výroční zpráva 2020

EN

Zpráva o finančním hospodaření

Hospodářským výsledkem v hlavní činnosti Národního muzea je za účetní období 2020 zisk ve výši 11 469,67 Kč. 

Významným podílem na financování potřeb organizace i podílem na zisku jsou vlastní výnosy. Z činnosti Národního muzea to v roce 2020 byly tržby ze vstupného, krátkodobého a dlouhodobého pronájmu a prodeje zboží. Výnosy z prodeje služeb (602) za účetní období 2020 dosáhly výše 38 692 141,35 Kč, z toho vstupné činilo 37 537 928,34 Kč, oproti 101 638 661 Kč v roce 2019. Výnosy z pronájmu (603) jsme pro rok 2020 rozpočtovali ve výši 12 500 mil. Kč, realizováno bylo 9 349 504,03 Kč, kdežto v roce 2019 byly příjmy z pronájmu ve výši 11 718 602 Kč. Výnosy (604) z prodaného zboží za sledované období byly ve výši 1 182 811,39 Kč, v roce 2019 činily tržby 1 462 251,30 Kč. Ostatní výnosy z činnosti (649) za účetní období 2020 dosáhly výše 2 699 046,39 Kč, v roce 2019 byly ve výši 4 129 849,11 Kč.  Položka (671) ve výši 672 293 425,92 Kč obsahuje provozní dotaci od zřizovatele a jiné účelové dotace.   

Celkové náklady za účetní období 2020 dosáhly výše 741 073 228,86 Kč, v roce 2019 byly celkové náklady organizace ve výši 962 121 221,95 Kč. Z toho náklady na materiál (501) činily 28 901 867, 50 Kč (rok 2019 ve výši 30 069 617 Kč), z toho materiálové náklady na provozní činnost byly ve výši 21 765 441,97 Kč, ostatní materiálové náklady byly hrazeny z účelových prostředků na vědu a vývoj. Energie (502) celkové náklady na energie byly v roce 2020 ve výši 52 986 669,91 Kč (v roce 2019 byly náklady na energie cca.48 mil. Kč). U výše uvedených nákladů Národní muzeum hospodařilo dle plánovaného rozpočtu pro rok 2020. Celkové náklady v položce Opravy a udržování (511) vykazují částku ve výši 29 533 715,96 Kč, v roce 2019 to bylo vzhledem k dokončení rekonstrukce Historické budovy Národního muzea ve výši 319 248 292,64 Kč. Provozní náklady na údržbu činily 15 872 982, 69 Kč, v roce 2019 to bylo ve výši 16 412 935,35 Kč, na údržbu sbírek se vynaložilo celkem 9 738 0369,60 Kč, oproti roku 2019 (11 039 796,13 Kč) byly náklady na údržbu sbírek poníženy i z důvodu obezřetnosti související s COVID 19. Havarijní opravy byly ve výši 3 051 032,16 Kč. Národní muzeum provádí opravy a údržbu svých objektů dle střednědobého plánu investic a oprav, nicméně téměř v každém roce dochází k mimořádným nepředvídatelným nákladům z důvodu různých menších i rozsáhlejších havárií na objektech ve správě Národního muzea. Podstatná část nákladů na opravy a udržování je krytá z FRM.  Celkové náklady na cestovné (512) byly v roce 2020 ve výši 2 032 513,20 Kč, tedy na 23 % nákladů roku 2019 (8 607 528,42 Kč), z toho zahraniční cestovné bylo v roce 2020 pouze ve výši 906 669,96 Kč oproti 6 974 596,17 Kč v roce 2019. Tuzemské cestovné činilo 1 125 843,24 Kč. Náklady představují pracovní cesty do depozitářů Terezín a Litoměřice, kde se nacházejí i restaurátorské dílny a pracoviště odborných pracovníků Národního muzea. Zahraniční cestovné je hrazeno z účelové dotace na vědu a vývoj. Náklady na reprezentaci (513) byly v roce 2020 ve výši 1 624 862,90 Kč. 

Náklady na služby (518) tvoří významnou část celkových nákladů organizace. Za účetní období 2020 byly tyto náklady ve výši 225 673 157,91 Kč.  V nákladové položce 518 služby jsou účtovány i služby hrazené z účelových prostředků, v roce 2020 byly z účelových prostředků zřizovatele uhrazeny služby ve výši 26 579 233,72 Kč. Níže uvádíme významné položky účtu služby: na ostrahu vynaložilo Národní muzeum celkem 28 314 567,22 Kč, na dozor objektů Národního muzea celkem částku ve výši 9 676 564,48 Kč, na výstavní činnost byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 67 662 986,62 Kč (v roce 2019 to bylo ve výši 55 910 396,56 Kč), navýšení se týká především výstavy Sluneční králové. V roce 2020 byly náklady na úklidové služby 17 706 762,45 Kč, oproti 12 212 027,06 Kč v roce 2019, navýšení souvisí s provozem Hlavní budovy Národního muzea. Revize v roce 2020 činily 13 371 116,97 Kč (v roce 2019 byly ve výši 8 229 548,26 Kč). V rámci významných výročí a oslav vynaložilo Národní muzeum na propagaci částku ve výši 2 049 807,34 Kč. Dodavatelské služby zajištění pokladní činnosti byly ve výši 6 502 130 Kč, právní služby ve výši 9 582 704,94 Kč. Významnou položkou v nákladech služby je správa informačních systémů, za rok 2020 byly náklady ve výši 8 633 664,09 Kč. Celkové náklady na telekomunikační služby (poštovné, mobilní telefony, internet) byly v roce 2020 ve výši 4 362 279,25 Kč. Ostatní služby byly ve výši 19 152 836,47 Kč.  

Celkové mzdové náklady Národního muzea byly v roce 2020 ve výši 225 721 305,88 Kč včetně ostatních osobních nákladů, odstupného a náhrad. Celkové mzdové náklady zahrnují i mzdové náklady hrazené z účelové dotace. 

Významnou položkou nákladu organizace jsou odpisy. V roce 2020 byly odpisy ve výši 69 752 400,45 Kč, z toho dlouhodobý majetek činí 65 236 431,73 Kč, software je ve výši 4 515 968,72, náklady z drobného majetku byly ve výši 9 451 339,07 Kč. Odpisy Národního muzea se budou v příštích letech navyšovat. Predikce odpisů Národního muzea do roku 2023 je ve výši 98 mil. Kč. Národní muzeum předpokládá, že odvod z odpisů bude i nadále aktuální. Konkrétní výši odvodu z odpisů lze predikovat koncem roku 2021.   

Oproti schválenému rozpočtu pro rok 2020 byly náklady na služby vyšší. Významnou část navýšení rozpočtu na služby tvoří služby související s výstavní činností v rámci přípravy nových expozic, významného projektu Sluneční králové a realizací nových krátkodobých výstav. Náklady investované do realizace výstav a propagace přinášejí pozitivní výsledky, bohužel epidemiologická situace v roce 2020 tomu nebyla příznivá. Z celkových nákladů organizace se služby podílejí 18,5 %, mzdové náklady 22,1 %, opravy a udržování 3,01 %, energie 5,1 %.  

Celková dotace Národního muzea k 31. 12. 2020 byla ve výši 672 293 425,92 Kč včetně účelové dotace. Z toho institucionální podpora činí 25 029 611,79 Kč, účelová NAKI 17 047 945,93 Kč, ISPROFIN neinvestiční 23 387 902,94 Kč a účelová mimorozpočtová ve výši 10 921 359,05 Kč. 

Přehled dotace organizace za účetní období 2020

Národní muzeum obdrželo z programu kulturní aktivity v roce 2020 finanční neinvestiční prostředky ve výši 42 910 000 Kč.  

Výdaje na zahraniční pracovní cesty a zhodnocení přínosu uskutečněných cest na činnost Národního muzea 

Realizace zahraničních pracovních cest pracovníků Národního muzea si vyžádala v roce 2020 náklady ve výši 906 669,96 Kč. Celkem bylo uskutečněno 84 zahraničních pracovních cest. Podstatná část zahraničních pracovních cest je financována z účelových prostředků poskytnutých na výzkum, vývoj a inovace.  

Realizované zahraniční pracovní cesty umožňují pracovníkům Národního muzea získávat nové poznatky v oblasti vědy a výzkumu v souladu se stanovenými cíli. Skutečná práce v terénu umožňuje vědeckým pracovníkům vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností se zahraničními partnery. Velmi významná je i prezentace Národního muzea na mezinárodních konferencích, kde dochází k výměně informací a navazování nových kontaktů pro další spolupráci. Práce v zahraničních laboratořích přináší nové poznatky vědeckých analýz, získávání nových poznatků a materiálů pro zpracování sbírek, a tím obohacování sbírkového fondu Národního muzea. Zahraniční cesty a pobyty pracovníků Národního muzea přinášejí nejen poznatky, ale i srovnávání, studování sbírek v zahraničních muzeích a tím zvyšování odbornosti našich zaměstnanců, prohlubování vědecké činnosti a prestiže Národního muzea. 

Fondy organizace  

Finanční prostředky z fondu byly čerpány v souladu se zákonem. 

Mzdové náklady 

Schváleným rozpočtem na rok 2020 stanovil zřizovatel prostředky na platy ve výši 196 286 655 Kč a ostatní osobní náklady ve výši 1 074 000 Kč. Celkové mzdové náklady v roce 2020 včetně účelových prostředků na platy byly ve výši 225 721 306,00 Kč, zákonné soc. pojištění ve výši 77 506 052,00 Kč. 

Výsledky vnitřních a vnějších kontrol 

Během účetního období 2020 proběhly v Národním muzeu následující kontroly: 

  • Interní audit Národního muzea prováděl kontroly dle stanoveného harmonogramu především z oblasti zákona o finanční kontrole. Zjištění: nedodržování vnitřních směrnic  na základě těchto zjištění byla přijatá okamžitá opatření k nápravě a následně provedena kontrola o plnění přijatých opatřeních. 
  • Kontrola zřizovatele, Ministerstva kultury ČR, zaměřená na hospodaření organizace za účetní období 2019, nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Doporučení kontroly byla s okamžitou platnosti přijata opatřením generálního ředitele. 

Rozdělení hospodářského výsledku 

Hospodářský výsledek Národního muzea je zisk ve výši 11 469,67 Kč, který se převede do rezervního fondu.