výroční zpráva 2020

EN

Nové expozice v objektech Národního muzea

Nové expozice v Muzejním komplexu

V roce 2020 byla zahájena výrazná stavební činnost na pěti expozičních celcích – Příroda, Zázraky evoluce, Dějiny, Dějiny 20. století a Dětské muzeum. Realizaci provázely komplikace v podobě protahování výběrových řízení, jak na realizátory jednotlivých expozic, tak na rámcové dodavatele přístrojového vybavení expozic, především osvětlení a AV techniky. Současně i v roce 2020 probíhaly přípravy sbírkových předmětů v podobě restaurování a konzervování, stejně tak zahájení zhotovení potřebných kopií sbírek, kterými Národní muzeum nedisponuje nebo není možné je trvale vystavit. Zásadním prvkem prvního pololetí dále bylo restaurování kostry plejtváka.

Po celý rok 2020 byla připravována grafika, doprovodné texty a popisky. Dodavatelsky došlo v případě grafického týmu pro expozici Dějiny 20. století v polovině roku 2020 ke změně, kdy studio Pixl-e MgA. Filipa Monda odstoupilo od spolupráce a bylo nahrazeno druhým grafickým studiem ve výběrovém řízení z roku 2018, Studiem Marvil, s.r.o.

V březnu 2020 bylo uzavřeno výběrové řízení na zhotovitele expozice Dějiny 20. století, vypsané v roce 2019 (z důvodu neúčasti v zakázce vypsané v červenci 2020 bylo vypsáno podruhé) a v dubnu 2020 byla zahájena realizace sdružením firem Gardenline, s.r.o. a GEMA ART GROUP a.s. Samotnou stavbu expozice provázely komplikace v podobě náročnosti koordinace mnoha profesí, stavební přípravy a v souvislosti se složitou prostorovou kompozicí a ojedinělým pojetím architektonického návrhu, stejně tak ale z důvodu technické náročnosti logistiky materiálu a konstrukčních návazností. Stavba byla realizována po celý rok 2020 a bude dokončena v roce 2021.

K další veřejné zakázce zahájené v roce 2019 – na realizaci expozic Příroda a Zázraky evoluce – započal na základě námitek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže správní řízení, které bylo úspěšně ukončeno až v září 2020. Následným podpisem smlouvy s dodavatelem umdasch Story Design a.s. byla zahájena realizace dalších dvou expozičních celků, jejichž dokončení je plánováno na rok 2021.

Na jaře 2020 vypsané veřejné zakázky na realizaci expozic Dějiny a Dětské muzeum proběhly úspěšněji a s dodavateli AVT Group, a.s. (Dějiny) a Full Capacity s.r.o. (Dětské muzeum) započala spolupráce na stavbě čtvrté a páté části připravovaných částí. V případě obou expozic je dokončení plánováno na rok 2021.

Týmy všech stavebně realizovaných celků byly doplněny o technické dozory, vysoutěžené pro kontrolu dodržení technické kvality, kteří se velmi rychle zapojili do celého procesu a napomohli udržet požadovanou kvalitu. 

V roce 2020 pokračovalo doplňování dokladové části ve výběrovém řízení započatém v roce 2019 na rámcového dodavatele osvětlení. Po několika úspěšně zvládnutých správních řízeních zahájených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže byl vybrán dodavatel, který splnil kritéria na požadované dodávky, včetně kvality. S poukázáním na technickou stránku věci však ÚOHS zahájil další správní řízení, které pokračuje i na počátku roku 2021.

Úspěšněji skončilo výběrové řízení na rámcového dodavatele AV techniky, přestože bylo nutné první vypsání zrušit z důvodu vyloučení všech účastníků (chyby v nabídce a nesplnění kritérií zakázky). Při opakovaném vypsání byl na podzim 2020 vybrán dodavatel, kterým je firma AVT Group a.s.

V rámci přípravy dalšího postupu pracovalo oddělení hlavního manažera expozic na přípravě dalších veřejných zakázek – na stěhování sbírek, na zpracování multimediálních obsahů a dalších.

U expozičního celku Klenotnice a Mincovní kabinet pracovali autoři a architekti na dokončení projektové dokumentace, protože tento expoziční prostor byl uvolněn jako poslední po rekonstrukci Historické budovy Národního muzea. Pro tuto expozici, stejně jako pro celek Lidé probíhala výroba testovací vitríny, na němž měla být odzkoušena typová funkčnost. V případě Klenotnice a Mincovního kabinetu s opakujícím se druhem exponátu je součástí testované vitríny také návrh svícení. Informace použité z testování budou dále využity při dokončení projektové dokumentace.

Jednou z úspěšně dokončených realizací roku 2020 je restaurování kostry plejtváka a následná úprava a odlehčení její nosné konstrukce. Restaurování probíhalo od prosince 2019 do konce července 2020, úprava konstrukce pak do podzimu 2020. Vzhledem k fyzickému stavu originálu bylo nutné zajistit odlití nových čelistí. Po konzervování byly originální čelistní kosti uloženy do depozitáře Přírodovědeckého muzea.

Nové expozice Náprstkova muzea

Náprstkovo muzeum se chystá na stavbu nového centrálního depozitáře a kompletní revitalizaci muzea. Součástí příprav je kromě rekonstrukce objektu i tvorba nových stálých expozic. V roce 2020 pokračovala příprava scénářů nových expozic muzea a výběr sbírkových předmětů. Ty jsou rozděleny do tří částí – Vojta Náprstek a společnost 19. století, cestovatelství a mimoevropské kultury.  

Rodina zakladatele muzea Vojty Náprstka v kontextu společnosti 19. století bude představena v historických prostorách tzv. domu U Halánků. Zde bude zpřístupněna též část věnovaná cestovatelství v 19. a 20.stoleti. Původní muzejní budova představí mimoevropské kultury zastoupené ve sbírkách muzea a samostatný prostor bude věnován staroegyptské kolekci.