výroční zpráva 2020

EN

Akviziční činnost Českého muzea hudby

Shrnutí sbírkotvorné činnosti

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů se s ohledem na pandemii soustředilo na tvorbu databází, metodik a úpravy webu projektu.  

V Centrálním depozitáři Českého muzea hudby v Litoměřicích byla odborně uložena významná část hudebních nástrojů. Připraven byl uživatelský záměr pro dostavbu tohoto objektu pro uložení předmětů archivní povahy, hudebnin, fotografií a historických zvukových nosičů v odpovídajících podmínkách tak, aby bylo možno rozšířit v budově muzea prostory pro veřejnost. 

Sbírky muzea byly obohaceny o mimořádné předměty i celky celosvětového významu.  

V prvé řadě jde o dopis a soubor předmětů dokumentujících život a dílo Bedřicha Smetany, zcela unikátní je ze zahraničí dědictví získaná sbírka Kevorka Marouchiana zahrnující historické zvukové nosiče a dokumentaci houslových virtuosů. 

Ve všech podsbírkách postupovala katalogizace i rekatalogizace napříč všemi fondy v rozsahu několika tisíc záznamů. Záznamy jsou online přístupné okamžitě v systému VERBIS. Pokračovala rekatalogizace zvukových záznamů (VISK 7). Úspěšně pokračoval projekt Úplná retrospektivní konverze katalogu hudebnin II.  

Vedle práce vlastního digitalizačního pracoviště probíhala plošná výběrová digitalizace fondu fonotéky. V rámci projektu VISK 7 bylo digitalizováno 246 gramofonových desek z fonotéky R. A. Dvorského. Ve spolupráci s dalšími složkami muzea a externě pokračovala digitalizace hudebních nástrojů. 

Splněny byly cíle a výstupy projektů vědy a výzkumu, často s mezinárodním dosahem, vydáno několik významných publikací.   

Akviziční činnost

Mimořádným přírůstkem byl z projektu ISO financovaný nákup dopisu Bedřicha Smetany Franzi Lisztovi týkající se kvartetu Z mého života a skladatelovy ztráty sluchu. Dědictví po sběrateli Kevorku Marouchianovi z Mnichova, jehož základem je více než 10 000 nejstarších zvukových nosičů s nahrávkami houslistů a komorních souborů od konce 19. století, je jednou z nejvýznamnějších sbírek ve světovém kontextu. Obohacením je pozůstalost po významném správci hudebních sbírek muzea Alexandru Buchnerovi. 

 

Dopis Bedřicha Smetany Franci Lisztovi, Jabkenice, 23.  května 1880 


 

   
 
   
Soubor památek z rodiny Bedřicha Smetany

 
 

Ukázka etiket z rozsáhlé sbírky šelakových desek 
Kevorka Marouchiana – nahrávky z počátku 20. století 

   
 
     
Fotografie slavných českých i světových houslistů ze sbírky Kevorka Marouchiana

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Byla odborně uložena zásadní část sbírky hudebních nástrojů v Centrálním depozitáři v Litoměřicích, kam byly ukládány i další sbírky. Z projektu Metodického centra byly vybaveny dílny klavírnická a houslařská. Pokračovalo restaurování mistrovských houslí. V restaurování papíru probíhala hlavně příprava významných výstavních projektů. Externě byly restaurovány jak vzácné autografy Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, tak i hudební nástroje a osobní památky. Postupovalo přebalování sbírek do nových obalů. 

     
Restaurování švýcarské hrací skříňky zabudované ve stolku se zásuvkou 

        
Restaurování houslí Přemysla Otakara Špidlena z roku 1952 

     
     
     

Restaurování autografu partitury opery Antonína Dvořáka Jakobín – stav před restaurováním a po něm

     
Restaurování autografu partitury opery Antonína Dvořáka Tvrdé palice – stav před restaurováním a po něm

     
Hubička a Čertova stěna – stav před restaurováním a po něm

     
 
Restaurování autografu klavírního výtahu opery Bedřicha Smetany Dalibor – stav před restaurováním a po něm

 
       
Restaurování plakátu k natáčení Emy Destinnové ve lví kleci pro výstavu Hudební zvěřinec – stav před restaurováním a po něm

 

     

   
Restaurování cestovního kalamáře Antonína Dvořáka – stav před restaurováním a po něm

    
Restaurování historického kostýmu z opery Bedřicha Smetany Dalibor

         
   
Restaurování fotografického alba Marie Sittové ze sbírek divadelního oddělení – stav před restaurováním a po něm

Odborná správa sbírek

Pokračovala katalogizace a retrokonverze sbírek přístupná online v systému VERBIS, částečně za podpory projektu VISK (hudebniny) a rekatalogizace (zvukové záznamy). Splněn byl plán inventarizace sbírek. Pro přípravu zpracování získané rozsáhlé Marouchianovy sbírky byla provedena obrazová digitalizace etiket gramofonových desek. Pandemií vynucená práce home office byla intenzivně využita pro přepis analogových inventářů a katalogů do elektronické podoby.

Dokumentace sbírek

Digitalizační pracoviště postupovalo v systematické digitalizaci hudebnin, předmětů archivní povahy i fotografií. Významně vzrostl objem studijních digitální kopií, které si vyžádalo uzavření studoven. Intenzivně fungovalo digitalizační pracoviště zvukových dokumentů. Externě a ve spolupráci s dalšími složkami muzea probíhala digitální obrazová dokumentace hudebních nástrojů. Bylo dokončeno zpřístupnění rukopisného slovníku skladatelů z 19. století od Srba Debrnova v Krameriu Národního muzea.