách. S tím úzce souvisí i vzdělávání a školení pracovníků, kteří se ocitli v novém rozhraní, které bylo pro ně neznámé, navíc často v prostředí práce z domova. V tomto ohledu lze konstatovat, že IT odbor uspěl velmi dobře.  

Infrastruktura 

Síťové propojení objektů Národního muzea  

Během roku 2020 jsme pokračovali ve zkvalitňování internetového připojení objektů Národního muzea. Navýšení rychlosti a změny přenosové technologie proběhly na lokalitách v Horních Počernicích, Terezíně, v Náprstkově muzeu a Českém muzeu hudby, tyto objekty jsou nově připojeny rychlostí 1Gb/s optickým kabelem.  

Nasazení cloudových služeb Microsoft 365   

Od 1. 5. 2020 začalo Národní muzeum využívat balík cloudových služeb Microsoft 365. Díky předchozímu systematickému školení a přípravě na straně IT začali uživatelé pravidelně používat aplikace Outlook, Teams, Sharepoint online a další nabízené cloudové služby. To během koronavirové epidemie pomohlo muzeu zachovat efektivní fungování a umožnilo spolupráci zaměstnanců i přesto, že většina z nich musela pracovat z domova. Cloudové služby nadále propojujeme s každodenní prací zaměstnanců muzea a během roku 2020 jsme zahájili přesun významného množství uživatelských dat jednotlivých oddělení Národního muzea do cloudu. 

Informační bezpečnost 

Na všechny významné pobočky jsme nasadili nový firewall a vytvořili bezpečnější propojení s Novou budovou Národního muzea. Od roku 2020 muzeum přešlo z antivirového řešení AVG na antivirové řešení od Microsoftu a v rámci sítě odbor digitalizace a informačních systémů nasadil komplexní ochranu Microsoft 365 Defender. Tím byly zároveň položeny základy pro řízení a ochranu koncového bodu (desktopy, notebooky a mobilní zařízení) pomocí cloudové služby Azure Active Directory.  

Desktopy, notebooky a upgrade na Windows 10 

U všech PC sloužících pro běžnou práci zaměstnanců jsme provedli upgrade na Windows 10, což byl při téměř 1000 počítačích ve správě našeho oddělení úkol velmi náročný.  

Pokračovali jsme ve výměně staršího výpočetního vybavení za koncové stanice schopné práce s cloudovým řešením Microsoft 365.   

Wi-Fi a Eduroam 

V roce 2020 muzeum začalo s přesunem na jinou technologii Wi-Fi sítě a během roku postupně rozšiřovalo pokrytí objektů pomocí nových bezdrátových sítí. Kromě návštěvnické sítě byla také zprovozněna v muzeu akademická síť Eduroam. Díky integrovanému přihlašování mohou uživatelé využívat tuto síť téměř po celém světě a její dostupnost je neustále rozšiřována.  

Síťová infrastruktura 

Díky nově zakoupenému softwaru muzeum zlepšilo centralizaci správy koncových stanic a nasazování softwaru v rámci všech objektů patřících pod Národní muzeum. Odbor digitalizace a informačních systémů začal s přípravami přesunu serverovny do nové lokality a zároveň začal s přípravou projektu pro úpravu stávajícího optického propojení potřebného pro přesun. 

Úložiště pro digitalizaci 

Pro data, která vznikají na našich digitalizačních pracovištích, jsme zakoupili a instalovali moderní diskové uložiště osazené disky s technologií SSD s efektivní kapacitou 250 TB. 

Nové tiskové služby 

Nasadili jsme nový centrální systém tiskových služeb od společnosti Kyocera s pokročilým způsobem evidence a správy tiskových úloh (MyQ). Podařilo se sjednotit správu tiskových úloh a nabídnout uživatelům moderní řešení s několika HW variantami tiskáren.

Digitalizace 

Digitalizace pro výstavy a expozice 

Na digitalizačním pracovišti našeho odboru vzniklo v roce 2020 cca 20 000 nových digitalizátů. Kromě sbírkových předmětů pro výstavy Lidová víra, Parlament!, 1620. Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Račte vstoupit do divadla, Století trampingu a další se ve fotoateliérech Terezín I a II digitalizovaly předměty určené pro umístění do připravovaných stálých expozic a k využití v početných publikacích. Digitalizovaly se také sbírky pro nově vznikající online výstavy, digitalizace pokračovala v běžném provozu i během lockdownu způsobeného koronavirovou pandemií. 

eSbírky    

K portálu eSbírky se v roce 2020 připojilo 10 nových institucí a bylo publikováno více než 10 000 digitálních sbírkových předmětů. V rámci portálu proběhly drobné inovace veřejné části (dle zákonu o přístupnosti) a kromě dalších funkcí byla dokončena také podpora prezentace 3d modelů. V průběhu roku bylo v rámci platformy uskutečněno namapování dat do formátu EDM (Europeana Data Model) pro efektivnější publikování digitálního kulturního dědictví na portálu Europeana (re-harvesting byl úspěšně dokončen v dubnu 2021). V rámci portálu eSbírky byla také navázána spolupráce s kolegy z Muzea dělnického hnutí pro publikaci výstupů projektu IROP (cca 90 000 předmětů) a také s Metodickým centrem dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů pro publikování sbírky hudebních nástrojů na platformě. 

Nový digitalizační systém a příprava repozitáře 

Byla navázána spolupráce s kolegy z Digitalizačního centra v Banské Bystrici (Múzeum slovenského národného povstania) a odstartovala série jednání o možnostech systémového řešení pro řízení digitalizačních a restaurátorských procesů s napojením na evidenční systém a digitální repozitář a nastavení koncepčního digitalizačního workflow, ve které se pokračuje dodnes. 

Sbírkové systémy 

Vzhledem k tomu, že Národní muzeum má ve svých sbírkách přes 20 miliónů předmětů, přičemž jen několik procent z nich je v elektronických evidenčních systémech, ve kterých lze potenciálně vyhledávat, čeká nás v této oblasti hodně práce. 

Upgrade stávajících sbírkových systémů  

Pokračovali jsme proto v analýze sbírkových systémů v Národnímu muzeu. Mezi klíčové projekty patřil převod etnografického oddělení v Národopisném muzeu z lokální verze programu Bach na zcela nový webový software ProMuzeumWeb, včetně migrace a kontroly dat. V Historickém muzeu byla zkušebně provedena migrace jedné sbírky do prostředí informačního systému ESSP, který byl úspěšně nasazen ve Zlínském kraji a probíhá jeho zkušební provoz v Národním muzeu.  

Úpravy metadat  

V rámci dlouhodobého cíle sjednocení metadatové struktury začaly v celé instituci přípravy jednotného metadatového schématu fotografických sbírek. Po celý rok fungovala technická a uživatelská podpora pro kurátory při evidenci nových přírůstků, včetně přechodu a zajištění provozu sbírkových programů na operačním systému Windows 10 z důvodů ukončení podpory pro Windows 7. Závěrem roku byl rovněž ve spolupráci s platformou Wikidata zveřejněn identifikátor Provenio ID databáze Provenio, kde probíhá virtuální rekonstrukce knižních celků.  

Webové stránky  

Úpravy webové prezentace Národního muzea 

Začátkem roku byl spuštěn nový zjednodušený modul nákupu vstupenek. Kvůli pandemii covid-19 však mohl fungovat jen první tři měsíce. Období pandemie pak bylo využito pro uživatelské testování a zjednodušení navigace na webových stránkách. Zároveň proběhlo testování přístupnosti webu nm.cz pro zrakově a sluchově znevýhodněné obyvatelstvo dle platné Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Celkově tak proběhlo za rok 2020 přes 60 úprav. 

Virtuálně do muzea 

Z důvodu nepřístupnosti budov Národního muzea pro návštěvníky jsme připravili ve spolupráci několika oddělení přes dvacet virtuálních výstav a rovněž otevřeli celou novou sekci Virtuálně do muzea 

Web pro publikační činnost Národního muzea 

V roce 2020 byla rovněž spuštěna nová webová prezentace publikační činnosti Národního muzea na adrese publikace.nm.cz, která se skládá z neperiodických a periodických publikací. Ze starého webu bylo převedeno přes 2000 odborných článků, které jsou na novém webu vyhledatelné a stažitelné v rámci přístupu Open Access. 

Ostatní stránky  

Oddělení rovněž pomáhalo při přípravě podkladů pro nový web Pražské muzejní noci, nastavení nového systému rozesílání pravidelného newsletteru a jako jedné z prvních kulturních institucí se povedlo pro Národní muzeum získat verifikaci pomocí modrého odznaku (Blue badge) na facebookových stránkách. 

Mobilní aplikace 

Jedním z klíčových úkolů pro 2020 a 2021 je vývoj a spuštění nové mobilní aplikace pro návštěvníky. V roce 2020 byl vysoutěžen kvalitní dodavatel, započat vývoj a proběhlo 38 setkání. Zároveň se spustil projekt tvorby obsahu pro mobilní aplikaci, který do velké míry bude určovat její úspěšnost.