výroční zpráva 2020

EN

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2020 byly Národnímu muzeu doručeny čtyři žádosti o informace. U jedné žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí.

Soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace neproběhlo.

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu tohoto zákona.

Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona.