výroční zpráva 2020

EN

Akviziční činnost Historického muzea

Shrnutí sbírkotvorné činnosti  

Prioritním úkolem Historického muzea v roce 2020 byla práce na stálých expozicích v celcích Dějiny a Dějiny 20. století, které se otevřou v roce 2021. Všechny ostatní aktivity byly výrazně ovlivněny komplikovanou epidemiologickou situací. Nemohly se uskutečnit některé naplánované vzdělávací aktivity a akce pro veřejnost. Rovněž tak byly z důvodu nemožnosti cestovat omezeny některé zahraniční aktivity, zejména archeologický výzkum v Sýrii a v Alžírsku. I přes nepříznivou situaci se všechny ostatní naplánované úkoly podařilo splnit. Epidemie koronaviru neměla pouze negativní dopad na práci Historického muzea. Odrazila se výrazným způsobem v akviziční činnosti Historického muzea, o čemž svědčí výstava roušek v Historické budově Národního muzea a sbírka k česko-německým kontaktům v tomto období. 

V roce 2020 pokračovaly práce na systematické inventarizaci sbírek. Úspěšně pokračoval i výzkum v rámci institucionální podpory IP DKRVO, grantů NAKI a GAČR. V roce 2020 byly zahájeny práce na projektu INTERREG (20202022) – Virtual archaeological landscapes of the Danube region. Pracovníci Historického muzea realizovali všechny naplánované výstavy. K těm nejvýznamnějším patřily výstavy Milan Rastislav Štefánik. Generál – osvoboditel, 1620. Cesta na Horu, Poklady numismatických sbírek anebo ReporTvář Julia Fučíka. 

Akviziční činnost 

Historické muzeum vynakládá na nákup předmětů do sbírek finanční prostředky z rozpočtu Národního muzea. V roce 2020 to bylo 316 615 Kč.  

K nejvýznamnějším akvizicím roku 2020 patří např. nákup osobních předmětů herců Oldřicha Nového, Vlasty Buriana, Aťky Janouškové a Jaroslava Štercla nebo různorodé předměty především pro oddělení novodobých českých dějin či oddělení starších českých dějin s důrazem na brzké otevření stálých expozic Národního muzea (např. docházkové hodiny, starožitná pokladna či šperky) v Historické budově Národního muzea.  

Průběžně jsou sbírky doplňovány drobnými nákupy a dary. 

Akvizice odpovídají sbírkotvorné a výstavní strategií Národního muzea. 

Kufr Oldřicha Nového 

Holínky Vlasty Buriana 

Boty Oldřicha Nového  

Starožitná pokladna na kliku 

Soubor forem na výrobu klobouků 

Soubor šperků se surovými křemeny pro expozici Pokladnice Národního muzea 

Restaurování z dotace ISO/D 

V kalendářním roce 2020 bylo v rámci dotace Ministerstva kultury ISO/D restaurováno několik sbírkových předmětů Historického muzea. Jednalo se o 3. etapu restaurování dětských divadelních kostýmů. 

Preventivní ochrana a ošetření sbírek 

Historické muzeum pokračovalo v roce 2020 s ošetřením sbírkových předmětů zejména prací vlastních restaurátorů s prioritou přípravy předmětů pro stálé expozice Národního muzea, tuzemské i zahraniční výpůjčky a výstavy. Restaurátoři se podíleli na instalacích výstav Historického muzea, společně s kurátory kontrolovali stav některých vypůjčených předmětů do expozic jiných institucí a prováděli očistu vlastních stálých expozic. Dále celoročně pokračovala optimalizace dlouhodobého uložení sbírek v Ústředním depozitáři v Terezíně, tvorba vhodných úložných krabic a vycpávek, ale také kontrola a stabilizace klimatických podmínek. 

V rámci projektu NAKI Cesta k divadlu byla dodavatelsky zhotovena další část obalů na přeuložení konvolutů divadelních cedulí Prozatímního divadla.  

V roce 2020 se podařilo dodavatelsky restaurovat asi 130 předmětů napříč různým materiálovým charakterem, a to majoritně ve spolupráci s externími restaurátory. Další péči o sbírkové předměty provedli také dobrovolníci a praktikanti z restaurátorských škol. 

Restaurátoři Historického muzea v roce 2020 také restaurovali a konzervovali předměty na tuzemské výstavy Národního muzea Lidová víra, 1620. Cesta na Horu, ReporTvář Julia Fučíka, Státní symboly, Lvem mě nazývají, Parlamentatd. Dále byly restaurovány 4 podmalby z oddělení starších českých dějin pro výstavu Uměleckoprůmyslového muzea V lesku zlata v záři barev. Dalšími restaurovanými předměty byly například 2 textilní oděvy, které byly zapůjčeny pro výstavu Regionálního muzea v Litomyšli Cirkus v Litomyšli a výroba adjustačních součástek pro tuto výstavu. V rámci zápůjčky z Univerzity Karlovy byl pro Archiv UK čištěn 1 předmět, u kterého byl také zhotoven podrobný technologický průzkum na VŠCHT a dílem pak i v Národním muzeu. 

Zhotovení dvou odlitků busty (dvojportrétu) Voskovce a Wericha od Otakara Švece. Odlití do sádry a opatření odlitků povrchovou úpravou, která napodobuje originál. Zhotovitel: MgA. Eva Míčková

Forma

Barevné sjednocování nového odlitku s originálem

Originál / kopie

Odborná správa sbírek 

Ve sbírkách Historického muzea probíhala inventarizace v roce 2020 (I. i II. cyklus) ve ztížených podmínkách způsobených nepříznivou epidemiologickou situací i částečnými personálními obměnami a zároveň pracovním vytížením při přípravě výstavních projektů i nových stálých expozic. Generální revize v oddělení starších českých dějin byla pozastavena. 

Roční kvóta inventarizace byla splněna nebo překročena v 5 sbírkách, ve 2 sbírkách nesplněna, 1 sbírka ukončila inventarizaci již v roce 2019. 

Průběžné pořádání sbírek se děje v systematické evidenci II. stupně v databázích DEMUS, BACH, EXCEL aj.  

Standardní způsobem byly realizovány smlouvy o výpůjčce i o poskytnutí obrazového materiálu. 

Dokumentace sbírek 

Dokumentace sbírek byla v roce 2020 stejně jako v letech předchozích prováděna systematicky v dostupných počítačových programech  v databázích DEMUS, BACH, EXCEL aj. 

Na podzim 2020 byla provedena v Historickém muzeu interní kontrola stavu dokumentace v jednotlivých sbírkách s uspokojivým výsledkem.