výroční zpráva 2020

EN

Sbírkotvorná činnost Knihovny Národního muzea

Sbírky Knihovny Národního muzea zapsané do Centrální evidence sbírek tvoří necelé jedno procento z celkového množství jejích fondů. Určité činnosti jednotlivých oddělení se proto prolínají se správou fondů knihovních (evidovaných podle Knihovního zákona) a fondů zámeckých knihoven (evidovaných podle Zákona o státní památkové péči). Nejmenší část fondu spadá pod Archivní zákon. Tzv. čistá sbírková činnost patří pod oddělení rukopisů a starých tisků a oddělení knižní kultury. Třetím centrem sbírkové činnosti je oddělení základní knihovny spravující knižní celky významných osobností, o nepatrné množství sbírek považovaných spíše za vzorek obrovského fondu periodických tisků se stará oddělení časopisů. Heterogenitu rozdílné evidence sceluje společné užívání pracovišť a depozitářů knihovny, konzervátorská dílna, hlavní elektronický evidenční systém Verbis doprovázený menšinovým a především sbírkovým systémem Heritage. Sbírková a nesbírková oddělení propojují dále badatelské služby, jejichž standard vyplývá ze statutu Knihovny Národního muzea jako veřejné knihovny, dále vědecko-výzkumné a výstavní aktivity překračující umělé evidenční členění fondů. Hlavní sbírkové úkoly knihovny v roce 2020 představovalo stěhování sbírkových a knihovních fondů do nově rekonstruovaných depozitářů v Historické budově Národního muzea. Dále plnění činností a norem pro jednotlivé podsbírky v oblasti akvizic, preventivní konzervace a restaurování, správy (inventarizace a katalogizace) a dokumentace. Zpráva o činnostech a úkolech Knihovny Národního muzea pokračuje v kapitole Péče o knihovní fondy. 

Akviziční činnost

Pro sbírku oddělení rukopisů a starých tisků byly zakoupeny 3 tituly starých tisků v 9 svazcích. Z antikvariátu Ztichlá Klika Jana Placáka tisk pocházející ze šlechtické knihovny Orlíků z Laziska La vie de Voltaire par M*** od F. H. Du Vernet (Ženeva, 1786) a sedm svazků z někdejší knihovny mnichovohradišťských kapucínů s poznámkou ex dono o jejich nákupu z prostředků nadace Marie Markéty z Valdštejna Historia ecclesiastica Veteris Novique testamenti od Alexandra Noëla (Benátky 1771). Poslední položkou v akvizicích oddělení rukopisů a starých tisků je vzácné bohemikum Sana consilia medica, aneb Zdrawá radda lékařská od Jána Tonsorise (Skalica, [1806?]) zakoupené od soukromého vlastníka. 

V oddělení knižní kultury vyniká z loňských akvizic sbírka Leopolda Bartoše, obsahující mj. špalíček s několika kramářskými tisky vydanými před rokem 1800. 

Pokračovalo také rozšiřování sbírky autorských štočků. Byly zakoupeny soubory linorytových štočků Pavla Piekara ke grafickým listům Rudolf II. a František Kupka. Darem byly získány: soubor štočků k exlibris Jindřicha Svobody a jeho rodiny, soubor matric knihařských značek J. Svobody a zcela unikátní tisková matrice novin Wiener Zeitung z roku 1891. Drobně se nákupem doplnil fond Ilustrací o ilustrační soubor Libora Beránka ke knize Ohnivá mise. 

Podařilo se kvantitativně i kvalitativně rozšířit knižní fond bibliofilských tisků a uměleckých knižních vazeb o současnou produkci. 


Vazby knih zakoupených pro klášterní knihovnu mnichovohradišťských kapucínů
v roce 1780 z finančních prostředků fundace Marie Markéty z Valdštejna (1687–1728)


Zápis o nákupu knih kvardiánem otcem Františkem Sulpiciem Chariem (1735–1789) 
roku 1780 z prostředků fundace Marie Markéty z Valdštejna (1687–1728)


Grafické exlibris Jana Křtitele hraběte Orlíka z Laziska (1750–1811)
ve Voltairově životopisu vydaném v Ženevě roku 1786

 
Konvolut 57 kramářských písní v původní vazbě. Nejstarší píseň je z roku 1755, 
nejmladší z šedesátých let 19. století. Sbírka Leopolda Bartoše. Foto: Jan Novotný


Album upomínkových tisků a svatých obrázků z 19. a počátku 20. století. 
Sbírka rodiny Dědečků. Foto: Jan Novotný

 
Špalíček kramářských tisků v původní vazbě z 19. století, 
darovaný Vladimírem Javůrkem. Foto: Jan Novotný   


Rukopisná modlitební knížka z 19. století v originální krabičce.
Obsahuje německy psané modlitby a písně. V knížce jsou vloženy svaté obrázky. 
Dar Magdalény Veckové. Foto: Jan Novotný 
 


Kniha návštěv u sběratele Rudolfa Hlavy v Semilech. Foto: Jan Novotný

 
Linorytové štočky Pavla Piekara k barevnému soutisku grafického listu Rudolf II.
z roku 2020 s nátiskem. Foto: Veronika Karfusová

 
Linorytové štočky Pavla Piekara k barevnému soutisku grafického listu 
František Kupka z roku 2020 s nátiskem. Foto: Veronika Karfusová 
 


Ilustrace Libora Beránka ke knize Jany Pažoutové
Ohnivá mise, Olympia, 2019. Foto: Pavel Muchka


Soubor matric knihařských značek Jindřicha Svobody a firemních razítek jeho
knihařství z 20. století, který darovala Eliška Čabalová. Foto: Veronika Karfusová  


Soubor štočků k exlibris Jindřicha Svobody a jeho rodiny, získaný darem
od Elišky Čabalové. Foto: Veronika Karfusová
 


Nátisk zinkové matrice pro titulní stranu novin Wiener 
Zeitung z 13. 1. 1891. Foto: Veronika Karfusová


Zinková matrice pro titulní stranu novin Wiener Zeitung z 13. 1. 1891, 
věnovaná Martinem Vinšem. Foto: Jan Novotný


Kniha Šestero Kázanj postnjch o hřjssjch proti duchu swatému 
byla věnována Antonínem Markem Josefu Jungmannovi. 
Koupě od Jana Placáka. Foto: Pavel Muchka


Kramářské tisky z 19. století, zakoupené od antikváře
Jana Schicka. Foto: Michal Klacek

 
Kramářské tisky z 19. století, zakoupené od Jana Placáka. Foto: Michal Klacek 

Preventivní ochrana a ošetření sbírek 

V roce 2020 proběhlo stěhování sbírkových a knihovních fondů převážně z depozitářů v Terezíně a na zbraslavském zámku do nově rekonstruovaných depozitářů v Historické budově Národního muzea. Stěhování se týkalo fondů oddělení základní knihovny, oddělení rukopisů a starých tisků a oddělení knižní kultury. Tři sbírkové celky (knihovna Františka Palackého, knihovna Pavla Josefa Šafaříka a tzv. fond Obrození) byly naopak přesunuty do uvolněných sálů v Ústředním depozitáři Terezín II. Stěhování probíhalo s přestávkou od 10. června do 7. prosince 2020. Celkem bylo přestěhováno 13 247 běžných metrů knih. 

V rámci oddělení knižní kultury proběhlo díky dotací ISO Ministerstva kultury ČR restaurování knihovny Olgy Scheinpflugové z vily K. Čapka na pražských Vinohradech, která se jako trvalá výpůjčka objeví v expozici Památníku Karla Čapka na Strži. Proběhlo restaurování polychromovaného prádelníku z roku 1924, jehož autorem byl Josef Váchal a rovněž odkyselení Váchalovy knihy Šumava umírající a romantická z roku 1931. Pokračovalo přemisťování historické sbírky plakátů do melinexových folií, následně ukládaných do šuplíkových regálů v Terezíně. Nově získané přírůstky jsou adjustovány do nakoupených nekyselých obálek a na míru vyrobených desek na velkoformátové předměty. Knižní soubory a špalíčky kramářských tisků byly po etapách přemísťovány do nekyselých krabiček na míru. 

V roce 2020 bylo ze sbírek oddělení rukopisů a starých tisků ambulantně konzervováno 8 knih, částečně restaurováno 49 svazků, a kompletně restaurováno 8 svazků. Pro další oddělení knihovny ošetřili konzervátoři 26 knih, částečně restaurovali 13 a komplexně 4 knihy. Vyrobili 37 faksimilí a svázali 5 lístkových katalogů. Celkem bylo naměřeno a vyrobeno z prostředků Národního muzea 337 obalů z nekyselé lepenky pro rukopisy a staré tisky. Restaurátoři oddělení rukopisů a starých tisků se podíleli na konzervaci a instalaci exponátů ze sbírek Knihovny Národního muzea pro výstavy Račte vstoupit do divadla, Labyrint informací a ráj tisku, Hudební zvěřinec, Uprostřed Koruny české, Vzdělaný čtenář, Korona v Muzeu!, Bílá Hora a Comenius. 

V oddělení základní knihovny bylo posledních 300 svazků z knihovny Jakuba Arbesa opatřeno obaly z nekyselé lepenky, čímž byla dokončena adjustace tohoto knihovního fondu (celkem 934 sv.). 

Díky dotaci ISO Ministerstva kultury ČR prošla v roce 2020 kompletním restaurováním knihovna Olgy Scheinpflugové a Karla Čapka, pocházející z vily K. Čapka na pražských Vinohradech, která byla Národním muzeem zakoupena v roce 1988.  


Foto: Martin Vinš, restaurátor

V roce 2020 proběhlo velmi náročné restaurování Josefem Váchalem reliéfně zdobeného prádelníku s bohatou polychromií, který zhotovil pro svoji životní družku a významnou grafičku Annu Mackovou v roce 1924. Restaurování se ujal Lukáš Hrinda z Trstěnic u Litomyšle. 


Foto: Pavel Muchka  

 
Sign. Špal 299 - Špalíček kramářských písní z 19. století: Konzervování – čištění,
vyrovnání zohýbaných listů, výroba ochranného pouzdra – stav 
před konzervováním a po něm

 
 
Sign. II C 6 – Rukopis ze 16. století: Restaurování – komplexní zásah – zpevnění 
zvatovatělých a potrhaných stránek pomocí klížidla a tenkého japonského papíru
(Tylose MH 6000 v obohacené vodě a lihu, RK 00), vyrovnání
prohnutých desek – stav před konzervováním a po něm

 
Sign. 83 VIII 734 – Drobný tisk z 1. pol. 20. století:
Restaurování – komplexní zásah – mokré čištění a odkyselení,
doplnění ztrát, vyspravení trhlin – stav před restaurováním a po něm

 
Sign. 31 A 7 – Starý tisk z 18. století:
Restaurování – částečný zásah – vyspravení trhlin, vyrovnání zohýbaných okrajů listů,
zpevnění poškozených rohů desek, vyspravení rohů a hřbetu – stav
před restaurováním a po něm

 
Sign. XI E 72 – Rukopis z přelomu 18. a 19. století:
Restaurování – komplexní zásah – mokré čištění, vyspravení trhlin, ušití
bloku dle původního způsobu, vyspravení dýhových deseka jejich
pokryvu – stav před restaurováním a po něm

Odborná správa sbírek 

V oddělení rukopisů a starých tisků pokračovala katalogizace nových přírůstků i rekatalogizace starších fondů, především knihovny Eduarda Langera, Bohuslava Duška. Odborné zpracování rukopisného fondu probíhalo jednak formou kodikologických popisů připojených k digitálním kopiím v online portálu Manuscriptorium, jednak jejich tištěnou edicí v časopise Acta Musei nationalis a zveřejněním zkrácené podoby katalogizačních záznamů v online katalogu oddělení.

V oddělení knižní kultury proběhla katalogizace nových přírůstků ilustrací a štočků Václava Fialy a Pavla Piekara. Započala katalogizace velkého přírůstku ilustrací Petra Barče v databázovém systému Heritage.  Pokračovala evidence kramářských písní z pozůstalosti Rudolfa Hlavy. Katalogizoval se velký fond modliteb. Rekatalogizovaly se kramářské tisky pro internetovou knihovnu Špalíček, včetně přepisů textů, a také části fondu exlibris. Na celkově nižší rozsah katalogizace sbírek měla zásadní vliv nařízená protiepidemická opatření. 

Dokumentace sbírek

Z rukopisné sbírky Knihovny Národního muzea bylo prostřednictvím firmy AiP z prostředků grantového programu VISK 6 digitalizováno pět rukopisů (signatury XVI A 7, XVI A 11, XVII A 1, XVII A 4, XVII A 16). Digitalizáty jsou přístupné online v portálu Manuscriptorium. Po celý rok probíhala digitalizace rukopisů a starých tisků prostřednictvím oddělení služeb. Řada digitálních kopií starých tisků a rukopisů je aktuálně přístupná v digitální knihovně online katalogu KNM 2 Portaro. 

V oddělení knižní kultury pokračovala digitalizace nedávno získaných nových akvizic do fondů Ilustrace, Štočky, Exlibris, Modlitby i za využití dobrovolnického programu Národního muzea. Díky digitalizačnímu pracovišti v Terezíně proběhla kvalitní fotodokumentace vybraných uměleckých knižních vazeb a bibliofilií. Významně se v roce 2020 rozrostla prezentace digitalizovaných sbírek oddělení na portálu eSbirky.cz Nechybělo rovněž zapojení do projektu Provenio, kde byl uveřejněn početný soubor tisků z knižního fondu Obrození, a vznikly zde další autoritní záznamy. Podařilo se zajistit retrokonverzi lístkového katalogu kramářských tisků (digitalizováno bylo celkem 32 170 jednotlivých stran). 

Inventarizace CES v KNM byla v loňském roce realizována v celkovém rozsahu 11 404 evidenčních jednotek. První kolo prvního cyklu inventarizace se dotklo dvou podsbírek: 25. Jiná – doklady k vývoji knižní kultury (fondy Ilustrace, Svaté obrázky, Nakladatelské archivy, Exlibris) a 25. Jiná – knižní celky (fond Bibliofilie). Zbývající tři podsbírky v KNM (18. Knihy, 19. Písemnosti a tisky, 25. Jiná – Časopisy) plní již druhé kolo prvního cyklu inventarizace. Byly zjištěny menší nesrovnalosti a případné nutnosti restaurátorských zásahů na předmětech.