výroční zpráva 2020

EN

Činnost Přírodovědeckého muzea

Shrnutí sbírkotvorné činnosti

K hlavním úkolům Přírodovědeckého muzea v roce 2020 patřila příprava sbírkových předmětů do nových přírodovědeckých expozic v Historické budově Národního muzea. Pod odborným dohledem kurátorů pokračovala výroba věrných modelů do paleontologických a zoologických expozic. Byly pořízeny nové dermoplastické preparáty ptáků a savců od předních českých i evropských preparátorů. Stávající dermoplastické preparáty, modely a dioramata byly pro účely expozic odborně restaurovány zkušenými restaurátory. V průběhu roku byly nastěhovány a instalovány sbírkové předměty do expozic Sál minerálů a Meteority.  

V souladu s dlouhodobou sbírkotvornou koncepcí Přírodovědeckého muzea pak probíhala akviziční činnost, správa a dokumentace sbírek.  

 

Stěhování sbírkových předmětů připravených pro instalaci v expozici Meteority
v Historické budově Národního muzea

 

Práce při instalaci nové trvalé expozice Sál minerálů
v Historické budově Národního muzea 

Akviziční činnost 

Sbírkové fondy PM byly v roce 2020 obohaceny o 295 přírůstků čítajících 76 652 položek. K nejdůležitějším akvizicím patřily předměty zakoupené do připravovaných expozic – paleontologické a zoologické modely, dermoplastické preparáty savců a ptáků, fosilie, minerály či vltavín v matečném sedimentu. Sbírkové fondy byly rozšířeny také o herbářové doklady z ČR či o hodnotný soubor exotických brouků. Hlavním zdrojem nových přírůstků však je sběr materiálu pracovníky Přírodovědeckého muzea v rámci vědecko-výzkumných aktivit a v neposlední řadě také dary (např. mineralogické vzorky, typové položky nově popisovaných druhů hub typový materiál bezobratlých, sbírka afrických žab).  

Nový model šelmy Paludocyon do expozice třetihor 

Nově vyrobený dermoplastický preparát bizona
pro nové expozice od taxidermisty D. Opalky 

Nový dermoplastický preparát geparda
pro nové expozice od taxidermisty J.-P. Gerarda

Zub sudokopytníka Anthracotherium ze starších třetihor 
z lokality Rokle u Kadaně 

Vltavín in situ uložený v pískovci pro expozici Meteority 

Ukázka exotických brouků (Cerambycidae: Prioninae)
z pozůstalosti ing. V. Kabourka

Červené krystaly drahokamové odrůdy korundu – rubínu v bílém mramoru z Pákistánu
pro expozici luminiscence minerálů (ve viditelném světle a v UV záření) 

Dobře vyvinuté rudé krystaly proustitu na kalcitové žilovině
z Maroka (daroval P. Černý)        

Preventivní ochrana a ošetření sbírek 

V rámci preventivní ochrany se v depozitářích PM pravidelně provádí dezinsekce a herbářové položky v mykologické sbírce byly vymražovány. Ošetřování sbírek probíhalo průběžně, celkem bylo preparováno, restaurováno a konzervováno přes 112 tisíc kusů. Restaurátorské práce byly zaměřeny jednak na přípravu sbírkových předmětů do expozic, jednak na ošetření starších předmětů, např. Na údržbu tekutinových preparátů v antropologické sbírce patologických změn a odchylek na kostrách a měkkých tkáních lidského těla. Souběžně probíhalo preparování a konzervování nově získaných přírůstků. Dotace MK ČR z programu ISO II/D byla využita na preparování a restaurování 9000 herbářových položek z kolekce křehkých rostlin z čelení Orobanchaceae, Ephedraceae, Euphorbiaceae a Loranthaceae.   

Restaurování herbářové položky zárazy (stav před restaurováním a po něm)  

Restaurování preparátu hroznýše královského do zoologické expozice
(stav před restaurováním a po něm)

Restaurování preparátu máčky velkoskvrnné do zoologické expozice
(stav před restaurování a po něm)

Restaurovaný a konzervovaný pařez buku – budoucí dominanta
mykologické expozice 

Odborná správa sbírek 

Do dvanácti podsbírek spravovaných PM bylo nově zapsáno 295 přírůstků a do systematické evidence přes 7 000 inventárních čísel. Průběžně probíhala inventarizace podsbírek, dokončena byla inventarizace I. cyklu v podsbírce botanické a zoologické. V rámci hloubkové kontroly mineralogické podsbírky bylo revidováno celkem 8 026 evidenčních položek. Další položky byly revidovány v rámci reorganizace jednotlivých sbírkových fondů. V mykologické podsbírce byla zahájena práce na slučování herbáře vřeckovýtrusých hub.  

Revize mineralogické podsbírky – kontrola sbírkových předmětů
podle evidenčních záznamů  

Práce s herbářem vřeckovýtrusých hub

Dokumentace sbírek 

V souvislosti s přípravou nových expozic byla dokumentace sbírek v roce 2020 soustředěna na podrobnou digitální fotodokumentaci vybraných sbírkových předmětů. Průběžně pokračovala fotodokumentace typového materiálu v botanické, mykologické a entomologické podsbírce. Zpracovávány a následně publikovány jsou katalogy sbírek, např. mnohonožek drabčíkovitých brouků. Digitalizovány byly diapozitivy herpetologického materiálu sbíraného na Blízkém východě i snímky dokumentující lokality výskytu jednotlivých druhů. 

Digitalizovaná herbářová položka  typMimetessaxatilis Phillips 
z čeledi 
proteovité (Proteaceae) z Jižní Afriky

Dokumentace typového materiálu AgonopterixustjuzhaniniBuchner & Šumpich
(
Lepidoptera: Depressariidae) z Altaje v rámci revize rodu